שוויון בחינוך

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

כללי - הזכות לחינוך

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 1, סעיף 28 - הזכות לחינוך על בסיס הזדמנות שווה.
  2. חלק 1, סעיף 29 - פירוט מטרות הזכות לחינוך (כולל חינוך לשוויון).
 2. General Comments
  1. General Comment No. 1 (Art. 29(1)): The Aims of Education, 2001
   1. סעיף 1 – פירוט המטרה של חינוך – תומך, מקדם ומגן על הליבה של האמנה, כבוד האדם המגיע לכל ילד וילדה וזכויות שוות ובלתי ניתנות לשלילה.
   2. סעיף 3 – זכות הילד לחינוך אינה רק עניין של גישה אלא גם של תוכן. צורך העולה מהאתגרי העולם המודרני, בין השאר מתח בין תחרת לשוויון הזדמנויות.
   3. סעיפים 5-7 – הקשר בין הזכות לחינוך ומטרות החינוך לערכי ליבה אחרים באמנה, כמו איסור אפליה.
   4. סעיף 10 – אפליה של ילדים בחינוך על בסיס אחד הקריטריונים המנויים בסעיף 2 לאמנה מהווה גם פגיעה בכבודם ועבירה על סעיף 29(1).
  2. General Comment No. 3: HIV/AIDS and the Rights of the Child, 2003
   1. סעיף 31 - אין להפלות ילדים שיש להם איידס בגישה למערכת החינוך.
  3. General Comment No. 7: Implementing Child Rights in Early Childhood, 2005
   1. סעיף 36(c) - לילדי פליטים זכות לחינוך שוויוני.
  4. General Comment 11: Indigenous Children and their Rights under the Convention, 2009
   1. סעיפים 5-6 - על אף הסעיפים באמנות זכויות האדם שאוסרים אפליה התגלו מקרי אפליה במדינות רבות של ילדים מקבוצות מיעוט (ילידים), במיוחד בבריאות ובחינוך.
   2. סעיפים 58-59 - המדינה מחויבת לדאוג לכך שלא יהיה אפליה של ילדים מקבוצות של ילידים בתחום החינוך.
  5. General Comment No. 21: on children in street situations, 2017
   1. סעיף 13 – המדינות החברות מתבקשות להקדיש משאבים ולנקוט בצעדים ארוכי-טווח לשם הגנה על ילדים החיים ברחוב.
   2. סעיף 22 – הוועדה קוראת למדינות החברות להבטיח את יכולתם של ילדים החיים ברחוב לגשת לערכאות משפטיות לשם עמידה על זכויותיהם.
   3. סעיפים 26-27 – יש לנקוט בצעדים למיגור הפליה ישירה ועקיפה של ילדים החיים ברחוב, תוך הבנה שהפליה זו עשויה להופיע במגוון תרחישים ואופנים.
   4. סעיף 52 – על המדינות החברות לנקוט בכל האמצעים האפשריים לשם הגנה על ילדים בעלי מוגבלויות החיים ברחובות.
   5. סעיף 54 – על המדינות החברות לדאוג לחינוך הולם לילדים, אשר עשוי למנוע מהם להגיע לרחוב מלכתחילה.
   6. סעיפים 57-59 – על המדינות החברות לפעול למיגור אלימות על כל סוגיה (כולל אלימות פיזית ומינית) כלפי ילדים החיים ברחוב.
 1. Concluding Observations
  1. הערות סיכום של הוועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות הילד בישראל, 2002
   1. סעיף 3 - הוועדה מציינת לשבח את מדיניות ההעדפה המתקנת בחינוך ילדים ערבים.
   2. סעיפים 53-54 - תקציב החינוך מחולק בצורה לא שוויונית ולא ניתן מספיק לאזרחים הערביים.


האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 3, סעיף 10 - שוויון בין נשים וגברים בנושא חינוך.
 2. Concluding Observations
  1. הערות סיכום של ועדת האו"ם לביעור על צורות האפליה נגד נשים בישראל, 2011 (תרגום לעברית)
   1. פסקה 23(e)- ישראל לא דואגת לחינוך ברמה מספקת לנשים בגדה המערבית.
   2. פסקאות 34-35 - נשים ערביות ובדואיות מופלות לרעה מבחינת הנגישות שלהן לחינוך בישראל.


הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף כו - החינוך הגבוה יהיה פתוח לכל במידה שווה ועל יסוד הכישרון.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 13: The Right to Education, 1999
   1. סעיפים 6(ב), 30-37, 43, 57 ו-59 - איסור אפליה בחינוך בכדי לאפשר לכולם נגישות לחינוך.
   2. סעיף 12(e) - שוויון באפשרות לחינוך טכנולוגי.
   3. סעיף 26 - יש להקים מערכת מלגות כדי לקדם את האוכלוסיות המוחלשות. הקריטריונים לחלוקתם יהיו ללא אפליה.
   4. סעיף 28 - אין להקים בתי ספר שמקדמים דת מסוימת אם אין אלטרנטיבה לאנשים שלא רוצים בכך.
 2. Concluding Observations
  1. הערות סיכום של הועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות בישראל, 2011 (תרגום לעברית)
   1. פסקה 19 - המדינה לא מאפשרת נגישות מספיקה לחינוך מיני לכלל הציבור ובמיוחד לילדים ולנשים ערביות בשטחים .
   2. פסקה 30 - יש חוסר שוויון בטיפול בנשים בדואיות בנוגע להשכלה. על המדינה לנקוט צעדים בכדי למגר את תופעת אי השוויון.
   3. פסקה 33 - שיעור הנשירה מבתי ספר במגזר הערבי גבוה בצורה משמעותית משיעור הנשירה במגזר היהודי. יש לשלב אותם כחלק ממערכת החינוך הכללית ולדאוג לקידומם.
   4. פסקה 34 - מערכת החינוך לא נגישה מספיק לאנשים עם מוגבלויות שלא יכולים להשתלב כראוי.
   5. פסקה 35 - ילדים פלסטינים וערבים במזרח ירושלים לא נהנים מנגישות מספקת לחינוך.


אמנה בין-לאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית (CERD)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 5, פסקה (ה)(5) – איסור אפליה גזעית בהנאה מהזכות לחינוך והכשרה.
 2. General Recommendations
  1. General Recommendation No. 29: Article 1, paragraph 1 of the Convention (Descent), 2002 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 46 – על המדינות להילחם באפליה במערכת החינוך הציבורית והפרטית של אנשים על בסיס מוצא.
   2. סעיף 48 – על המדינות לסרוק את ספרי הלימוד ולוודא כי הם מעבירים מסר של שוויון בין בני האדם ושוויון זכויות
 3. Concluding Observations
  1. הערות סיכום של ועדת האו"ם לביעור כל צורות האפליה הגזעית בישראל, 2007 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 22 - יש לדאוג לכך שהפרדה בין יהודים לערבים לא תיצור העדפה של אחת הקבוצות. יש לנסות לצמצם את התחומים בהם יש הפרדה (מגורים, חינוך וכו'). על ישראל לדאוג לקדם בתי ספר דו-לאומיים.
   2. סעיף 24 - יש לוודא שיש מספיק מעונות יום בכפרים ערביים.


שוויון בחינוך לקבוצות מיעוט

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1.  General Comments
  1. General Comment No. 11: Indigenous Children and their Rights Under the Convention, 2009
   1. סעיף 5 - על אף האמור באפליה התגלו מקרי אפליה של ילדים במדינות רבות, במיוחד בבריאות ובחינוך.
   2. סעיפים 25-26 - ילדים מקבוצות ילידים הינם אחת מהקבוצות הזקוקות להעדפה מתקנת. בין השאר יש לדאוג להם לנגישות להשכלה.
   3. סעיפים 58-59 - חובת המדינה למנוע אפלית ילדים מקבוצות ילידים בתחום החינוך.
   4. סעיף 60 - הקצעת משאבים בכדי להשוות את התנאים של ילדים מקבוצות ילידים בתחום החינוך.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 13: The Right to Education, 1999
   1. סעיף 12(e) - שוויון באפשרות לחינוך טכנולוגי (כולל לפליטים).
  2.  General Comment No. 20: Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (תרגום לעברית)
   1. סעיף 30 - לאום לא יהווה מכשול בגישה לזכויות באמנה, ובכללת הזכות לחינוך.
  3. General Comment No. 21: Right of Everyone to Take Part in Cultural Life, 2009
   1. סעיף 35 – הוועדה ממליצה כי המדינות ינקטו באמצעים המתאימים כדי לאפשר לילדי המהגרים להשתתף, על בסיס שווה, בתוכניות חינוך.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 22: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion, 1993
   1. סעיף 6 - לימוד דת או אמונה במערכת החינוך - צורך במתן אלטרנטיבה להורים שמעוניינים בחינוך אחר לילדיהם.


אמנה בין-לאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית (CERD)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 5, פסקה (ה)(5) – איסור אפליה גזעית בהנאה מהזכות לחינוך והכשרה.
 2. General Recommendations
  1. General Recommendation No. 30: Discrimination Against Non-citizens, 2004 (תרגום לעברית)
   1. סעיפים 30-31 - יש להבטיח כי מוסדות חינוך ציבוריים פתוחים גם ללא אזרחים ולילדים של מהגרים בלתי רשומים ולמנוע הפרדה בבתי הספר.

אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות (CRPD)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 1, סעיף 2 - הגדרות: "אפליה על בסיס מוגבלות" פירושו כל הבחנה, הדרה, או הגבלה בשל מוגבלות, אשר מטרתה או תוצאתה היא פגיעה או ביטול של ההכרה, ההנאה, או המימוש, בשוויון עם אחרים, של כל זכויות האדם וחירויות היסוד בתחום הפוליטי, הכלכלי, החברתי, התרבותי, האזרחי או כל תחום אחר. היא כוללת את כל צורות האפליה, לרבות שלילת התאמה סבירה.
  2. פרק 1, סעיף 4, פסקה 1 - המדינות מתחייבות להבטיח ולקדם מימוש מלא של כל זכויות האדם וחירויות היסוד עבור כל אדם עם מוגבלויות ללא אפליה מכל סוג שהוא בשל מוגבלות. פירוט האמצעים בהמשך הפסקה.
  3. פרק 1, סעיף 5, פסקה 1 - מדינות שהן צדדים מכירות בכך שכל בני האדם שווים בפני החוק וכפופים לו, וזכאים ללא כל אפליה להגנה שווה של החוק ולהנאה שווה ממנו.
  4. פרק 1, סעיף 5, פסקה 2 - מדינות שהן צדדים תאסורנה אפליה על בסיס מוגבלות ותבטחנה לאנשים עם מוגבלויות הגנה משפטית שווה ומועילה נגד אפליה מכל עילה שהיא.
  5. פרק 1, סעיף 5, פסקה 3 - כדי לקדם שוויון ולבער אפליה, תנקוטנה מדינות שהן צדדים את כל הצעדים ההולמים כדי להבטיח מתן התאמה סבירה.
  6. פרק 1, סעיף 5, פסקה 4 - אמצעים מוגדרים הנדרשים להאצת שוויון בפועל של אנשים עם מוגבלויות או להשגתו, לא ייחשבו אפליה כמשמעה באמנה הנוכחית.
 1. General Comments
  1. General Comment No. 4: on the right to inclusive education, 2016
   1. סעיף 10 – חינוך מכליל הינו זכות אדם בסיסית.
   2. סעיף 21 – יש לספק שירותי חינוך ציבוריים ופרטיים בכמות ובאיכות מספקת.
   3. סעיף 23 – הוועדה מביעה ביקורת על המגוון החסר של ספרים וחומרי לימוד בפורמטים ובשפות נגישות, כולל שפת הסימנים.
   4. סעיף 30 – הפיכת שירותי חינוך למכלילים תיבחן תחת סטנדרט המידתיות, שיישומו עשוי להשתנות בהתאם לנסיבות.
   5. סעיף 35 – הוועדה מביעה ביקורת על היישום החסר של מדינות חברות את חובתן לדאוג לחינוך נגיש עבור בעלי מוגבלויות.פסיקה - טריבונאלים בינלאומיים

 1. בית הדין האירופי לזכויות אדם (ECtHR)
  1. Case "Relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium", 1968
   1. רקע – צירוף של מספר עתירות הנוגעות להגבלת הגישה של ילדים לחינוך בשפה הצרפתית בהתבסס על מקום מגוריהם בלבד, בטענה שהדבר מהווה הפרה של עיקרון השוויון והזכות לחינוך.
   2. חלק I(B), פסקה 11 (עמוד 32) – השילוב בין הזכות לשוויון והזכות לחינוך לא מקנה זכות לחינוך בכל שפה. אלא, לפי השילוב בין שני הסעיפים על המדינה להבטיח שהזכות לחינוך תינתן לכל אדם תחת תחום שיפוטה, ללא אפליה על כל בסיס שהוא, כולל ללא אפליה על בסיס שפה.
  2. Application No. 57325/00: D.H. and Others v. the Czech Republic, 2007
   1. פסקאות 79 ו-175 – מדיניות כללית או אמצעי כללי בעלי השפעה פוגענית לא-פרופורציונאלית על קבוצה ספציפית, יכולים להיחשב כאפליה אף אם לא מכוונים ספציפית כלפי אותה קבוצה (מבחנים במערכת החינוך הצ'כית שנועדו לקבוע אם הילד מתאים למערכת החינוך הממלכתית או שצריך ללכת למערכת החינוך המיוחד. המבחנים היו לכאורה אובייקטיביים, אבל הותאמו למדידת היכולות של האוכלוסייה הצ'כית הכללית, ולכן צוענים נכשלו במבחן הרבה יותר מאחרים. נקבע שקביעת שיטת מבחן כזו מהווה אפליה בלתי ישירה).
 2. בית-המשפט החוקתי של דרום-אפריקה
  1. Case CCT 101/17: AfriForum v University of the Free State, 2017
   1. פסקאות 48-50, 62, 76-78: בית-המשפט החוקתי של דרום-אפריקה דוחה עתירה המבקשת להחזיר לשימוש את מדיניות החינוך הדו-לשוני במדינה (אנגלית ואפריקאנס), וקובע כי חינוך דו-לשוני שיוצר הלכה למעשה מציאות של הפרדה, הפליה ועליונות גזעית פוגע בעקרון השוויון.שוויון בחינוך בין נשים וגברים

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1.  General Comments
  1. General Comment No.1 Article 29(1): The Aims of Education, 2001
   1. סעיף 10 - אפליה בין המינים יכולה להיות מחוזקת על-ידי תוכן תוכנית הלימוד, הסדרים המגבילים את התועלת שיכולות ילדות להפיק ממערכת החינוך או על-ידי סביבה לא בטוחה ולא חברותית אשר מרתיעה בנות מלהשתתף. הדבר מהווה סתירה ישירה לדרישות בסעיף 29(1)(a) לאמנה לפיהן החינוך צריך להיות מופנה לפיתוח הפוטנציאל המלא של אישיות הילד, כישוריו ויכולותיו הפיסיות.
  2. General Comment No. 7: Implementing Child Rights in Early Childhood, 2005
   1. סעיף 28 - הזכות לחינוך שוויוני של נשים תקפה כבר בגילאי ילדות.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 11 (Art. 14): Plans of Action for Primary Education, 1999
   1. סעיף 6 - החובה להתקין חוק חינוך חובה המקדם את ערך השוויון בין גברים ונשים בחינוך.
  2. General Comment No. 13 (Art. 13): The Right to Education, 1999
   1. סעיף 12(e) - חינוך טכנולוגי שווה לכולם, כולל לנשים.
   2. סעיף 55 - יש למנוע אפליה של נשים בגישה לחינוך.
  3. General Comment No. 16: The Equal Right of Men and Women to the Enjoyment of all Economic, Social and Cultural Rights, 2005 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 30 - צורך בחקיקה ומדיניות שיבטיחו שוויון בחינוך.
 2. Concluding Observations
  1. הערות מסכמות של הועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות חברתיות ותרבותיות בישראל, 2011 (תרגום לעברית)
   1. פסקה 19 - המדינה אינה מאפשרת נגישות מספקת לחינוך מיני לכלל הציבור, ולילדים ונשים ערביות בשטחים הכבושים בפרט.
   2. פסקה 30 - חוסר שוויון בהתייחסות לנשים בדואיות בתחום ההשכלה.


האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Recommendations
  1. General Recommendation No. 18: Disabled Women, 1991
   1. כללי – הועדה ממליצה להתייחס בדוחות של המדינות לאמצעים הננקטים כדי להתמודד עם המצב המיוחד של נשים עם מוגבלויות, כולל אמצעים מיוחדים להבטחת גישה שווה לחינוך ועבודה, שירותי בריאות וביטחון סוציאלי, ולהבטיח כי הן יכולות להשתתף בכל תחומי החיים החברתיים והתרבותיים.
  2. General Recommendation No. 24 (Art. 12): Women and Health, 1999
   1. סעיף 28 - שוויון רפואי מתבסס בין השאר גם על חינוך מיני בין נשים וגברים.
  3. General Recommendation No. 27: Older Women and Protection of their Human Rights, 2010 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 40 – על המדינות להבטיח שוויון הזדמנויות לנשים בכל הגילאים בחינוך, ולהבטיח כי לנשים מבוגרות תהיה גישה לחינוך למבוגרים.
   2. סעיף 19 – לנשים מבוגרות אין הזדמנות שווה ללמוד את טכנולוגית מידע חדשה.
  4. General Recommendation No. 36: on the right of girls and women to education, 2017 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 5 – עדיין קיים פער בין ההכרה המשפטית בחשיבות אספקת חינוך מכליל ונגיש לנשים ולילדות לבין היישום הפרקטי של זכות זו.
   2. סעיף 9 – הזכות לחינוך מהווה צוהר למימוש זכויות אדם רבות אחרות.
   3. סעיף 24 – הוועדה ממליצה למדינות החברות לפעול להגברת המודעות ברמת המדינה לחשיבות של הזכות לחינוך כזכות אדם בסיסית וכפלטפורמה להעצמת נשים.
   4. סעיף 27 – הוועדה ממליצה למדינות החברות לפעול למיגור סטריאוטיפים מגדריים המובילים להפליה ישירה ועקיפה של נשים.
   5. סעיף 31 – הוועדה ממליצה למדינות לוודא כי קיימים די משאבים לאספקת חינוך לכל הבנות בחלוקה לפי גיל (כולל בכפרים ובאזורים מרוחקים), לשפר תשתיות קיימות, לוודא כי בתי-הספר נגישים, ולספק אפשרויות לחינוך מתקדם ומשלים.
   6. סעיפים 45-46 – הוועדה מביעה דאגה נוכח התופעה של בריונות והטרדות כלפי תלמידים ותלמידות מקהילת הלהט"ב, וקוראת למדינות החברות לפעול למיגור הפליה שכזו.
   7. סעיף 55 – הוועדה ממליצה למדינות החברות לפעול להחלשת כוחן הכופה של נורמות תרבותיות ודתיות המגבילות את מימוש זכותן לחינוך של נשים ונערות.
   8. סעיף 63 – הוועדה ממליצה למדינות החברות לנקוט במגוון צעדים לקידום שוויון הזדמנויות לשני המגדרים בנוגע לבחירת מסלולי לימודים וקריירה.
   9. סעיפים 64-69 – הוועדה קוראת למדינות החברות לנקוט בצעדים למיגור האלימות הפיזית והמינית נגד נשים במוסדות חינוכיים, אשר מונעת מהן לממש את זכותן לחינוך ופוגעת בכבוד האדם שלהן.
   10. סעיפים 70-72 – הוועדה מציינת את הבעייתיות שבתופעת הבריונות הממוחשבת (cyberbullying) המופנית כנגד נשים ובנות, וקוראת למדינות החברות לנקוט בצעדים למיגורה.
   11. סעיף 81 – הוועדה קוראת למדינות החברות לשלב נשים באופן שווה בתהליכים חברתיים, כלכליים ופוליטיים ובמהלכי קבלת החלטות בתחומים אלה.
 2. Concluding Observations
  1. הערות מסכמות של ועדת האו"ם לביעור כל צורות האפליה נגד נשים על ישראל, 2011 (תרגום לעברית)
   1. פסקה 23(e) - ישראל לא דואגת לחינוך ברמה מספקת לנשים בגדה המערבית.
   2. פסקאות 34-35 - נשים ערביות ובדואיות מופלות לרעה מבחינת הנגישות שלהן לחינוך בישראל.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 28: Equality of Rights Between Men and Women, 2000
   1. סעיף 28 – כחלק מהחובה של המדינות להגן על ילדים יש להבטיח שוויון בין ילדים וילדות, בפרט בתחום החינוך.


פסיקה - טריבונאלים בינלאומיים

 1. בית הדין האירופי לצדק (ECJ)
  1. Case No. 158/97: Badeck and Others, 2000
   1. פסקה, 44: ניתן לקבוע כלל ארצי לפיו, לאור התוכנית לקידום מעמד האישה במשרות זמניות בשירות האקדמי ובמשרות עוזרים אקדמאים, יהיה מינימום של ייצוג נשי שיהיה שווה לפחות לאחוז הנשים בקרב הבוגרים, בקרב מחזיקי התארים מתקדמים ובקרב מספר הסטודנטים בתחום.


שויון לאנשים עם צרכים מיוחדים

אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות (CRPD)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 24 – הכרה בזכותם של אנשים עם מוגבלויות לחינוך , ללא אפליה ועל בסיס שוויון הזדמנויות.
  2. סעיף 24, פסקה 3 – על המדינות לאפשר לאנשים עם מוגבלויות ללמוד מיומנויות חיים שונות כדי להקל על השתתפותם המלאה והשווה בחינוך וכחברים בקהילה.
  3. סעיף 24, פסקה 5 – על המדינות להבטיח גישה של אנשים על מוגבלויות להשכלה גבוהה, הכשרה מקצועית, חינוך למבוגרים וחינוך לכל החיים ללא אפליה ועל בסיס שווה.
 1. General Comments
  1. General Comment No. 3: on women and girls with disabilities, 2016
   1. סעיף 8 – שוויון מגדרי הינו מרכיב הכרחי בזכויות אדם.
   2. סעיף 17 – מניית מגוון צורות אפשריות של הפליה כנגד נשים ונערות בעלות מוגבלויות.
   3. סעיפים 24-26 – קביעה שלמדינות החברות חובה שלילית וחיובית כאחד למנוע הפליה נגד נשים ונערות בעלות מוגבלויות.
   4. סעיפים 52, 56 – נשים ונערות בעלות מוגבלויות עלולות להיתקל במכשולים בגישה לערכאות משפטיות ולשירותי חינוך.
  1. General Comment No. 4: on the right to inclusive education, 2016
   1. סעיף 10 – חינוך מכליל הינו זכות אדם בסיסית.
   2. סעיף 21 – יש לספק שירותי חינוך ציבוריים ופרטיים בכמות ובאיכות מספקת.
   3. סעיף 23 – הוועדה מביעה ביקורת על המגוון החסר של ספרים וחומרי לימוד בפורמטים ובשפות נגישות, כולל שפת הסימנים.
   4. סעיף 30 – הפיכת שירותי חינוך למכלילים תיבחן תחת סטנדרט המידתיות, שיישומו עשוי להשתנות בהתאם לנסיבות.
   5. סעיף 35 – הוועדה מביעה ביקורת על היישום החסר של מדינות חברות את חובתן לדאוג לחינוך נגיש עבור בעלי מוגבלויות.האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1.  General Comments
  1. General Comment No.1 Article 29(1): The Aims of Education, 2001
   1. סעיף 10 – אפליה של ילדים עם מוגבלויות הינה תופעה מתפשטת במערכות חינוך פורמאליות ובלתי-פורמאליות. הדבר מהווה סתירה ישירה לדרישות בסעיף 29(1)(a) לאמנה לפיהן החינוך צריך להיות מופנה לפיתוח הפוטנציאל המלא של אישיות הילד, כישוריו ויכולותיו הפיסיות.
  2. General Comment No. 3: HIV/AIDS and the Rights of the Child, 2003
  3. סעיף 17 - יש לוודא שמערכת החינוך מחנכת לגבי הסכנות שבשאיידס בצורה שתגיע גם לילדים מקבוצות שמופלות בחברה כגון אנשים עם מוגבלויות.
  4. General Comment No. 7: Implementing Child Rights in Early Childhood, 2005
   1. סעיף 36(e)- אין לאסור ולמנוע חינוך שוויוני מילדים עם צרכים מיוחדים.
  5. General Comment No. 9: The Rights of Children with Disabilities, 2006
   1. סעיפים 8 ו-62 - חשיבות הדגשת איסור האפליה של ילדים עם מוגבלויות בחינוך.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 5: Persons with Disabilities, 1994
   1. סעיף 5 - קבוצת האנשים עם מוגבלויות היא קבוצה שאסור להפלות למרות שלא נכללו מפורשות באמנה.
   2. סעיפים 5 ו-15-18 - איסור אפליה נגד אנשים עם מוגבלויות.
   3. סעיף 35 - חובת חינוך ילדים עם מוגבלויות באופן שווה כמו ילדים אחרים.
  2. General Comment No. 13 (Art. 13): The Right to Education, 1999
   1. סעיף 6(b) - איסור אפליה בחינוך כדי לאפשר לכולם נגישות לחינוך.
   2. סעיף 12(e) - האפשרות לחינוך טכנולוגי צריכה להינתן לכולם באופן שווה, כולל לנשים, עובדים זרים, בני נוער מחוץ לבתי-ספר ותעסוקה, פליטים, אנשים עם מוגבלויות וקבוצות מוחלשות אחרות.
   3. סעיף 36 - שוויון בחינוך לילדים עם מוגבלויות.
 2. Concluding Observation
  1. הערות מסכמות של הועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות חברתיות ותרבותיות בישראל, 2011 (תרגום לעברית)
   1. פסקה 34 - מערכת החינוך לא נגישה מספיק לאנשים עם מוגבלויות שלא יכולים להשתלב כראוי.חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים