אנשים עם מוגבלויות - הגדרה והוראות כלליות

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

האמנה הבינלאומית לזכויות של אנשים עם מוגבלויות

(תרגום לעברית וערבית)

  1. "אנשים עם מוגבלויות" - אנשים עם מוגבלויות כוללים אנשים עם לקויות גופניות, נפשיות, שכליות או חושיות ארוכות טווח, אשר כתוצאה מיחסי גומלין עם מחסומים שונים, עלולה להימנע השתתפותם המלאה והמועילה בחברה, בשוויון עם אחרים (ס' 1).
  2. "הפליה על בסיס מוגבלות" - כל הבחנה, הדרה, או הגבלה בשל מוגבלות, אשר מטרתה או תוצאתה היא פגיעה או ביטול של ההכרה, ההנאה, או המימוש, בשוויון עם אחרים, של כל זכויות האדם וחירויות היסוד בתחום הפוליטי, הכלכלי, החברתי, התרבותי, האזרחי או כל תחום אחר. היא כוללת את כל צורות ההפליה, לרבות שלילת התאמה סבירה (ס' 2).
  3. המדינות שהן צד לאמנה מתחייבות לוודא ולקדם מימוש מלא של כל זכויות האדם והחירויות הבסיסיות עבור כל אדם עם מוגבלות ללא הפליה מכל סוג שהוא. לשם כך, עליהן, בין היתר, לאמץ את כל האמצעים החקיקתיים, המנהליים והאזרחיים ליישום הזכויות המוכרות באמנה; לבטל חוקים, תקנות, נהלים או נוהגים קיימים שמהווים אפליה נגד אנשים עם מוגבלויות, וכן להימנע מלעסוק בכל חוק או נוהג שאינו עקבי עם האמנה (ס' 4(1)).
  4. כל מדינה שהיא צד לאמנה מתחייבת לנקוט צעדים בהתאם למשאביה כדי להשיג בהדרגה את מימושן של הזכויות הכלכליות, חברתיות ותרבותיות ללא משוא פנים (ס' 4(2)).
  5. על המדינות שהן צד לאמנה לנקוט בכל האמצעים המתאימים ליעור הפליה על בסיס של מוגבלות על ידי כל אדם, ארגון, או חברה פרטית (ס' 4(1(ה))).
  6. יש להתייעץ עם אנשים עם מוגבלויות וילדים עם מוגבלויות ולשלבם במעורבות פעילה בתהליכי קבלת ההחלטות הנוגעות להם, לרבות חקיקה ומדיניות (ס' 4(3)).
  7. אין באמור באמנה בכדי לגרוע מכל אחת מזכויות האדם והחירויות הבסיסיות שמוכרות וקיימות במדינה שהיא צד לאמנה בתואנה שהאמנה אינה מכירה בהן, או מכירה בהן במידה פחותה (ס' 4(4)).


חזרה לתוכן העניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים