נישואים

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

נישואים

הזכות להינשא

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 16(1) - לכל גבר ואישה בוגרים, ללא הגבלה מחמת גזע, לאום או דת, יש זכות להתחתן ולייסד משפחה.
  2. סעיף 16(2) - על בני הזוג המיועדים להיכנס בבית הנישואים מתוך הסכמה מלאה.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 23.2 – הזכות להינשא ולהקים משפחה.
  2. סעיף 23.3 – נישואים ייערכו רק בהסכמה מלאה וחופשית של המיועדים להינשא.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 4: Equality Between the Sexes
   1. סעיף 3 – חובת המדינה לחוקק באופן שיאפשר מימוש מלא של שוויון זכויות בין גברים לנשים. לדוגמא, דיני הגירה שמבחינים בין אזרחים לאזרחיות עלולים להשפיע על זכות הנשים להינשא ללא-אזרחים.
  2. General Comment No. 28: The Equality of Rights between Men and Women
   1. סעיף 23 – במדינות מסוימות דורשים, בחוק או בפרקטיקה, את הסכמת האפוטרופוס לנישואים, במקום את הסכמת הכלה המיועדת עצמה, באופן השולל ממנה את זכותה להסכמה חופשית.
   2. סעיף 24 – מדינות שנוטות לדחוק לשוליים נשים קורבנות אונס, ולהלחיץ אותן להסכים לנישואים, פוגעות בזכותן להסכמה חופשית. בנוסף, זכות זו נפגעת במדינות שבהן החוק מאפשר להפחית או למחוק את אחריותו הפלילית של אנס בתנאי שיישא את הקרבן לאישה.
 1. פסיקה ישראלית
  1. בגץ 7052/03 עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר הפנים - פס' 47 לפסק דינו של כב' השופט חשין - הזכות לנישואין ולקיומם של חיי משפחה מעוגנת בס' 23.2 לאמנה בדבר זכויות מדיניות ואזרחיות והינה זכות חוקתית המהווה נגזרת של כבוד האדם.האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום לעברית)


 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 10 - נישואין ייערכו בהסכמתם החופשית של בני הזוג המיועדים.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 16: The Equal Right of Men and Women to the Enjoyment of all Economic, Social and Cultural Rights (תרגום לעברית)
   1. סעיף 27 – זכות שווה לגברים ולנשים לבחרו אם להתחתן, עם מי ומתי. יש להעניק הגנה שווה עבור ילדים ועבור ילדות מפני פרקטיקות שתומכות בעריכת נישואים על-ידי אפוטרופוס או ממונה אחר, או בנישואים בכפיה.

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 16(1)(a) – זכות שווה לנשים ולגברים להתקשר בנישואין.
  2. סעיף 16(1)(b) – זכות שווה לנשים ולגברים לבחור את בני/בנות זוגם בחופשיות ולהתקשר בנישואין בהסכמה חופשית ומלאה.
 2.  General Reccomendations
  1. General Reccomendation No. 19: Violence Against Women
   1. סעיף 14 – נישואים מאורגנים של נשים ממדינות מתפתחות לבעלי אזרחויות זרות פוגעים בשוויון זכויותיהן של נשים לחירותן ולכבודן, ומעמיד את אותן נשים בסכנת אלימות והתעללות.
   2. סעיף 16 – יש להגן על זכותה של אישה לבחור אם להינשא, למי ומתי ולאכוף אותה בחוק.

האמנה הבינלאומית לזכויות של אנשים עם מוגבלויות (CRPD)

(תרגום לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 23 – הכרה בזכותם של אנשים עם מוגבלות שהגיעו לגיל הנישואין, להינשא ולהקים משפחה, מתוך הסכמה חופשית ומלאה של בני הזוג.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 1: Article 12- Equal Recognition Before the Law
   1. סעיף 8 – סעיף 12 לאמנה מכיר בכשירותם המשפטית של אנשים עם מוגבלות. אנשים עם מוגבלות זכאים להכרה שווה בפני החוק. כשירות משפטית היא תנאי חיוני למימוש זכויות, לרבות הזכות לנישואים.
   2. סעיף 25 (f) – סיוע בקבלת החלטות לא ישמש כהצדקה להגבלת זכויות יסודיות של אנשים עם מוגבלות, לרבות הזכות להינשא או לייסד זוגיות כידועים בציבור.


אמנה בין-לאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית (CERD) 

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 5.4(4) - יש לבער כל צורה של הפליה גזעית במימוש הזכות לנישואין ולבחירת בן/בת זוג.

גיל מינימלי לנישואים

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 23.2 – הכרה בזכות של מי שעברו את גיל הנישואים להתחתן ולהקים משפחה.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 15: The Position of Aliens under the Covenant, 1986 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 7 – זכותם של זרים שעברו את גיל הנישואים להינשא.
  2. General Comment No. 19: Protection of the Family, the Right to Marriage and Equality of the Spouses (תרגום לעברית)
   1. סעיף 4 – האמנה לא מציינת גיל נישואים ספציפי. גיל הנישואים יהא כזה שמאפשר לכל אחד מהמיועדים להינשא להסכים באופן מלא וחופשי.
  3. General Comment No. 24: Issues Relating to Reservations Made Upon, Ratification or Accession to the Covenant or the Optional Protocols Thereto or in Relation to Declarations Under Article 41 of the Covenant
   1. סעיף 8 – איסור על מדינות למנוע מאנשים שהגיעו לגיל-הנישואים מלהתחתן.
  4. General Comment No. 28: The Equality of Rights between Men and Women
   1. סעיף 23 – קביעת גיל הנישואים משפיעה על מימוש שוויוני של הזכות להסכמה חופשית ומלאה לנישואים. גיל הנישואים ייקבע על-ידי המדינה באופן שוויוני עבור נשים וגברים, על סמך היכולת לקבל החלטה מושכלת וחופשית מכפייה.
   2. סעיף 24 – הזכות להסכמה חופשית נפגעת כאשר התרחשות אונס מגמישה את תנאי גיל הנישואים, כדי לאפשר לאנס להתחתן עם קרבן-האונס.


האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום לעברית)

Concluding Observations

 1. Concluding observations on the sixth periodic report of Israel, 2017 (תרגום לעברית)
  1. סעיף 4 – הוועדה מברכת על התקדמותה של ישראל מאז פרסום המסקנות משנת 2011, ובין השאר על העלאת גיל המינימום לנישואין מ-17 ל-18, על תקנות למניעת הטרדה מינית באוניברסיטאות, ועל הארכת חופשת הלידה לנשים.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 11: Substantive Issues Arising in the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (תרגום לעברית)
   1. סעיף 4 – ישנו קשר ישיר בין עלייה ברישום לחינוך יסודי לבין הפחתה בכמות נישואי ילדים.
  2. General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (תרגום לעברית)
   1. סעיף 22 – יש לפעול לביעור פרקטיקות מסורתיות שפוגעות בילדים, ובמיוחד בילדות, לרבות נישואים בגיל צעיר.
  3. General Comment No. 16: The Equal Right of Men and Women to the Enjoyment of all Economic, Social and Cultural Rights (תרגום לעברית)
   1. סעיף 27 - גיל הנישואים המינימלי צריך להיות זהה עבור נשים ועבור גברים. יש להעניק הגנה שווה עבור ילדים ועבור ילדות מפני פרקטיקות שתומכות בנישואי ילדים.

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום לעברית)

נוסח האמנה

 1. סעיף 16(2) – אין נפקות חוקית לאירוסין ולנישואין של ילדים. יש לנקוט כל פעולה שתידרש על מנת לקבוע גיל מינימלי לנישואין.

 General Reccomendations

 1. General Reccomendation No. 21: Equality in Marriage and Family Relations
  1. סעיף 36 – איסור נישואי קטינות.
  2. סעיף 38 – הגיל המינימלי לנישואים שייקבע יהיה זהה לנשים ולגברים.
 2. General Reccomendation No. 24: article 12 : Women and Health
  1. סעיף 15 – במסגרת חובת המדינות להגן על זכותן של נשים לבריאות, עליהן לאכוף איסור נישואי קטינות.
 3. General Reccomendation No. 36: On girls' and womens' rights to education
  1. סעיף 24 (F) - מומלץ לחוקק חוקים המגבילים את גיל הנישואין לבנות ל18.
  2. סעיף 55(C) - יש להבטיח כי גיל הנישואין המינימלי יהיה 18, עם או בלי הסכמת ההורים.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 3: HIV/AIDS and the Rights of the Child
   1. סעיף 11 – ילדות רבות נפגעות ממנהגים מסורתיים, כמו חיתון בכפייה ו/או בגיל מוקדם. כתוצאה מופרות זכויותיהן לחיים, הישרדות והתפתחות, גישתן לחינוך ולידע נפגמת והן חשופות יותר להידבקות בHIV.
  2. General Comment No. 4: Adolescent Health and Development in the Context of the Convention on the Rights of the Child
   1. סעיף 9 -חובת מדינות לחוקק גיל מינימלי לנישואים, שיהיה זהה עבור גברים ונשים.
   2. סעיף 20 - לנישואים מוקדמים עלולות להיות השלכות בריאותיות, חינוכיות וחברתיות.
   3. סעיף 31 - יש לקדם נגישות למידע וייעוץ, לרבות בנושא נישואים מוקדמים.
  3. General Comment No. 6: Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside Their Country of Origin
   1. סעיף 59 – הענקת מעמד של פליטות לילדות שחותנו בגיל צעיר על-מנת שיגויסו, באופן ישיר או עקיף, לפעולות איבה ובכך הופרו הפרה חמורה זכויות האדם שלהן.
  4. General Comment No. 7: Implementing Child Rights in Early Childhood
   1. סעיף 20 – השפעה של נישואים מוקדמים ושל הענישה עליהם על מסוגלות הורית מבחינת משאבים, כישורים והמחויבות האישית הנדרשת מהורים.
  5. General Comment No. 11: Indigenous Children and Their Rights Under the Convention
   1. סעיף 22 – יש לבער את תופעת הנישואים המוקדמים, שמשפיעה על כבודם, בריאותם והתפתחותם של ילדים. חשוב להעלות את המודעות לתופעה.
  6. General Comment No. 13: The Right of the Child to Freedom From All Forms of Violence
   1. סעיף 16 - השלכות חברתיות וכלכליות של אלימות כלפי ילדים, לרבות חיתון ילדות בכפייה.

נישואי אישה לגבר

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 23.2 – זכותם של גבר ואישה להתחתן ולהקים משפחה.

פסיקה:

תלונות שהוגשו בהתאם לפרוטוקול האופציונלי:

 1. נמיביה - Müller and Engelhard - בהתאם לס' 26 לאמנה (שוויון בפני החוק), יש להבטיח כי גם גברים יוכלו לשנות את שם משפחתם לשם משפחתה של בת זוגם.


האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Recommendations
  1. General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19
   1. סעיף 29 (C)(2) - על מדינות לבטל פרוצדורות פוגעניות ומפלות כלפי נשים, כגון כפיית נישואין בין קורבנות תקיפה מינית לתוקף.

שוויון בחיי הנישואים

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 16 - לכל גבר ואישה בוגרים, ללא הגבלה מחמת גזע, לאום או דת, יש זכויות שוות בכינון נישואים, במהלכם ובעת פירוקם.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 23.4 - על המדינות להבטיח שוויון זכויות וחובות של בני-זוג במיסוד נישואים, במהלכם ובפירוקם.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 4: Equality Between the Sexes
   1. סעיף 3 – חובת המדינה לחוקק באופן שיאפשר מימוש מלא של שוויון זכויות בין גברים לנשים. לדוגמא, דיני הגירה שמבחינים בין אזרחים לאזרחיות עלולים להשפיע על זכות הנשים להינשא ללא-אזרחים.
  2. General Comment No. 18: Non-discrimination, 1989 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 5 – מבהיר שחובת המדינה בסעיף 23.4 לאמנה להבטיח שוויון זכויות וחובות של בני-זוג במיסוד נישואים, במהלכם ובפירוקם, הינה חובה פוזיטיבית.
  3. General Comment No. 19: Protection of the Family, the Right to Marriage and Equality of the Spouses (Art. 23), 1990 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 8 – שוויון זכויות וחובות בין בני-זוג במהלך נישואים או לאחר פירוקם בכל נושא שנובע מהקשר, כמו בחירת מקום מגורים, ניהול משק-הבית, חינוך ילדים וניהול עסקים.
  4. General Comment No. 28: The Equality of Rights between Men and Women (תרגום לעברית)
   1. סעיף 18 - יש להכיר בכלל הנשים כבעלות יישות משפטית ללא קשר למעמדן המשפחתי להגביל את זכויותיהן בהתבסס על מעמדן המשפחתי.
   2. סעיף 25 – על דיני הנישואים במדינה, והחוק בכלל, להחיל שוויון זכויות וחובות בין בני-הזוג.
   3. סעיף 26 – שוויון זכויות בכל צורה של פירוק נישואים, למשל עילות גירושין זהות לגבר ולאישה, שוויון חובת מזונות, ירושה ועוד.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 16: The Equal Right of Men and Women to the Enjoyment of all Economic, Social and Cultural Rights (תרגום לעברית)
   1. סעיף 27 – חובה לספק לקרבנות אלימות במשפחה, שהן בעיקר נשים, גישה לדיור בטוח וכן סעדים בגין כל נזק שנוצר כתוצאה ממנה. חובה להבטיח שוויון זכויות לנשים בנכסי נישואים ובזכות ירושה במקרה של מות הבעל.

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 9 – יש להבטיח לנשים זכויות שוות לזכויות הגבר בנושאי רכוש ואזרחות.
  2. סעיף 16(1)(a) – זכות שווה לנשים ולגברים להתקשר בנישואין.
  3. סעיף 16(1)(b) – זכות שווה לנשים ולגברים לבחור את בני/בנות זוגם בחופשיות ולהתקשר בנישואין בהסכמה חופשית ומלאה.
  4. סעיף 16 (1)(c) – שוויון זכויות לנשים ולגברים במשך הנישואין ובעת פירוקם.
 2.  General Reccomendations
  1. General Reccomendation No. 21: Equality in Marriage and Family Relations
   1. סעיף 24 – משפחה יציבה היא כזו המושתתת על עקרונות של צדק ושוויון. יש להבטיח שוויון הזדמנויות ושוויון זכויות לנשים.
   2. סעיף 28 – חלוקת רכוש שמסתמכת על ההנחה, לפיה הגבר הוא לבדו אחראי על פרנסת האישה והילדים, והוא רשאי להשתחרר מאחריות זו, אינה ריאליסטית. לכן חוק או מנהג שמעניק לגבר זכויות יתר ברכוש עם פירוק הנישואים הינו מפלה.
   3. סעיף 30 – לעתים החוק מסדיר שוויון זכויות ברכוש, אך יכולתה של אישה לממש זכות שווה ברכוש מוגבלת ביותר בפועל.
   4. סעיף 32- הכרה בחשיבותה של תרומה לא-כלכלית לצבירת נכסי הזוג.
   5. סעיף 35 – שוויון זכויות בירושת רכוש שנצבר במהלך הנישואים.

נישואים חד מיניים

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

פסיקה:

ועדת האו"ם לזכויות אדם

 1. Young - אוסטרליה - סירוב המדינה להכיר באלמן/נה של בן זוג מאותו המין כ"תלוי" לצורך קבלת כספים, כשהחוק לא מתנה זאת בפירוש בנישואין בין גבר ואישה בלבד, סותרת את ס' 26 לאמנה הקובע שוויון בפני החוק.
 2. ניו זילנד - Joslin et al. -
  1. רקע –שני זוגות של לסביות טענו להפרה של האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR) לאחר שנשללה מהן היכולת להתחתן בניו-זילנד.
  2. פסקאות 8-9 – הועדה פסקה שהאמנה לא מטילה על המדינות החברות חובה להכיר בנישואים שאינם בין גבר לאישה, וסעיף 23 לאמנה מכיר בזכות לנישואים של גבר ואישה בלבד. לכן אין מדובר בהפרה של האמנה.

בית הדין האירופי לזכויות אדם (ECtHR)

 1. Application no. 30141/04: Schalk and Kopf v. Austria, 2010
  1. פסקאות 94-95 – גם זוג מאותו מין זכאי ליהנות מ"חיי משפחה", לפי סעיף 8 לאמנה האירופאית לזכויות אדם. אין הבדל דה-פקטו במובן זה בין זוג מאותו מין לזוג בו שני אנשים ממין שונה.
  2. פסקאות 96-97 – הגדרת אפליה לפי סעיף 14 לאמנה (יחס שונה ללא צידוק אובייקטיבי ולגיטימי). יש לציין שלמדינות החברות ישנו מרחב פעולה בהערכת אילו הבדלים במצבים דומים מצדיקים יחס שונה. יחס שונה המתבסס באופן בלעדי על מגדר שונה או נטייה מינית, דורש נטל הוכחה כבד כדי להצדיקו. אולם, יש מרחב תמרון רחב בכל הנוגע לאמצעים כלכלים ומדיניות חברתית.
  3. פסקאות 109-110 – בית המשפט קבע כי אפשרות רישום הזוגיות המוקנית לזוג מאותו המין, מהווה תחליף מספיק לנישואים – מקנה מעמד חוקי ושווה או דומה לנישואים. למרות שעדין יש הבדל בין רישום לנישואין, לאור מרחב הפעולה המוקנה למדינה, אין הדבר מהווה אפליה.

בית הדין האירופי לצדק (ECJ)

 1. Case No. 267/06: Maruko v. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, 2008
  1. חקיקה שלא נותנת זכויות שוות לבן זוג מאותו מין של אדם שנפטר לזכויות שניתנות לבעל ואישה, פוגעת בעיקרון השוויון על בסיס נטייה מינית ובכך גם מנוגדת למשפט הבין לאומי.

נישואים דתיים

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית)

 1.  General Reccomendations
  1. General Reccomendation No. 21: Equality in Marriage and Family Relations
   1. סעיף 39 – חובת רישום נישואים, בין אם אזרחיים או דתיים, כך תוכל המדינה ליישם את האמנה, ולהבטיח שוויון בין בני הזוג, אכיפת גיל מינימלי לנישואים, איסור על ריבוי-נישואים והגנה על זכויות ילדים.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 18 - חופש הדת, המחשבה והמצפון.

נישואים אזרחיים

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית)

 1.  General Reccomendations
  1. General Reccomendation No. 21: Equality in Marriage and Family Relations
   1. סעיף 39 – חובת רישום נישואים, בין אם אזרחיים או דתיים, כך תוכל המדינה ליישם את האמנה, ולהבטיח שוויון בין בני הזוג, אכיפת גיל מינימלי לנישואים, איסור על ריבוי-נישואים והגנה על זכויות ילדים.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 19: Protection of the Family, the Right to Marriage and Equality of the Spouses (Art. 23), 1990 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 4 – על החוק המדינתי לאפשר הן נישואים דתיים והן נישואים אזרחיים. עם זאת, מדינה רשאית לדרוש כי נישואים דתיים ירשמו במרשם האזרחי.

האמנה הבינלאומית לזכויות של אנשים עם מוגבלויות (CRPD)

(תרגום לעברית)

 1. General Comments
  1. Comment No. 1: Article 12- Equal Recognition Before the Law
   1. סעיף 25 (f) – סיוע בקבלת החלטות לא ישמש כהצדקה להגבלת זכויות יסודיות של אנשים עם מוגבלות, לרבות הזכות להינשא או לייסד זוגיות כידועים בציבור.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 18 - חופש הדת, המחשבה והמצפון.
  2. סעיף 27 - זכותם של מיעוטים לקיים את דתם ואת מנהגיהם.

  General Comments

  1. General Comment No. 15: The Position of Aliens under the Covenant, 1986 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 7 - חופש הדת של מיעוטים לפי סעיף 27 לאמנה חל באופן שווה על אזרחים ועל לא-אזרחים.

מגבלות על נישואים

ריבוי-נישואים

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

General Comments

 1. General Comment No. 28: Equality of Rights between Men and Women
  1. סעיף 24 – ישנן מדינות שמטילות מגבלות על נשים בנושא ריבוי-נישואים, שאינן מוטלות על גברים, ובכך פוגעות בזכות לנישואים. ככלל, ריבוי-נישואים סותר את עקרון שוויון הזכות לנישואים, מחללת את כבודה של האישה ומהווה אפליה שאינה מתקבלת על הדעת. יש לבער את תופעת ריבוי-הנישואים.

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית)

 General Reccomendations

 1. General Reccomendation No. 21: Equality in Marriage and Family Relations
  1. סעיף 14 – ריבוי נישואין מפר את שוויון הזכויות של נשים. לריבוי נישואין יש השלכות חמורות ולכן יש למגרו.
 1. General Recommendation No. 34 (2016) On the rights of rural women
  1. סעיף 32- לנשים זכויות שוות בנישואין ובמשפחה. נשים ונערות באיזורים כפריים נמצאות בסיכון גבוה יותר לנישואים ולהריון כפויים. כמו כן, פוליגמיה פוגעת באופן חמור בשוויון בין המינים בנישואין ובתא המשפחתי.

איסור על נישואין

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. General Recommendations
 1. General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19
  1. סעיף 29 (C)(1)- על מבינות לבטל חוקים, תקנות ומנהגים, כולל חוקים דתיים ובכללם גם חוקים המאפשרים אלימות נגד נשים כגון נישואין בכפייה וכן יש לבטל את הפללת הפלות והפללות של נשים לסביות, ביסקסואליות או טרנסג'נדריות.
  2. סעיף 29 (C)(2) - על מדינות לבטל פרוצדורות פוגעניות ומפלות כלפי נשים, כגון כפיית נישואין בין קורבנות תקיפה מינית לתוקף.
 2. General recommendation No. 26 on women migrant workers
  1. סעיף 26(a) - אין לאסור על נשים מהגרות עבודה להתחתן ולהקים משפחה עם תושבים או אזרחים מקומיים.חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים