שוויון הזדמנויות

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

אפליה מגדרית

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 3, סעיף 25 - כל אזרח רשאי לקבל זכויות שוות לבחור ולהיבחר.
  2. פרק 3, סעיף 26 - כל האנשים שווים בפני החוק וזכאים להגנה שווה מאפליה על בסיס מין, דת לאום וכו'.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 18: Non-discrimination, 1989
   1. כללי: ההערה כולה מבטאת ומרחיבה על עקרון אי-האפליה שבאמנה.
  2. General Comment No. 21: Humane Treatment of Persons Deprived of Liberty
   1. סעיף 4 - כל אדם שנשללה ממנו חירותו זכאי ליחס הומאני ולהגנה מכל אפליה על בסיס מין, גזע, דת וכו'.
  3. General Comment No. 25: The right to participate in public affairs, voting rights and the right of equal access to public service (Art. 25), 1996 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 1 - על המדינה לתקן את החקיקה שלה במידה והיא מפלה אנשים בכל הקשור לזכות ההצבעה.

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 4, סעיף 15, פסקה 1 - המדינות שהן צד באמנה יעניקו לנשים שוויון עם גברים בפני החוק.
 2. General Recommendations
  1. General Recommendation No. 19: Violence Against Women, 1992
   1. סעיף 23 - אלימות במשפחה פוגעת בזכותן של נשים להשתתף בחיי המשפחה ובחיים הציבוריים. 
 3. Concluding Observations
  1. הערות סיכום של ועדת האו"ם לביטול כל צורות האפליה נגד נשים על ישראל, 2011 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 11(a) - יש לכלול בחקיקה זכות נגד אפליה על בסיס מין והגדרה של אפליה ישירה ועקיפה.
   2. סעיף 15 - על ישראל לשלב נשים בתהליך השלום כחלק מזכותן להשתתף בתהליכי קבלת החלטות.
   3. סעיף 45(a) - על ישראל להמשיך ולחסל את האפליה כנגד נשים בדואיות ולפעול לחיזוק זכויות האדם שלהן דרך מדיניות מקדמת בנושאי חינוך, תעסוקה ובריאות.
  2. Concluding observations on the sixth periodic report of Israel, 2017
   1. סעיף 4 – הוועדה מברכת על התקדמותה של ישראל מאז פרסום המסקנות משנת 2011, ובין השאר על העלאת גיל המינימום לנישואין מ-17 ל-18, על תקנות למניעת הטרדה מינית באוניברסיטאות, ועל הארכת חופשת הלידה לנשים.
   2. סעיפים 10-11 – הוועדה קוראת לישראל לקבוע הגדרה ברורה להפליה (ישירה ועקיפה) של נשים, כמו גם אסטרטגיה למיגור הפליה שכזו, במיוחד בקרב קבוצות מיעוטים.
   3. סעיפים 42-43 – הוועדה קוראת לישראל לפעול לשיפור תכניות החינוך בקרב קבוצות מיעוטים במדינה, לפעול למניעת נשירתן של בנות ממוסדות החינוך, ולפעול להגברת הייצוג של נשים בסגל מוסדות אקדמיים.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No.7: The right to adequate housing: forced evictions, 1995
   1. סעיף 10 - על המדינה לוודא העדר אפליה בכל הקשור לפינויים כפויים (בכוח) מבתים.
  2. General Comment No.12: The right to adequate food, 1999
   1. סעיף 18 - כל אפליה בגישה למזון, המיועדת למנוע הנאה ממימוש הזכות, מהווה הפרה של האמנה.
   2. סעיף 26 - האסטרטגיה הלאומית בנוגע הזכות למזון הולם מחוייבת למנוע אפליה של נשים במיוחד בנושאים הקשורים בזכויות כלכליות, בגישה ובעלות לקרקע, ירושה וכו'.
  3. General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health, 2000 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 20 - הועדה ממליצה למדינות לשלב במדיניות הבריאות פרספקטיבה מגדרית במטרה לקדם בריאות טובה יותר לנשים ולגברים.
   2. סעיף 21 - על מנת לחסל אפליה נגד נשים יש לפתח ולהטמיע אסטרטגיה לאומית מקיפה לקידום זכויותן של נשים לבריאות במהלך חייהן בדגש על היריון, פוריות וכו'.
   3. סעיף 34 - על המדינה להמנע מיישום מדיניות מפלה כלפי בריאות נשים וצרכיהן.
  4. General Comment No.15: The right to water, 2002 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 7 - יש להבטיח שחקלאים מוחלשים (כגון נשים חקלאיות) נהנים מגישה הולמת למים.
   2. סעיף 12(c)(3) - מים ומתקני מים חייבים להיות נגישים לכל, כולל האוכלוסיות החלשות והשוליות בחברה ללא אפליה מטעמים פסולים.
   3. סעיף 13 - על המדינה להבטיח הנאה שווה מהזכות למים ללא אפליה מגדרית.
   4. סעיף 16 - על המדינה להעניק טיפול לאוכלוסיות שסבלו מקשיים במימוש הזכות למים כגון נשים.
   5. סעיף 16(a) - על המדינה להבטיח שנשים הן חלק מתהליך קבלת החלטות בנוגע למקורות מים.

האמנה הבינלאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית (CERD)

(תרגום לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Recommendations
  1. General Recommendation No. 25: Gender-Related Dimensions of Racial Discrimination , 2000
   1. כללי - הכרה באפליה המגדרית הטבועה באפליה הגזעית. המדינה נדרשת לספק מידע בנושאים של אפליה גזעית המשפיעים על נשים וגברים בנפרד ע"מ לאפשר יישום של האמנה ללא קשיים של אפליה מגדרית.
  2. General Recommendation No. 29: Article 1, paragraph 1 of the Convention (Descent), 2002 (תרגום לעברית)
   1. סעיפים 11-13: על המדינה למנוע אפליה גזעית ומגדרית של נשים.
 2. Concluding Observations
  1. מסקנות מסכמות של ועדת האמנה בדבר ביעור כל צורות האפליה הגזעית, 2012 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 19 - הועדה מביעה דאגה מאי השיוויון בחינוך ותעסוקה בקרב מיעוטים בישראל, ובמיוחד בקרב נשים מקבוצות מיעוטים.
   2. סעיף 21 - הוועדה ממליצה לישראל להתייחס במידה מספקת לכל צורות האפליה הגזעית המשפיעות על קבוצות מיעוט באוכלוסייה היהודית, במטרה להבטיח הנאה שווה מזכויותיהם, במיוחד בתחומים של הזכות לחינוך, עיסוק וייצוג פוליטי. הוועדה ממליצה לישראל להעניק תשומת לב מיוחדת לאפליה הנוגעת למגדר המשפיעה על נשים ממיעוטים יהודיים, בפרט אלו הנמצאות במעמד כלכלי נמוך.

דיני עבודה: שיוויון בעבודה / שוויון הזדמנויות בבית דין לעבודה

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף ז - הכל שווים לפני החוק וזכאים להגנה שווה של החוק. הכל זכאים להגנה שווה מפני כל אפליה המפירה את מצוות ההכרזה הזאת ומפני כל הסתה לאפליה כזו.
  2. סעיף כג(1) - כל אדם זכאי לעבודה, לבחירה חופשית של עבודתו, לתנאי עבודה צודקים והוגנים ולהגנה מפני אבטלה.
  3. סעיף כג(2) - כל אדם, ללא כל אפליה, זכאי לשכר שווה בעד עבודה שווה.
  4. סעיף כג(3) - כל עובד זכאי לשכר הוגן וצודק, אשר יבטיח לו ולבני ביתו קיום הראוי לכבוד האדם שיושלם, אם יהיה צורך בכך, על ידי אמצעים אחרים של הגנה סוציאלית.

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 1, סעיף 2, פסקה ו - על המדינה לנקוט אמצעים מתאימים כדי לשנות או לבטל חוקים, תקנות, מנהגים ונוהגים המפלים נשים.
  2. פרק 4, סעיף 15, פסקה 2 - על המדינה להנהיג יחס שווה כלפי נשים בכל שלבי ההליכים בבתי משפט ובבתי דין.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 3, סעיף 7, פסקה א(1) - מדינות שהן צד באמנה זו מכירות בזכותו של כל אדם להנאה מתנאי עבודה צודקים ונאותים; במיוחד יובטחו לנשים תנאי עבודה שאינם נופלים מן התנאים שמהם נהנים גברים, והן יקבלו תשלום שווה תמורת עבודה שווה;
  2. פרק 3, סעיף 7, פסקה ג - מדינות שהן צד באמנה זו מכירות בזכות להזדמנות שווה לכל אדם להתקדם בעבודתו לשלב מתאים גבוה יותר, בלא להתחשב בכל שיקול אחר לבד משיקולי ותק וכושר.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 23: the right to just and favourable conditions of work, 2016
   1. סעיף 9: תנאי בסיסי לשכר נאות הוא היותו שוויוני נקי מכל הפליה.
   2. סעיפים 11-12: שאלת היותו של השכר שוויוני תלויה בבחינה מתמשכת בראי במגוון קריטריונים אובייקטיביים לאומדן ערכה של העבודה.
   3. סעיף 31: לכל העובדים קיימת זכות שווה להזדמנויות לקידום בעבודה.
   4. סעיף 47: יש לשים לב במיוחד להפליה בעבודה על בסיס מגדרי, על בסיס גיל (עובדים צעירים ומבוגרים כאחד), ועל בסיס מוגבלויות.
  2. General Comment No. 24: State obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in the context of business activities, 2017
   1. סעיף 59: על תכניות פעולה הנוגעות לעסקים ולזכויות אדם לקחת בחשבון את הזכויות לאי-הפליה ולשוויון מגדרי.
 3. Concluding Observations
  1. הערות סיכום של הועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות, 2011 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 9 - על ישראל לנקוט צעדים להגדיל את התעסוקה בכפרים וערים ערביות.
   2. סעיף 10 - על ישראל להסיר את המכשולים המונעים מאנשים עם מוגבלויות להשתלב בשוק העבודה.
   3. סעיף 14 - על ישראל לפעול לצמצום פערי השכר בין המגזר היהודי והערבי עבור עבודה שוות ערך.
   4. סעיף 15 - הוועדה ממליצה לישראל להחיל את חוק שכר מינימום על אנשים בעלי מוגבלויות.

האמנה הבינלאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית (CERD)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 1, סעיף 5, פסקה e(1) - על המדינה להבטיח שיוויון זכויות בעבודה לכל. אפליה על בסיס גזעי היא אסורה.
 2. General Recommendations
  1. General Recommendation No. 29: Article 1, paragraph 1 of the Convention (Descent), 2002 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 15 - על המדינה למנוע הפרדה גזעית בתעסוקה ובחינוך.
   2. סעיף 36 - על המדינה לנקוט צעדים לשילובם של אוכלוסיות מופלות בסקטור הפרטי והציבורי.
   3. סעיף 37 - על המדינה לחוקק או לתקן חקיקה כך שתאסור כל אפליה בשוק העבודה המבוססת על מקום מוצאו של האדם.
   4. סעיף 38 - על המדינה לנקוט צעדים כנגד חברות פרטיות, גופים ציבוריים, ומוסדות אחרים החוקרים אודות מקום מוצאו של המתראיין לעבודה.
  2. General Recommendation No. 30: Discrimination Against Non-citizens, 2004 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 33 - על המדינה לנקוט צעדים על מנת לחסל אפליה כנגד אנשים שאינם אזרחים בכל הקשור לתנאי עבודה, חוקי עבודה ופרקטיקות מפלות.
 3. Concluding Observations
  1. מסקנות מסכמות של ועדת האמנה בדבר ביעור כל צורות האפליה הגזעית, 2012 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 16 - הועדה מבקרת את ישראל על חקיקת חוקים המעניקים הטבות כלכליות וסוציאליות לקבוצות מיעוט כיוון שלא השלימו שירות צבאי. הועדה ממליצה לישראל לבל את החוקים המפלים ע"מ לוודא גישה שווה לחינוך ותעסוקה.
   2. סעיף 19 - הועדה מביעה דאגתה מאי השיוויון בחינוך ותעסוקה בקרב מיעוטים בישראל, ובמיוחד בקרב נשים מקבוצות מיעוטים.
   3. סעיף 20 - הוועדה ממליצה שישראל תגביר את מאמציה להבטחת גישה שווה לחינוך, עבודה, דיור ובריאות ציבורית בקרב האוכלוסיה הבדואית.
   4. סעיף 21 - הוועדה ממליצה לישראל להתייחס במידה מספקת לכל צורות האפליה הגזעית המשפיעות על קבוצות מיעוט באוכלוסייה היהודית, במטרה להבטיח הנאה שווה מזכויותיהם, במיוחד בתחומים של הזכות לחינוך, עיסוק וייצוג פוליטי. הוועדה ממליצה לישראל להעניק תשומת לב מיוחדת לאפליה הנוגעת למגדר המשפיעה על נשים ממיעוטים יהודיים, בפרט אלו הנמצאות במעמד כלכלי נמוך.


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים