שוויון כלכלי וחברתי

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

איסור הפליה

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף 2 – הכל זכאים לזכויות ולחירויות המנויות בהכרזה, ללא הבחנה מכל סוג.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 2(2) - מדינות שהן צד באמנה מתחייבות לערוב לכך שהשימוש בזכויות המובעות באמנה יהא ללא הפליה מכל סוג שהוא, לרבות רכוש, ייחוס או כל מעמד אחר
 2. הנחיות לימבורג ליישום האמנה
  1. סעיף 37 - עם הצטרפותן לאמנה, מדינות יבטלו באופן מידי חוקים המאפשרים אפליה במימוש הזכויות הכלכליות, חברתיות ותרבותיות.
  2. סעיף 38 – הפליה שנוצרה כתוצאה מחוסר במשאבים צריכה להפסק בהקדם האפשרי.
  3. סעיף 40 - על המדינה לאסור כל הפליה בחיים הציבוריים שנעשית על ידי גופים ואנשים פרטיים.
 3. General Comments
  1. General Comment 20 : Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (article 2), 2009 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 7 - האיסור על הפליה מטיל חובה מידית ורוחבית על המדינות להבטיח את אי-ההפליה בהגשמת כלאחת מהזכויות המנויות באמנה.
   2. סעיף 8 - על המדינות להבטיח את אי-ההפליה הן במישור הרשמי, והן במישור המהותי.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 2(1) - המדינות שהן צד לאמנה מתחייבות לכבד את הזכויות המנויות בה ללא הפליה מכל סוג שהוא.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 2(1) - המדינות החברות יכבדו ויבטיחו את הזכויות המנויות באמנה לכל ילד שבתחום שיפוטן, ללא הפליה משום סוג שהוא.

האמנה הבינלאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית (CERD)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 1(א) – אפליה גזעית אסורה כשיש בה כדי לסכל את ההכרה, ההנאה והשימוש על בסיס שווה של זכויות האדם וחירויות היסוד בחיים המדיניים, הכלכליים, החברתיים, התרבותיים, או בכל תחום אחר בחיי הציבור.
  2. סעיף 1(ד) – אמצעים הננקטים לשם הבטחת קידומן הנאות של קבוצות גזעיות או אתניות מסוימות או של יחידים הנזקקים להגנה, לא יראו אותם בגדר אפליה גזעית, כל עוד לא יובילו לקיומן של זכויות מיוחדות לקבוצות גזעיות שונות, וייפסקו עם השגת המטרות לשמן ננקטו.

שוויון בין נשים וגברים

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 3 - המדינות שהן צד לאמנה מחויבות להבטיח את זכותם השווה של גברים ונשים להנאה מהזכויות המנויות באמנה.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 28: The Equality of Rights between Men and Women, 2000
   1. סעיף 3 - זוהי חובת המדינות להבטיח שוויון בהנאה מהזכויות המנויות באמנה, ובין היתר עליהן להסיר כל מכשול המפריע להנאה שווה מהזכויות, להעניק חינוך מתאים לאוכלוסייה ולעובדי הציבור, ולהתאים את החקיקה הפנימית.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 3 - מדינות שהן צד באמנה זו מתחייבות להבטיח את זכותם השווה של גברים ונשים להנאה מהזכויות המנויות באמנה.
  2. סעיף 7(א)(1) - תנאי העבודה יבטיחו תנאים לנשים שאינם נופלים מאלו של גברים בעבור אותה עבודה.
 2. General Comments
  1. General Comment 16 : The equal right of men and women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights (article 3) , 2005 (תרגום לעברית)
  2. סעיף 6 – העיקרון המנחה את היישום של סעיף 3 באמנה הוא שוויון, כאשר הכוונה היא לשוויון במובן המהותי במימוש הזכויות הבסיסיות ולא לשוויון פורמלי גרידא.
  3. סעיף 10 – עיקרון מקביל לשוויון, המצוי גם הוא בבסיס סעיף 3 לאמנה הוא האיסור על הפליה
   1. סעיף 14 – סטריאוטיפים מגדריים מציבים נשים בחיסרון בכל הנוגע להשתתפותן המלאה בהתפתחות כלכלית, חברתית ופוליטית.
  4. סעיף 15 – השוויון והאיסור על הפליה אינם מספיקים לכשעצמם כדי להביא להגשמה זהה של הזכויות הבסיסית בין גברים ונשים. לכן, בנסיבות מסוימות יש לנקוט באמצעים זמניים המעניקים יתרון לנשים ומאפשרים להשיג שוויון מהותי.

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW) 

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 1, סעיף 3 – המדינות ינקטו, במיוחד בתחום המדיני, הסוציאלי, הכלכלי והתרבותי את האמצעים המתאימים כדי להבטיח את מלוא ההתפתחות והקידום של נשים.
  2. חלק 4, סעיף 16(1)(ז) – לנשים וגברים זכויות אישיות שוות כבעל וכאישה, לרבות הזכות לבחור שם משפחה, מקצוע ותעסוקה.
 2. Concluding Observations
  1. הערות סיכום של ועדת האו"ם לביטול כל צורות האפליה נגד נשים על ישראל, 2011 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 11(a) - יש לכלול בחקיקה זכות נגד אפליה על בסיס מין והגדרה של אפליה ישירה ועקיפה.
   2. סעיף 15 - על ישראל לשלב נשים בתהליך השלום כחלק מזכותן להשתתף בתהליכי קבלת החלטות.
   3. סעיף 45(a) - על ישראל להמשיך ולחסל את האפליה כנגד נשים בדואיות ולפעול לחיזוק זכויות האדם שלהן דרך מדיניות מקדמת בנושאי חינוך, תעסוקה ובריאות.


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים