הורות

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

הזכות להורות

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

נוסח האמנה

 1. סעיף 10(1) - יש להעניק סיוע למשפחה ובמיוחד כל עוד היא נושאת באחריות לטיפול בילדים.
 2. סעיף 10(2) - יש להעניק הגנה מיוחדת לאמהות לפני ואחרי הלידה.


General Comments

 1. General Comment No. 16: Article 3- The Equal Right of Men and Women to the Enjoyment of All Economic, Social and Cultural Rights (תרגום לעברית)
  1. סעיף 26 – זכות שווה לחופשת לידה-לנשים ולגברים.
 2. General Comment No. 19: The Right to Social Security
  1. סעיף 32 – זכות שווה לחופשת לידה לנשים ולגברים.
 3. General comment No. 23 (2016) on the right to just and favourable conditions of work (article 7 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
  1. סעיף 32- יש להבטיח את זכותם השווה של בני האדם לקידום בעבודתם. בין השאר יש לבחון ולפעול לטיפול במכשולים לקידום, לדוגמה: להקים מעונות ילדים או לבעלי מוגבלויות במחירים נגישים או לעורר מודעות ולעודד יוזמות בתחום האיזון בין העבודה למשפחה.
  2. סעיף 36- בעת נקיטת אמצעים אשר נועדו לאזן בין העבודה לחיי המשפחה, אין להניח הנחות סטראוטיפיות לגבי תפקידיהם של גברים ונשים במשק הבית.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

General Comments

 1. General Comment No. 28: The Equality of Rights Between Men and Women (תרגום לעברית)
  1. סעיף 20 - על מדינות לדווח על חוקים או פרקטיקות הפוגעים בזכותן של נשים לפרטיות, כגון חיוב נשים לעבור בדיקת הריון טרם העסקתן.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 7(א) – זכות הילד מרגע לידתו, להכיר את הוריו ולהיות מטופל על-ידם.
  2. סעיף 27 – תמיכה בהורים על מנת לספק לילד את תנאי המחיה הדרושים להתפתחותו.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 3: HIV/ AIDS and the Rights of the Children
   1. סעיף 25 – הזכות להורות של נשים בהריון החולות באיידס.
   2. סעיף 27 – תמיכה בנערות הרות.

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית) נוסח האמנה

 1. סעיף 16 – שוויון זכויות בנוגע לנישואין וחיי משפחה.

 General Reccomendations

 1. General Reccomendation No. 21: Equality in Marriage and Family Relations
  1. ס' 10 - למהגרות עבודה ישנה זכות שווה למהגרי עבודה גברים, שבן זוגן וילדיהן יצטרפו אליהן.

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 16(1) - הזכות לייסד משפחה.


הזכות לאוטונומיה הורית

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 26 - להורים זכות בכורה לבחור את דרך החינוך של ילדיהם.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 2(א) – איסור הפליה כלפי ילדים, לרבות על בסיס מאפיינים של הוריהם או של אפוטרופוסים חוקיים.
  2. סעיף 3(ב) – חובת מדינות להתחשב בזכויות וחובות של הורי הילד או אפוטרופוסים שלו.
  3. סעיף 5 – הכרה בזכויות וחובות של הורים, בני משפחה מורחבת, או קהילה, בהתאם למסורת המקומית, וכן אפוטרופוסים חוקיים או אישים אחרים האחראים משפטית לילד.
 2. General Comments
  1.  General Comment No. 4: Adolescent Health and Development
   1. סעיף 3 – זכותם ואחריותם של הורים להנחות את ילדיהם ולהכווינם.
   2.  סעיף 12 – פיתוח ויישום של חקיקה ומדיניות לקידום יחסים תקינים בין מתבגרים להוריהם.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Comments
  1.  General Comment No. 27: Freedom of Movement
   1. סעיף 6 – התערבות המדינה באוטונומיה ההורית בנסיבות חריגות.

חד-הוריים

פסיקה

בית המשפט העליון בבריטניה

 1. UKSC 48 (2018): In the matter of an application by Mclaughlin for Judicial Review


  1. אלמנה ידועה בציבור טוענת שמניעת קצבת שארים ממנה ומילדיה רק משום שהיא ובן זוגה המנוח לא מיסדו את הקשר מהווה אפליה אסורה.
  2. קצבת השארים הנדונה נועדה לתמוך בילדי הזוג ללא קשר למעמד ההורים, לכן הפליה בין אלמנות נשואות ללא נשואות אינה מידתית.
  3. מותר למדינה לקדם נישואים (ושותפות אזרחית) אולם שלילת הקצבה אינה אמצעי מידתי להשגת תכלית זו.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 9(א) – ילד לא יופרד מהוריו בניגוד לרצונם, אלא במקרים קיצוניים או כאשר ההורים חיים בנפרד.
  2. סעיף 9(ג) – זכות ילד, שהופרד מהורה אחד או משניהם, לשמור על יחסים אישיים ומגע ישיר עם שני ההורים, על בסיס סדיר, אלא אם הדבר נוגד את טובת הילד.
  3. סעיף 9(ד) – ילד שהופרד מהורה אחד או משניהם כתוצאה מפעולה שביצעה המדינה, על המדינה לספק, לפי בקשה, מידע חיוני על מקום הימצאות ההורה הנעדר, אלא אם המידע עלול לפגוע בטובת הילד.
  4. לשני ההורים אחריות משותפת על גידול הילד והתפתחותו.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 19: Protection of the Family, The Right to Marriage and Equality of Spouses (תרגום לעברית)
   1. סעיף 2 – הכרה בצורות שונות של משפחה, לרבות משפחות חד-הוריות.
  2. General Comment No. 28: The Equality of Rights Between Men and Women (תרגום לעברית)
   1. סעיף 27 – הכרה בסוגים שונים של משפחות וזכויותיהם, לרבות משפחות חד-הוריות.


האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Comments
  1.  General Comment No. 21: Equality in Marriage and Family Relations (תרגום לעברית)
   1. סעיף 10 – שוויון זכויות הוריות בין נשים לגברים.
   2. סעיף 19 – מעמד שווה להורי הילד, במיוחד כאשר הם אינם נשואים.
   3. סעיף 20 – שוויון זכויות ואחריות להורי הילדים, בין אם הם נשואים או לא, ובין אם הם גרים עם ילדיהם או לא.


הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 25 - תמיכה וסיוע למי שבתקופת האמהות או הילדות, בין אם ילד נולד במסגרת נישואים או מחוץ לקשרי נישואים.אנשים עם מוגבלות

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 5: Persons with Disabilities
   1. סעיף 31 – זכותם להורות של אנשים עם מוגבלות.

האמנה הבינלאומית לזכויות של אנשים עם מוגבלויות (CRPD)

(תרגום לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 23 – הכרה בזכותם של אנשים עם מוגבלות שהגיעו לגיל הנישואין, להינשא ולהקים משפחה.


הזכות לבחור חינוך

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 13.3- זכות ההורים לבחור חינוך לילדיהם.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 11: Plans of action for Primary Education
   1. סעיף 7 – זכות ההורים לבחור חינוך לילדיהם.
  2. General Comment No. 13: The Right to Education
   1. סעיף 6 (c) – צורת החינוך והתכנים החינוכיים צריכים להיות מקובלים, במקרים המתאימים, על הורי התלמידים (מבחינת איכות והתאמה תרבותית), בכפוף לתנאים וסטנדרטים מינימליים שנקבעו.
   2. סעיף 28 - על מערכת החינוך לכבד את חופש הדת והמצפון של הורים, להעניק לילדיהם חינוך בהתאם להשקפת עולמם. הוראת נושאים כמו דת והיסטוריה תיעשה באופן אובייקטיבי ובלתי מפלה.
   3. סעיף 29 – חופש הורים לבחור במסגרת חינוכית שאינה חינוך ציבורי עבור ילדיהם, ובתנאי שאותה מסגרת עומדת בסטנדרטים חינוכיים מינימליים.
   4. סעיף 30 – תחולה רחבה של החופש לייסד ולנהל מוסדות חינוכיים.
   5. סעיף 50 – במסגרת החובה לספק חינוך נגיש וזמין, יש להבטיח כי צדדים שלישיים, לרבות הורים, לא ימנעו חינוך מילדות.
  3. General Comment No. 21: Right of Everyonet to Take Part in Cultural Life
   1. סעיף 26 – חינוך נועד, בין היתר, להגשים את זהותו התרבותית של הילד. על החינוך להיות מותאם לתרבות של הילד והוריו, ובו בזמן לחנך לפתיחות תרבותית וקבלת תרבויות אחרות.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 2(ב) – איסור הפליה או ענישה על בסיס השקפות או אמונות של הילד, של הוריו או של האפוטרופוס החוקי.
  2. סעיף 29(ג) – יש לחנך ילדים כך שיכבדו את הוריהם, תרבותם ושפתם, וכן את הערכים הלאומיים של ארץ מגוריהם ושל ארץ מוצאם, וכן כלפי תרבויות שונות .
 2. General Comments
  1. General Comment No. 1: The Aims of Education
   1. סעיף 22: זכות ההורים להשפיע על החלטות הנוגעות לחינוך ילדיהם.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 18 (ד) – החופש להבטיח חינוך דתי ומוסרי לילדים.
 2. General Comments
  1.  General Comment No. 22: Freedom of Thought, Conscience, or Religion
   1. סעיף 6 – חינוך ציבורי שמחנך לפי דת או אמונה אחת באופן שאינו נייטרלי, אינו עולה בקנה אחד עם הוראות האמנה, אלא אם מתאפשר פטור או אלטרנטיבה אחרת.
   2. סעיף 8 – אין להגביל את זכות ההורים לבחור חינוך, למעט על פי דין.


הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 26 – להורים ישנה הזכות לבחור את החינוך שיינתן לילדיהם.


דת

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 2(ב) – איסור הפליה או ענישה על בסיס השקפות או אמונות של הילד, של הוריו או של האפוטרופוס החוקי.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 7: Implementing Child Rights in Early Childhood
   1. סעיף 11(ב)(4) – איסור הפליה על רקע אמונה דתית.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 18 - חופש הדת, המחשבה והמצפון.
  2. סעיף 27 - זכותם של מיעוטים לקיים את דתם ומנהגיהם.

General Comments

 1. General Comment No. 28: Equality of Rights between Men and Women (תרגום לעברית)
  1. סעיף 25 - לשני ההורים זכויות וחובות שוות בהקניית חינוך וחינוך דתי.

תושבות

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 10(ב) – זכותו של ילד, אשר הוריו מתגוררים במדינות שונות, לקיים על בסיס סדיר, למעט בנסיבות חריגות, קשר ומגע ישיר עם שני הוריו.
  2. סעיף 22 – הגנה על ילד המבקש מעמד של פליט, לרבות איחודו עם הוריו או בני משפחתו.

סיוע רפואי

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

General Comments

 1. General Comment No. 28: Equality of Rights between Men and Women (תרגום לעברית)
  1. סעיף 15– על המדינה להבטיח מתן שירותים רפואיים לנשים הרות ואמהות לתינוקות אשר נשללה חירותן ולהבטיח את השמירה על כבודן בעת ההריון, הלידה והטיפול בתינוק.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית) )

נוסח האמנה

 1. סעיף 12(2)(א) - יש להבטיח את התפתחותו התקינה של הילד ולהפחית את תמותת התינוקות והלידות השקטות.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 23 – תמיכה בהורים לילד עם מוגבלות.
  2. סעיף 24 – שירותי בריאות לאמהות, לפני לידה ולאחריה.אימוץ

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית)

נוסח האמנה

 1. סעיף 21 – במסגרת השיקולים בהחלטה על אימוץ ילד, יש לוודא על בסיס מידע רלבנטי ואמין, כי האימוץ ניתן לאישור, תוך התחשבות בקשר של הילד להוריו, קרוביו ואפוטרופסיו, וכי האנשים הנוגעים לדבר הסכימו, תוך ידיעה מלאה, לאימוץ.

General Comments

 1.  General Comment No. 6: Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside Their Country of Origin
  1. סעיף 91 – אימוץ ילדים שהופרדו מהוריהם.


האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית)

נוסח האמנה

 1. סעיף 16(1)(F) - הבטחת זכויות שוות לנשים באימוץ.

האמנה הבינלאומית לזכויות של אנשים עם מוגבלויות (CRPD)

(תרגום לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 23(2) – הכרה בזכותם של אנשים עם מוגבלות שהגיעו לגיל הנישואין, להינשא, להקים משפחה ולאמץ ילדים.


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים