מהגרי עבודה

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

הזכות לשוויון בתנאי העסקה

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 2 - כל אדם זכאי לכל הזכויות והחירויות המפורסמות בהצהרה זו, ללא הפליה משום סוג, שמקורה בגזע, צבע, מין, שפה, דת, דעה פוליטית או אחרת, מקור לאומי או חברתי, רכוש, מוצא או מעמד אחר.
  2. סעיף 23, פסקה 1 - לכל אדם הזכות לעבודה, לבחירה חופשית של עבודתו, לתנאי עבודה הוגנים ולהגנה מפני אבטלה.
  3. סעיף 23, פסקה 2 - לכל אדם, הזכות לתשלום שווה ולא מפלה עבור עבודתו.
  4. סעיף 23, פסקה 3 - לכל אדם עובד הזכות לפיצויים הוגנים וצודקים שיבטיחו לו ולמשפחתו קיום אנושי בכבוד, ותוספת, אם נחוץ, באמצעים נוספים של הגנה חברתית.
  5. סעיף 23, פסקה 4 - כל אדם הזכות ליצור ולהצטרף לאיגודים מקצועיים על מנת להגן על האינטרסים שלו.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 3, סעיף 6, פסקה 1 - הכרה בזכות לעבודה, הכוללת את זכותו של כל אדם להשיג אפשרות להשתכר למחייתו בעבודה שיבחר בה, באורח חופשי.
  2. חלק 3, סעיף 6, פסקה 2 - הצעדים שתנקוט מדינה שהינה צד באמנה זו כדי להשיג את מימושה המלא של הזכות האמורה יכללו הדרכה והכשרה טכניות ומקצועיות, קווי פעולה וטכניקות שיש בהם כדי להבטיח התפתחות כלכלית, חברתית ותרבותית מתמדת ותעסוקה מלאה ויצרנית בתנאים אשר יבטיחו ליחידים את ההנאה מחירויות היסוד המדיניות והכלכליות.
 2. General Comments
  1. General Comment No.6: The Economic, Social and Cultural Rights of Older Persons, 1995
   1. סעיפים 22-23 – לפי האמנה על המדינות להבטיח את זכותו של כל אדם להתפרנס מעבודתו וזכות לתנאי עבודה צודקים והוגנים, דגש על הצורך לנקוט אמצעים למניעת אפליה בתעסוקה על רקע גיל.

הזכות לבריאות

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף כה, פסקה 1 - כל אדם זכאי לרמת חיים נאותה, לבריאותם ולרווחתם, שלו ושל בני ביתו.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 3, סעיף 12, פסקה 1 - הכרה בזכותו של כל אדם ליהנות מרמת הבריאות הגופנית והנפשית הגבוהה ביותר שניתן להשיגה.
  2. חלק 3, סעיף 12, פסקה 2 - על המדינות בעלות האמנה להשיג את מימושה המלא של הזכות האמורה ע"י הפחתה בשיעור הלידות של עוברים מתים ובתמותת תינוקות, והתפתחותו הבריאה של הילד, שיפור בכל היבטי הגהות הסביבתית והתעשייתית, מניעה של מחלות מדבקות, אנדמיות, תעסוקתיות ואחרות, טיפול במחלות אלה ופיקוח עליהן, יצירת תנאים נאותים אשר יבטיחו לכל שירותי בריאות וטיפול רפואי במקרה של מחלה.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health, 2000  (תרגום לעברית)
   1. סעיף 1 - בריאות היא זכות יסוד של האדם והיא חיונית למימושן של זכויות אדם אחרות. כל אדם זכאי ליהנות מרמת הבריאות הגבוהה ביותר שאפשר להשיגה.
   2. סעיף 8 - הזכות לבריאות מכילה הן חירויות והן זכאויות. החירויות כוללות את זכותו של אדם לשלוט בבריאותו ובגופו, לרבות חירות מינית וחירות בתחום הרבייה, ואת הזכות להיות חופשי מהתערבות, כגון הזכות להיות חופשי מעינויים ומטיפול רפואי ללא הסכמה.
   3. סעיף 34 - על המדינות שהן צד לאמנה, מוטלת החובה לכבד את הזכות לבריאות, בין היתר בכך שיימנעו משלילה או מהגבלה של גישה שווה של כל האנשים, לרבות אסירים או עצירים, מיעוטים, מבקשי מקלט ומהגרים בלתי חוקיים, לשירותי בריאות מניעתיים, מרפאים ותומכים, ומאכיפת דפוסי פעולה מפלים כמדיניות ממשלתית.

הזכות לדיור

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 25, פסקה 1 - לכל אדם הזכות לרמת חיים נאותה, המתאימה לבריאותו, ולרווחתו שלו ושל משפחתו; כולל מזון, ביגוד, מגורים, טיפול רפואי ושירותים חברתיים נחוצים. לכל אדם הזכות לביטחון במקרה של אבטלה, חולי, נכות, אלמנות, זקנה או איזשהו חוסר אחר בפרנסה שמעבר לשליטתו.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 3, סעיף 11, פסקה 1 - הכרה בזכותו של כל אדם לרמת חיים נאותה עבורו ועבור משפחתו, לרבות מזון, מלבושים ודיור נאותים, ולשיפור מתמיד בתנאי קיומו. המדינות כאמור ינקטו צעדים מתאימים כדי להבטיח את מימוש הזכות האמורה, ולשם תכלית זו מכירות בחיוניותו של שיתוף-פעולה בינלאומי המבוסס על הסכמה מרצון.


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים