מעמד המשפחה

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

כללי

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 16(3) – המשפחה הי היחידה הטבעית והבסיסית של החברה, וזכאית להגנה מצד החברה והמדינה.
  2. סעיף 25(2) – אימהות וילדים זכאים לטיפול, עזרה והגנה מיוחדים. ילדים יזכו להגנה שווה בין אם נולדו להורים נשואים ובין אם לאו.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 10 (1) – יש להעניק הגנה וסיוע רחבים ככל האפשר למשפחה, במיוחד לשם כינונה וכן כל זמן שהיא נושאת באחריות לטיפול בילדים תלויים וחינוכם

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 23(1) - המשפחה היא היחידה הקיבוצית הטבעית והיסודית של החברה, והיא זכאית להגנה מטעם החברה והמדינה.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 18(1) – המדינות החברות יעשו כמיטב מאמציהן להבטיח הכרה בעיקרון כי לשני ההורים אחריות משותפת לגידול הילד והתפתחותו. להורים, או לאפוטרופוסים החוקיים, אחריות בסיסית לגידול הילד והתפתחותו. בראש מעייניהן תעמוד טובתו של הילד.

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW) 

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 11(2)(ג) – מדינות יעודדו מתן שירותי סיוע סוציאליים על מנת לאפשר להורים לשל התחייבויות משפחתיות עם אחריות בעבודה והשתתפות בחיי ציבור, במיוחד באמצעות קידום כינונה של רשת שירותים לטיפול בילדים ופיתוחה
  2. סעיף 11(2)(ג) – מדינות יעודדו מתן שירותי סיוע סוציאליים על מנת לאפשר להורים לשל התחייבויות משפחתיות עם אחריות בעבודה והשתתפות בחיי ציבור, במיוחד באמצעות קידום כינונה של רשת שירותים לטיפול בילדים ופיתוחה;
  3. חלק 3, סעיף 12 – מדינות יבטיחו גישה לשירותי בריאות, לרבות כאלה הנוגעים לתכנון המשפחה, ויבטיחו לנשים בתקופת ההיריון, הלידה, ולאחר הלידה שירותי חינם והזנה מתאימה ככל שהדבר נחוץ.


נישואין וגירושין

כללי

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 16 – לגברים ונשים הזכות להינשא ולייסד משפחה מתוך הסכמה. זכויותיהם יהיו שוות במיסוד הנישואין, במהלכם, ובסיומם.

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW) 

(תרגום האמנה לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 4, סעיף 16(1)(ב) – לנשים זכות שווה לבחור בן זוג באורח חופשי ולהתקשר בנישואין בהסכמתן החופשית והמלאה.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 10(1) – נישואין ייערכו בהסכמתם החופשית של בני הזוג המיועדים.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 23(3) - לא ייערכו נישואין בלא הסכמתם החופשית והמלאה של בני הזוג המיועדים.
  2. סעיף 23(4) - מדינות שהן צד צד לאמנה ינקטו צעדים מתאימים כדי להבטיח שוויון בזכויותיהם ואחריותם של בני הזוג לעניין נישואין, במשך הנישואין ובפירוקם.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 19: Protection of the Family, the Right to Marriage and Equality of the Spouses (Art. 23), 1990(תרגום לעברית)
   1. סעיף 4 - יש לוודא שנישואין נערכים בהסכמתם החופשית של שני בני הזוג. כמו כן, על המדינה לאפשר נישואין דתיים ואזרחיים כאחד.
   2. סעיף 7 - יש לאסור אפליה מגדרית בכל הקשור לאובדן האזרחות בעקבות נישואין ולשני בני הזוג הזכות לשמור על שם משפחתם הקודם.
   3. סעיף 8 - שיוויון בנישואין משמעו שיוויון בבחירת מקום המגורים, ניהול משק הבית, חינוך הילדים וניהול הרכוש.
  2. General Comment No. 28: Equality of Rights Between Men and Women (article 3), 2000
   1. סעיף 23 - יש להשוות את גיל המינימום לנישואין בין גברים לנשים. עליו להיות גבוה דיו ע"מ לאפשר הסכמה מודעת וחופשית להינשא. ההחלטה האם להינשא לא תתקבל על ידי נציג מהמשפחה.
   2. סעיף 24 - הגבלות על האפשרות להינשא בשנית צריכות לחול בצורה שווה על גברים ונשים. הזכות להנשא מאפשרת גם לגברים וגם לנשים להינשא לבחיר ליבם ללא קשר לדתו.
   3. סעיף 25 - שיוויון בנישואין מקנה לשני בני הזוג זכויות, חובות, אחריות וסמכות שווה בכל הקשור לחיי המשפחה.

האמנה הבינלאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית (CERD)

(תרגום האמנה לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 5 - המדינות יערבו לשוויון בפני החוק, ובייחוד ביישום הזכות לנישואין ובחירת בן זוג

הזכות להורות

כללי

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW) 

(תרגום האמנה לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 11(2)(ג) – מדינות יעודדו מתן שירותי סיוע סוציאליים על מנת לאפשר להורים לשל התחייבויות משפחתיות עם אחריות בעבודה והשתתפות בחיי ציבור, במיוחד באמצעות קידום כינונה של רשת שירותים לטיפול בילדים ופיתוחה.

זכות הילד לגדול עם הוריו

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 9(1) – המדינות החברות כי ילד לא יופרד מהוריו בניגוד לרצונם, אלא רק כאשר קובעות רשויות מוסמכות, הכפופות לביקורת משפטית, בהתאם לדינים ונהלים הנוגעים לעניין, כי פירוד כאמור נדרש לטובת הילד. קביעה כאמור יכול שתידרש במקרה מסוים, כגון מקרה של התעללות או הזנחת הילד על-ידי הוריו, או כאשר חיים ההורים בנפרד ונדרשת החלטה באשר למקום מגורי הילד.

אימוץ

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 21 – במסגרת השיקולים בהחלטה על אימוץ ילד, יש לוודא על בסיס מידע רלבנטי ואמין, כי האימוץ ניתן לאישור, תוך התחשבות בקשר של הילד להוריו, קרוביו ואפוטרופסיו, וכי האנשים הנוגעים לדבר הסכימו, תוך ידיעה מלאה, לאימוץ.
 2. General Comments
  1.  [http://eidhr.wiki.huji.ac.il/images/CRC_GC_6.pdf
   1. סעיף 91 – אימוץ ילדים שהופרדו מהוריהם.


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Union

הפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים