מבקשי מקלט ופליטים

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

הגדרות

האמנה בדבר מעמדם של פליטים (CRSR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 1, סימן א, סעיף א(1) - המונח "פליט" חל באדם שנחשב כפליט לפי ההסכמים מיום 12 במאי 1926 ומיום 30 ביוני 1928 או לפי האמנות מיום 28 באוקטובר 1933 ומיום 10 בפברואר 1938, לפי הפרוטוקול מיום 14 בספטמבר 1939 או לפי חוקת הארגון הבינ"ל לענייני פליטים.
  2. פרק 1, סימן א, סעיף א(2) - הנמצא מחוץ לארץ אזרחותו בגלל מאורעות שאירעו לפני 1 בינואר 1951 ובגלל פחד מבוסס להיות נרדף מטעמי גזע, דת, אזרחות, השתייכות לקיבוץ חברתי מסוים או להשקפה מדינית מסוימת ואיננו יכול להיזקק להגנתה של אותה ארץ או אינו רוצה בכך בגלל הפחד האמור; או הנמצא עקב המאורעות האמורים מחוץ לארץ שבה היה קודם לכן מקום מגוריו הקבוע, והוא חסר אזרחות, ואינו יכול לחזור לאותה ארץ או אינו רוצה בכך בגלל הפחד האמור.

איסור על גירוש או החזרה

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 14, פסקה 1 - לכל אדם הזכות לחפש מקלט מפני רדיפות בארצות אחרות.

האמנה בדבר מעמדם של פליטים (CRSR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 5, סימן לב, סעיף 1 - המדינות בעלות האמנה לא יגרשו פליט השוהה בארצן בהיתר אלא מטעמי ביטחון לאומי וסדר ציבורי.
  2. פרק 5, סימן לב, סעיף 2 - גירושו של פליט מהטעמים האמורים בסעיף 1, יבוצע בתוקף החלטה שהגיעו אליה לפי התהליך הנכון של החוק.
  3. פרק 5, סימן לב, סעיף 3 - המדינות בעלות האמנה יתנו לפליט כזה זמן מספיק כדי לבקש כניסה חוקית לארץ אחרת, תוך שהן שומרות לעצמן את הזכות לנקוט למשל זמן זה אותם אמצעים פנימיים שיראו צורך בהם.
  4. פרק 5, סימן לג, סעיף 1 - שום מדינה מבעלות האמנה לא תגרש ולא תחזיר פליט באיזו צורה שהיא אל גבולות הארצות שבהן יהיו חייו או חירותו בסכנה מטעמי גזע, דת, אזרחות, השתייכות לקיבוץ חברתי מסוים או להשקפה מדינית מסוימת.
  5. פרק 5, סימן לג, סעיף 2 - פליט לא יוכל לתבוע לעצמו הנאה מההוראה הקבועה בסעיף 1, אם יש נימוקים מספיקים לראותו בסכנה לביטחון הארץ שבה הוא נמצא או לאחר שחויב בדין על ידי פסק דין סופי בשל פשע חמור במיוחד, הוא מהווה סכנה לציבור הארץ ההיא.

חובת המדינה להבטיח זכויות אדם באופן שאינו מפלה מטעמי דת, גזע או ארץ מוצא

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 2 - כל אדם זכאי לכל הזכויות והחירויות המפורסמות בהצהרה זו, ללא הפליה משום סוג, שמקורה בגזע, צבע, מין, שפה, דת, דעה פוליטית או אחרת, מקור לאומי או חברתי, רכוש, מוצא או מעמד אחר.

האמנה בדבר מעמדם של פליטים (CRSR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 1, סימן ג - המדינות בעלות האמנה יפעילו את הוראות האמנה ללא כל הפליה מטעמי גזע, דת או ארץ מוצא.

זכויות מבקשי המקלט

 הזכות לחירות 

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 3 - לכל אדם הזכות לחיים, חופש ובטחון אישי.
  2. סעיף 4 - אף אדם לא יוחזק כעבד או כמשועבד; עבדות וסחר בעבדים ייאסרו בכל צורה שהיא.

 הזכות להליך הוגן 

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 6 - לכל אדם הזכות להכרה בו בפני החוק כאדם בכל מקום.
  2. סעיף 7 - כולם שווים בפני החוק וזכאים ללא כל הפליה להגנה שווה של החוק.
  3. סעיף 8 - לכל אדם הזכות לסעד יעיל על-ידי בתי הדין הלאומיים על פעולות שמפרות את הזכויות היסודיות המובטחות לו על-ידי החוקה או על-ידי החוק.

 גישה לבתי משפט 

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 10 - כל אדם זכאי לשוויון מלא ולשימוע הוגן וציבורי על-ידי בית-דין עצמאי ולא משוחד.

האמנה בדבר מעמדם של פליטים (CRSR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 2, סימן טז, סעיף 1 - לפליט תינתן גישה חופשית לבתי משפט בשטחי כל המדינות בעלות האמנה.
  2. פרק 2, סימן טז, סעיף 2 - במדינה מבעלות האמנה שבה נמצא מקום מגוריו הרגיל של הפליט ינהגו בו אותו דין שנוהגים באזרח בעניינים הנוגעים לגישה לבתי המשפט, לרבות סיוע משפטי ופטור מערובה לתשלום שיפסוק בית המשפט.
  3. פרק 2, סימן טז, סעיף 3 - בארצות שמחוץ לארץ מקום מגוריו הרגיל של פליט ינהגו בו, בעניינים המוזכרים בסעיף 2, אותו הדין שנוהגים באזרחי הארץ שבה נמצא מקום מגוריו הרגיל.

 הזכות לעבודה 

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 23, פסקה 1 - לכל אדם הזכות לעבודה, לבחירה חופשית של עבודתו, לתנאי עבודה הוגנים ולהגנה מפני אבטלה.
  2. סעיף 23, פסקה 2 - לכל אדם, הזכות לתשלום שווה ולא מפלה עבור עבודתו.
  3. סעיף 23, פסקה 3 - לכל אדם עובד הזכות לפיצויים הוגנים וצודקים שיבטיחו לו ולמשפחתו קיום אנושי בכבוד, ותוספת, אם נחוץ, באמצעים נוספים של הגנה חברתית.
  4. סעיף 23, פסקה 4 - כל אדם הזכות ליצור ולהצטרף לאיגודים מקצועיים על מנת להגן על האינטרסים שלו.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 3, סעיף 6, פסקה 1 - הכרה בזכות לעבודה, הכוללת את זכותו של כל אדם להשיג אפשרות להשתכר למחייתו בעבודה שיבחר בה, באורח חופשי.
  2. חלק 3, סעיף 6, פסקה 2 - הצעדים שתנקוט מדינה שהינה צד באמנה זו כדי להשיג את מימושה המלא של הזכות האמורה יכללו הדרכה והכשרה טכניות ומקצועיות, קווי פעולה וטכניקות שיש בהם כדי להבטיח התפתחות כלכלית, חברתית ותרבותית מתמדת ותעסוקה מלאה ויצרנית בתנאים אשר יבטיחו ליחידים את ההנאה מחירויות היסוד המדיניות והכלכליות.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 18: The right to work, 2005
   1. סעיף 18 - עקרון אי האפליה תקף בכל הנוגע לעבודתם של מהגרי עבודה ומשפחותיהם.

האמנה בדבר מעמדם של פליטים (CRSR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 3, סימן יז, סעיף 1 - המדינות בעלות האמנה ינהגו בפליטים השוהים בהיתר בשטחן באותו הדין שבו הן נוהגות כלפי אזרחי ארץ נוכריה, בנוגע לזכותם לעסוק בעבודה בשכר.
  2. פרק 3, סימן יח - המדינות בעלות האמנה ינהגו בפליטים דין נוח ככל האפשר, ועל כל פנים דין לא פחות נוח משהן נוהגות באותן הנסיבות בזרים בכלל, בעניין זכותם לעסוק על חשבונם בחקלאות, בתעשייה, במלאכה, במסחר ולהקים חברות מסחריות או תעשייתיות.
  3. פרק 3, סימן יט, סעיף 1 - כל מדינה מבעלות האמנה תנהג בפליטים השוהים בשטח ארצה, שיש להם דיפלומות המוכרות על ידי הרשויות המוסמכות של אותה המדינה והרוצים לעסוק במקצוע חופשי, דין נוח ככל האפשר ועל כל פנים דין לא פחות נוח מזה שהיא נוהגת בזרים בכלל באותן הנסיבות.

 חופש תנועה 

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 13, פסקה 1 - לכל אדם הזכות לחופש תנועה ומגורים בגבולות של כל מדינה.
  2. סעיף 13, פסקה 2 - לכל אדם הזכות לעזוב כל מדינה, כולל מדינתו שלו, ולחזור למדינתו.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 3, סעיף 12, פסקה 1 - אדם הנמצא כחוק בתוך שטחה של מדינה זכותו, בתוך שטח זה, לנוע ולבחור את מקום מגוריו באורח חופשי.
  2. חלק 3, סעיף 12, פסקה 2 - כל אדם בן חורין לעזוב כל ארץ שהיא, לרבות ארצו הוא.

האמנה בדבר מעמדם של פליטים (CRSR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 5, סימן כו - כל מדינה מבעלות האמנה תעניק לפליטים הנמצאים בהיתר בשטח ארצה את הזכות לבחור להם את מקום מגוריהם ולנוע חופשית בתחומי שטח ארצה, בכפוף לתקנות שיחולו על זרים בכלל באותן נסיבות.

 הזכות לחינוך 

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 26, פסקה 1 - לכל אדם הזכות לחינוך. החינוך יהיה חופשי בשלביו הבסיסיים והיסודיים; חינוך יסודי יהיה בגדר חובה, חינוך מקצועי יהיה בהישג יד כללי, והשכלה גבוהה תהיה נגישה במידה שווה לכולם, על בסיס התאמה לה.
  2. סעיף 26, פסקה 2 - החינוך יקדם את פיתוחה של האישיות האנושית ולחיזוק מימושן של זכויות האדם והחופש הבסיסי. החינוך יקדם הבנה, סובלנות ואחווה בין כל האומות, הגזעים או קבוצות דתיות, ויסייע לפעילויותיהן של האומות המאוחדות לשמירת השלום.
  3. סעיף 26, פסקה 3 - להורים הזכות לבחור את סוג החינוך שיינתן לילדיהם.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 3, סעיף 13, פסקה 1 - הכרה בזכותו של כל אדם לחינוך; החינוך ייועד לפיתוחן המלא של אישיות האדם ותחושת כבודו, ולחיזוק כיבוד זכויות האדם וחירויות היסוד. כמו כן, החינוך ייועד לאפשר לכל אדם להשתתף בפועל בחברה חופשית, לקדם הבנה, סובלנות ורעות בין כל האומות והקבוצות הגזעיות, האתניות או הדתיות, ולקדם את פעולת האומות המאוחדות למען קיום השלום.
  2. פרק 3, סעיף 13, פסקה 2 - לשם השגת מימושה המלא של הזכות האמורה, על המדינות בעלות האמנה לאפשר חינוך יסוד חובה זמין ובחינם לכל; לקיים חינוך תיכון לצורותיו השונות, לרבות חינוך תיכון טכני ומקצועי, נחלת הכלל ונגיש לכל בכל אמצעי מתאים. לרבות הנהגת חינוך חינם בשלבים; לקיים חינוך גבוה נגיש באותה מידה לכל, על-יסוד יכולת בכל אמצעי מתאים, לרבות הנהגת חינוך חינם בשלבים; לעודד או להגביר את החינוך הבסיסי במידת האפשר, למען אותם אנשים שלא קיבלו את חינוך היסוד שלהם או שלא השלימו את תקופתו המלאה; להמשיך באורח פעיל בפיתוחה של מערכת בתי ספר בכל הרמות, ליצור שיטה נאותה של מתן מלגות ולשפר בהתמדה את התנאים החומריים של סגל ההוראה.
  3. פרק 3, סעיף 13, פסקה 3 - כיבוד חופש ההורים, ובאשר הדבר ישים, את חופש האפוטרופוסים החוקיים, לבחור לילדיהם בתי ספר אחרים מאלה שהוקמו בידי הרשויות הציבוריות, הממלאים אחר נורמות המינימום בתחום החינוך, כפי שהמדינה עשויה לקובען או לאשרן, ולהבטיח כי חינוכם הדתי והמוסרי של ילדיהם יהא בהתאם להכרתם.

האמנה בדבר מעמדם של פליטים (CRSR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 4, סימן כב, סעיף 1 - המדינות בעלות האמנה ינהגו בפליטים אותו דין שהן נוהגות באזרחיהן בעניין חינוך עממי.
  2. פרק 4, סימן כב, סעיף 2 - המדינות בעלות האמנה ינהגו בפליטים דין נוח ככל האפשר, ועל כל פנים לא פחות נוח מזה שהן נוהגות בזרים בכלל באותן הנסיבות, בעניין חינוך שאיננו חינוך עממי, ופרט בעניין אפשרות הגישה למקומות לימוד, בעניין הכרה בתעודות, דיפלומות ותארים של בתי ספר זרים, בעניין ויתור על שכר לימוד ותשלומים ובעניין מתן מלגות.

 קבלת שירותי רווחה 

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 25, פסקה 1 - לכל אדם הזכות לרמת חיים נאותה, המתאימה לבריאותו, ולרווחתו שלו ושל משפחתו; כולל מזון, ביגוד, מגורים, טיפול רפואי ושירותים חברתיים נחוצים. לכל אדם הזכות לביטחון במקרה של אבטלה, חולי, נכות, אלמנות, זקנה או איזשהו חוסר אחר בפרנסה שמעבר לשליטתו.
  2. סעיף 25, פסקה 2 - בני אדם בתקופת האמהות והילדות זכאים לטיפול מיוחד ולעזרה. כל הילדים, באם נולדו בתוך או מחוץ לקשרי נישואין, ייהנו מאותה הגנה חברתית.

האמנה בדבר מעמדם של פליטים (CRSR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 4, סימן כ - מקום שנוהג משטר של קיצוב מזונות לגבי האוכלוסייה בכללה והמסדיר את חלוקתם הכללית של מוצרים שאספקתם מועטה, ינהגו בפליטים אותו דין שנוהגים באזרחים.
  2. פרק 4, סימן כא - אשר לשיכון, הרי במידה ועניין זה מוסדר לפי חוקים או תקנות, או במידה והוא כפוף לפיקוחן של רשויות ציבוריות, ינהגו המדינות בעלות האמנה בפליטים השוהים בהיתר בשטח ארצן דין נוח ככל האפשר, ועל כל פנים לא פחות נוח מזה שהן נוהגות בזרים בכלל באותן הנסיבות.
  3. פרק 4, סימן כג - המדינות בעלות האמנה ינהגו בפליטים השוהים בהיתר בשטח ארצן אותו דין ביחס לסעד וסיוע ציבוריים שהן נוהגות באזרחיהן.

 הזכות לביטחון סוציאלי וזכויות עובדים 

האמנה בדבר מעמדם של פליטים (CRSR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 4, סימן כד, סעיף 1(א) - המדינות בעלות האמנה ינהגו בפליטים השוהים בהיתר בשטח ארצן אותו דין שהן נוהגות באזרחיהן בענייני שכר, לרבות תוספות משפחה, כשתוספות אלה מהוות חלק מהשכר, שעות עבודה, הסדרים של שעות עבודה נוספות, חופשה בתשלום, הגבלות על עבודת בית, גיל תעסוקה מינימלי, חניכות והכשרה, תעסוקת נשים ונערים, והנאה מן היתרונות של משא ומתן קולקטיבי, כל עוד עניינים אלה מוסדרים על פי חוקים או תקנות או שהם כפופים לפיקוחן של רשויות מנהליות.
  2. פרק 4, סימן כד, סעיף 1(ב) - המדינות בעלות האמנה ינהגו בפליטים השוהים בהיתר בשטח ארצן אותו דין שהן נוהגות באזרחיהן בענייני ביטחון סוציאלי, כל עוד עניינים אלה מוסדרים על פי חוקים או תקנות או שהם כפופים לפיקוחן של רשויות מנהליות.
  3. פרק 4, סימן כד, סעיף 2 - הזכות לפיצויים, בשל מוות שנגרם על ידי תאונת תעסוקה או על ידי מחלה מקצועית, לא תיפגע מהעובדה שמקום מגוריו של הנהנה הוא מחוץ לשטח ארצה של המדינה החתומה על האמנה.
  4. פרק 4, סימן כד, סעיף 3 - המדינות בעלות האמנה יעניקו לפליטים את ההנאות מהסכמים שנעשו ביניהן, או שייעשו ביניהן בעתיד בעניין שמירת זכויות שעניינן ביטחון סוציאלי, בכפוף לאותם תנאים בלבד שחלים על אזרחי המדינות החתומות על ההסכמים האמורים.

 חופש דת 

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 18 - לכל אדם הזכות לחופש המחשבה, המצפון והדת; זכותו כוללת את החופש לשנות את דתו או אמונתו, ואת החופש, אם לבד או בשותפות עם אחרים ובציבור או באופן אישי, להפגין את דתו או אמונתו בהוראה, כשהוא נוהג לפי חוקיה, סוגד לה ומקיים את מצוותיה.

האמנה בדבר מעמדם של פליטים (CRSR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 1, סימן ד - המדינות בעלות האמנה ינהגו בפליטים שבתחומי ארצן באותו הדין שהן נוהגות באזרחיהן לגבי החופש לקיים את דתם ולהעניק לילדיהם חינוך דתי.

חובות מבקשי המקלט

 ציות לחוק 

האמנה בדבר מעמדם של פליטים (CRSR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 1, סימן ב - לכל פליט יש חובות כלפי הארץ בה הוא נמצא, הדורשות ממנו במיוחד לשמור את חוקיה, תקנותיה ואת הסייגים שנעשו בה לשמירת הסדר הציבורי.

חריגים

 ביצוע פשע כלפי השלום, פשע מלחמה או פשע כלפי האנושות 

האמנה בדבר מעמדם של פליטים (CRSR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 1, סימן א, סעיף ו(א) - הוראות אמנה זו לא יחולו על אדם שיש סיבות רציניות לחשוב עליו שהוא ביצע פשע כלפי השלום, פשע מלחמה, או פשע כלפי האנושות, כמוגדר בכתבים בינלאומיים שנערכו לשם קביעת הוראות ביחס לפשעים כאלה.

 ביצוע פשע לא מדיני חמור מחוץ לארץ המקלט 

האמנה בדבר מעמדם של פליטים (CRSR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 1, סימן א, סעיף ו(ב) - הוראות אמנה זו לא יחולו על אדם שיש סיבות רציניות לחשוב עליו שהוא ביצע פשע לא מדיני חמור מחוץ לארץ המקלט לפני שנתקבל לאותה ארץ כפליט.

 האשמה במעשים הנוגדים את מטרותיו ועקרונותיו של ארגון האומות המאוחדות 

האמנה בדבר מעמדם של פליטים (CRSR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 1, סימן א, סעיף ו(ג) - הוראות אמנה זו לא יחולו על אדם שיש סיבות רציניות לחשוב עליו שהוא נאשם במעשים שנוגדים את מטרותיו ועקרונותיו של ארגון האומות המאוחדות.


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים