תושבות קבע

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

כללי

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף יג, פסקה 1 - כל אדם זכאי לחופש תנועה ומגורים בתוך כל מדינה.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 3, סעיף 12(א) - אדם הנמצא כחוק בתוך שטחה של מדינה זכותו, בתוך שטח זה, לנוע ולבחור את מקום מגוריו באורח חופשי.

זכויות

הזכות לבריאות

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף כה, פסקה 1 - כל אדם זכאי לרמת חיים נאותה, לבריאותם ולרווחתם, שלו ושל בני ביתו.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 3, סעיף 12, פסקה 1 - הכרה בזכותו של כל אדם ליהנות מרמת הבריאות הגופנית והנפשית הגבוהה ביותר שניתן להשיגה.
  2. חלק 3, סעיף 12, פסקה 2 - על המדינות בעלות האמנה להשיג את מימושה המלא של הזכות האמורה ע"י הפחתה בשיעור הלידות של עוברים מתים ובתמותת תינוקות, והתפתחותו הבריאה של הילד, שיפור בכל היבטי הגהות הסביבתית והתעשייתית, מניעה של מחלות מדבקות, אנדמיות, תעסוקתיות ואחרות, טיפול במחלות אלה ופיקוח עליהן, יצירת תנאים נאותים אשר יבטיחו לכל שירותי בריאות וטיפול רפואי במקרה של מחלה.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health, 2000  (תרגום לעברית)
   1. סעיף 1 - בריאות היא זכות יסוד של האדם והיא חיונית למימושן של זכויות אדם אחרות. כל אדם זכאי ליהנות מרמת הבריאות הגבוהה ביותר שאפשר להשיגה.
   2. סעיף 8 - הזכות לבריאות מכילה הן חירויות והן זכאויות. החירויות כוללות את זכותו של אדם לשלוט בבריאותו ובגופו, לרבות חירות מינית וחירות בתחום הרבייה, ואת הזכות להיות חופשי מהתערבות, כגון הזכות להיות חופשי מעינויים ומטיפול רפואי ללא הסכמה.
   3. סעיף 34 - על המדינות שהן צד לאמנה, מוטלת החובה לכבד את הזכות לבריאות, בין היתר בכך שיימנעו משלילה או מהגבלה של גישה שווה של כל האנשים, לרבות אסירים או עצירים, מיעוטים, מבקשי מקלט ומהגרים בלתי חוקיים, לשירותי בריאות מניעתיים, מרפאים ותומכים, ומאכיפת דפוסי פעולה מפלים כמדיניות ממשלתית.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 24, פסקה 1 - זכותו של ילד ליהנות מבריאות ברמה הגבוהה ביותר הניתנת להשגה.
  2. סעיף 24, פסקה 2 - המדינות יפעלו למימושה המלא של זכות זו. (פירוט האמצעים הננקטים באמנה).
 2. General Comments
  1. General Comment No. 15: The Right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health, 2013
   1. סעיף 7 - הזכות לבריאות הינה חיונית לשם פיתוח יכולותיו המנטליות והפיזיות של הילד, ולמימוש הזכויות הנוספות שמצוינות באמנה.
   2. סעיף 8 - לשם מימוש זכותו לבריאות של הילד, יש לדבוק במדיניות של אי אפליה, מטעמים של גזעו הילד, או של הוריו, צבעו, מינו, לשונו, דתו, דעתו הפוליטית, מוצאו הלאומי, רכושו, מוגבלויותיו, נטייתו המינית, מגדרו, ומצבו הבריאותי.
   3. סעיף 23 - בריאות ברמה הגבוהה ביותר הניתנת להשגה מתחשבת הן בנסיבותיו הביולוגיות, החברתיות והכלכליות של הילד והן במשאביה הזמינים של המדינה.
   4. סעיף 24 - זכותו של הילד לבריאות כוללת חירויות וזכויות; החירות לשלוט בגוף ובבריאות, החירות לבחור בתחום המיניות והרבייה. הזכויות כוללות גישה למגוון שירותים, הטבות ותנאים שמספקים הזדמנות שווה לכל ילד ליהנות מבריאות ברמה הגבוהה ביותר שניתנת להשגה.

חופש עיסוק

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף כג, פסקה 1 - כל אדם זכאי לעבודה, לבחירה חופשית של עבודתו, לתנאי עבודה צודקים והוגנים ולהגנה מפני אבטלה.
  2. סעיף כג, פסקה 2 - כל אדם, ללא כל הפליה, זכאי לשכר שווה בעד עבודה שווה.
  3. סעיף כג, פסקה 3 - כל עובד זכאי לשכר צודק והוגן, אשר יבטיח לו ולבני ביתו קיום הראוי לכבוד האדם שיושלם, אם יהיה צורך בכך, על ידי אמצעים אחרים של הגנה סוציאלית.
  4. סעיף כג, פסקה 4 - כל אדם זכאי לאגד אגודות מקצועיות ולהצטרף לאגודות כדי להגן על ענייניו.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 3, סעיף 6, פסקה 1 - הכרה בזכות לעבודה, הכוללת את זכותו של כל אדם להשיג אפשרות להשתכר למחייתו בעבודה שיבחר בה, באורח חופשי.
  2. חלק 3, סעיף 6, פסקה 2 - הצעדים שתנקוט מדינה שהינה צד באמנה זו כדי להשיג את מימושה המלא של הזכות האמורה יכללו הדרכה והכשרה טכניות ומקצועיות, קווי פעולה וטכניקות שיש בהם כדי להבטיח התפתחות כלכלית, חברתית ותרבותית מתמדת ותעסוקה מלאה ויצרנית בתנאים אשר יבטיחו ליחידים את ההנאה מחירויות היסוד המדיניות והכלכליות.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 18: The Right to Work, 2005
   1. סעיף 12(b) – נגישות – שוק התעסוקה צריך להיות פתוח לכל אדם תחת תחום השיפוט של המדינה, ללא אפליה.

חופש תנועה

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף יג, פסקה 1 - כל אדם זכאי לחופש תנועה ומגורים בתוך כל מדינה.
  2. סעיף יג, פסקה 2 - כל אדם זכאי לעזוב כל ארץ, לרבות ארצו, ולחזור אל ארצו.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 3, סעיף 12, פסקה 1 - אדם הנמצא כחוק בתוך שטחה של מדינה זכותו, בתוך שטח זה, לנוע ולבחור את מקום מגוריו באורח חופשי.
  2. חלק 3, סעיף 12, פסקה 2 - כל אדם בן חורין לעזוב כל ארץ שהיא, לרבות ארצו הוא.
 1. General Comments
  1. General Comment No. 27: Freedom of movement, 1999
   1. סעיף 4 - על מנת ליהנות מחופש תנועה, על אדם לשהות בתוך שטחה של מדינה באופן חוקי. אדם, שנכנס לשטחה של מדינה באופן בלתי חוקי, אך שמעמדו הוסדר בה ונעשה חוקי - רשאי ליהנות מחופש תנועה כפי שמוגדר בסעיף 12.

השתתפות פוליטית

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף כא - כל אדם זכאי להשתתף בהנהלת ארצו, בין השתתפות ישירה ובין דרך נציגות שנבחרה בבחירות חופשיות.


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים