הזכות לביטחון סוציאלי

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

מרכיבי הזכות

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 22 – לכל אחד יש את הזכות לביטחון סוציאלי והוא זכאי למימוש זכויותיו הכלכליות, חברתיות ותרבותיות המבטיחות את כבודו והפיתוח החופשי של אישיותו.
  2. סעיף 25(1) – לכל אדם הזכות לרמת חיים נאותה ולבריאות שלו ושל משפחתו, לרבות אוכל, ביגוד, דיור, טיפול רפואי שירותים סוציאליים נדרשים, ביטחון במקרה של אבטלה, מחלה, חוסר כשירות, אלמנות, זיקנה או כל קושי אחר שאינו בשליטתו.
  3. סעיף 25(2) – אימהות וילדים זכאים לטיפול, עזרה והגנה מיוחדים. ילדים יזכו להגנה שווה בין אם נולדו להורים נשואים ובין אם לאו.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 9 – זכותו של כל אדם לביטחון סוציאלי, לרבות ביטוח סוציאלי
 2. General Comments
  1. General Comment 19 : The to social security (article 9), 2008
   1. סעיף 1 - הזכות לביטחון סוציאלי, ולביטוח סוציאלי בפרט היא הכרחית לשמירה על כבוד האדם של אלה החיים בנסיבות שלא מאפשרות להם לממש באופן מלא את הזכויות המנויות באמנה.
   2. סעיף 11 - הביטוח הסוציאלי יכלול שמונה אלמנטים: שירותי בריאות, תשלומים בגין אי-יכולת לעבוד עקב מחלה, קצבאות לאוכלוסיה המבוגרת, קצבאות בשל אובדן כושר השתכרות, פיצויים במקרה של תאונת עבודה, תמיכה במשפחה ובילדים, חופשת לידה בתשלום, הבטחת הכנסה לאנשים עם מוגבלויות, תמיכה בתלויים במקרה של מות המפרנס.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 26(1) – המדינות החברות יכירו בזכותו של ילד ליהנות מביטחון סוציאלי, לרבות ביטוח סוציאלי, וינקטו אמצעים להשיג את מימושה המלא של זכות זו בהתאם לדיניהן הלאומיים.

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW) 

(תרגום האמנה לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 11(1)(ה) – זכות לביטחון סוציאלי, וכן הזכות לחופשה בתשלום.
  2. סעיף 11(1)(ו) – הזכות להגנה על הבריאות ולבטיחות בתנאי עבודה.
  3. סעיף 11(2)(ב) – הנהגת חופשת לידה בתשלום או בהטבות סוציאליות שוות-ערך.


שוויון

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 23(2) – לכל אדם הזכות לשכר שווה עבור עבודה שווה ללא הפליה.

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW) 

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 11(1)(ה) – זכות לביטחון סוציאלי, וכן הזכות לחופשה בתשלום.
  2. סעיף 13, פסקה א – נקיטת אמצעים לביטול אפליה של נשים בתחומי החיים הכלכליים והחברתית, במטרה להבטיח על בסיס שווה זכויות כמו קצבאות משפחה.
  3. סעיף 14, פסקה 2(ג) – ביטול האפליה נגד נשים באזורי הכפריים במטרה להבטיח, הנאה ישירה ועל בסיס שווה מתוכניות ביטוח סוציאלי
 2. General Comments
  1. [http://eidhr.wiki.huji.ac.il/images/CEDAW_GR13.pdf
   1. כללי – אחוז גבוה מהנשים במדינות החברות באמנה עובדות ללא תשלום, ביטחון סוציאלי והטבות סוציאליות בחברות שברך כלל בבעלות בן משפחה זכר.
  2. [http://eidhr.wiki.huji.ac.il/images/CEDAW_GR18.pdf
   1. כללי – הועדה ממליצה להתייחס בדוחות של המדינות לאמצעים הננקטים כדי להתמודד עם המצב המיוחד של נשים עם מוגבלויות, כולל אמצעים מיוחדים להבטחת גישה שווה לחינוך ועבודה, שירותי בריאות וביטחון סוציאלי, ולהבטיח כי הן יכולות להשתתף בכל תחומי החיים החברתיים והתרבותיים.
  3. General Recommendation No. 27: Older women and protection of their human rights, 2010 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 24 – ייתכן ונשים מבוגרות לא יכולות להרשות לעצמן אוכל מתאים, בין השאר לאור אפליה בתעסוקה, בביטחון סוציאלי ובגישה למשאבים.
   2. סעיף 43 – יש להבטיח כי לנשים מבוגרות יש גישה נאותה להטבות חברתיות וכלכליות ולשירותי הסיוע ההכרחיים.
   3. סעיף 44 – על המדינות להבטיח קצבאות, על בסיס שווה, לאנשים ללא פנסיה או עם הבטחת הכנסה שאינה מספיקה.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Comments
  1. General Comment 19 : The to social security (article 9), 2008
   1. סעיף 29 - על המדינות החובה להבטיח שוויון בהנאה מהזכות לביטחון סוציאלי, בין היתר בין גברים ונשים, ולהבטיח היעדר הפליה בתחום, בין אם מדובר בהפליה ישירה או תוצאתית.

האמנה הבינלאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית (CERD)

(תרגום האמנה לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 5(5)(iv) - המדינות יערבו לשוויון בפני החוק, ובייחוד ביישום הזכות לביטחון סוציאלי ולשירותים סוציאלים
 2. המלצות כלליות
  1. General Recommendation No. 34: Racial discrimination against people of African descent (תרגום לעברית)
   1. סעיף 54 – יש להבטיח גישה שווה לשירותי בריאות וביטוח לאומי לאנשים ממוצא אפריקאי.


הגנה על זכויות עובדים

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 23(3) – לכל אדם עובד הזכות לתמורה הוגנת שתבטיח לו ולמשפחתו קיום בכבוד, ולהשלמת הכנסה ככל שיש צורך בכך, באמצעים של הגנה סוציאלית.
  2. סעיף 23(4) – לכל אדם הזכות ליצור ולהצטרף לאיגוד מסחרי על מנת להגן על ענייניו.
  3. סעיף 24 – לכל אם הזכות למנוחה ופנאי, תוך הגבלה סבירה על שעות העבודה וחופשות בתשלום.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 6(1) - הזכות לעבודה כוללת את הזכות להשיג אפשרות להשתכר בעבודה שהאדם יבחר בה או יקבלה באופן חופשי.
  2. סעיף 7(ד) - לכל אדם הזכות למנוחה, עיתות פנאי, הגבלה סבירה של שעות העבודה וחופשות תקופתיות בתשלום, וכן תשלום בעד ימי פגרה כלליים/
 2. General Comments
  1. General Comment 18 : The right to work (article 6), 2005
  2. סעיף 1 – לכל אדם הזכות לעבוד, בצורה שתאפשר לו לחיות בכבוד. הזכות לעבודה תורמת להישרדות האינדיבידואל ומשפחתו, וככל שהעבודה נבחרת באופן חופשי היא תורמת גם לפיתוחו בקהילה אליה הוא משתייך.


החובה שמטילה הזכות

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 23(3) – לכל אדם עובד הזכות לתמורה הוגנת שתבטיח לו ולמשפחתו קיום בכבוד, ולהשלמת הכנסה ככל שיש צורך בכך, באמצעים של הגנה סוציאלית.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 9 – זכותו של כל אדם לביטוח סוציאלי
  2. סעיף 10(2) – תוענק מטעם הביטוח הסוציאלי חופשה בתשלום לאימהות עובדות או חופשה בגמלאות במשך תקופה סבירה לפני הלידה ואחריה

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 18(3) – המדינות החברות ינקטו צעדים מתאימים להבטיח כי לילדי הורים עובדים תהא הזכות ליהנות משירותי טיפול בילד ומתקנים המגיעים להם.


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Union

הפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים