איחוד משפחות

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

פסיקה:

פסקי דין ישראליים:

 1. בגץ 2355/98 ישראל סטמקה נ' שר הפנים - פס' 73 לפסק דינו של כב' השופט חשין - ישראל פרשה את חובתה להגן על שלמות התא המשפחתי מתוקף ס' 1.23 לאמנה כך שבמידת האפשר היא תאפשר היתרים לאיחוד משפחות.

תלונות שהוגשו בהתאם לפרוטוקול האופציונלי:

 1. A.B. קנדה (2014) - גירוש של אחד מבני המשפחה מהמדינה עשוי, בנסיבות מסוימות, לעלות כדי הפרת סעיף 17 לאמנה, האוסר על התערבות שרירותית של המדינה במשפחה.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

פסיקה:

פסקי דין ישראליים:

 1. בגץ 2355/98 ישראל סטמקה נ' שר הפנים - פס' 73 לפסק דינו של כב' השופט חשין - ישראל פרשה את חובתה להגן על שלמות התא המשפחתי מתוקף ס' 10 לאמנה כך שבמידת האפשר היא תאפשר היתרים לאיחוד משפחות.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית)

נוסח האמנה

 1. סעיף 9(1) - ילד לא יופרד מהוריו, אלא אם הדבר נעשה לטובתו.

פסיקה

פסקי דין ישראליים:

 1. בגץ 7052/03 עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר הפנים - פס' 12 לפסק דינו של כב' השופט ג'ובראן - פירוד בין ילד לבין מי מהוריו מהווה סתירה לס' 3(1) ו-9(1) לאמנה בדבר זכויות הילד, לפיהם ילד לא יופרד מהוריו בניגוד לרצונם, אלא אם הדבר לטובתו וכי כל פעולות הרשויות יתבצעו לטובת הילד.


האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית)

נוסח האמנה

 1. סעיף 16 – שוויון זכויות בנוגע לנישואין וחיי משפחה.

 General Recommendations

 1. General Reccomendation No. 21: Equality in Marriage and Family Relations
  1. סעיף 10 - למהגרות עבודה ישנה זכות שווה למהגרי עבודה גברים, שבן זוגן וילדיהן יצטרפו אליהן.
 1. General recommendation No. 26 on women migrant workers
  1. סעיף 26(e) - הסדרי איחוד משפחות למהגרי עבודה לא יהיו מפלים על בסיס מין, בין במישרין ובין בעקיפין.


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים