מחוסרי אזרחות

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

הגדרה

האמנה בדבר מעמדם של מחוסרי אזרחות

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 1 - לשם מטרות אמנה זו, אדם מחוסר אזרחות הינו אדם שנחשב כחסר לאום תחת חוקיה של מדינה כלשהי.

זכויות

הזכות לעבודה

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 23, פסקה 1 - לכל אדם הזכות לעבודה, לבחירה חופשית של עבודתו, לתנאי עבודה הוגנים ולהגנה מפני אבטלה.
  2. סעיף 23, פסקה 2 - לכל אדם, הזכות לתשלום שווה ולא מפלה עבור עבודתו.
  3. סעיף 23, פסקה 3 - לכל אדם עובד הזכות לפיצויים הוגנים וצודקים שיבטיחו לו ולמשפחתו קיום אנושי בכבוד, ותוספת, אם נחוץ, באמצעים נוספים של הגנה חברתית.
  4. סעיף 23, פסקה 4 - כל אדם הזכות ליצור ולהצטרף לאיגודים מקצועיים על מנת להגן על האינטרסים שלו.

האמנה בדבר מעמדם של מחוסרי אזרחות

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 3, סעיף 17(1) - עבודה במשכורת; על מדינה שבשטחה חי אדם מחוסר אזרחות באופן חוקי, לספק לו יחס הולם, אשר זהה ליחס שאותו היא מעניקה לזרים במדינתה באופן כללי, כשבין היתר עליה לאפשר לו להתקיים באמצעות עבודה במשכורת.
  2. חלק 3, סעיף 17(2) - על המדינה לדאוג לסנכרן בין תנאי עבודתם במשכורת של אזרחיה לבין תנאי עבודתם של מחוסרי האזרחות אשר חיים בשטחה באופן חוקי.
  3. חלק 3, סעיף 18 - על מדינה שבשטחה חי אדם מחוסר אזרחות באופן חוקי, לספק לו יחס הולם, אשר זהה ליחס שאותו היא מעניקה לזרים במדינתה באופן כללי, כשבין היתר עליה לאפשר לו להתקיים מעבודה עצמאית בתחומי החקלאות, התעשייה, מלאכת היד, המסחר והחברות התעשייתיות.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 3, סעיף 6, פסקה 1 - הכרה בזכות לעבודה, הכוללת את זכותו של כל אדם להשיג אפשרות להשתכר למחייתו בעבודה שיבחר בה, באורח חופשי.
  2. חלק 3, סעיף 6, פסקה 2 - הצעדים שתנקוט מדינה שהינה צד באמנה זו כדי להשיג את מימושה המלא של הזכות האמורה יכללו הדרכה והכשרה טכניות ומקצועיות, קווי פעולה וטכניקות שיש בהם כדי להבטיח התפתחות כלכלית, חברתית ותרבותית מתמדת ותעסוקה מלאה ויצרנית בתנאים אשר יבטיחו ליחידים את ההנאה מחירויות היסוד המדיניות והכלכליות.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 18: The right to work, 2005
   1. סעיף 18 - עקרון אי האפליה תקף בכל הנוגע לעבודתם של מהגרי עבודה ומשפחותיהם.

הזכות לרמת חיים נאותה

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 25, פסקה 1 - לכל אדם הזכות לרמת חיים נאותה, המתאימה לבריאותו, ולרווחתו שלו ושל משפחתו; כולל מזון, ביגוד, מגורים, טיפול רפואי ושירותים חברתיים נחוצים. לכל אדם הזכות לביטחון במקרה של אבטלה, חולי, נכות, אלמנות, זקנה או איזשהו חוסר אחר בפרנסה שמעבר לשליטתו.

האמנה בדבר מעמדם של מחוסרי אזרחות

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 4, סעיף 20 - במידה וקיימת במדינה מערכת שאחראית לספק קצבאות ולחלק משאבים, על המדינה לנהוג במחוסרי האזרחות באופן שזהה ליחס שניתן לאזרחיה.
  2. חלק 4, סעיף 21 - בכל הנוגע לזכות לדיור, על המדינה להעניק למחוסרי אזרחות שחיים בשטחה באופן חוקי יחס שאינו נופל מזה שניתן לזרים במדינה.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 3, סעיף 11, פסקה 1 - הכרה בזכותו של כל אדם לרמת חיים נאותה עבורו ועבור משפחתו, לרבות מזון, מלבושים ודיור נאותים, ולשיפור מתמיד בתנאי קיומו. המדינות כאמור ינקטו צעדים מתאימים כדי להבטיח את מימוש הזכות האמורה, ולשם תכלית זו מכירות בחיוניותו של שיתוף-פעולה בינלאומי המבוסס על הסכמה מרצון.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 7: The right to adequate housing, 1997
   1. סעיף 1 - לכל אדם מגיעה רמת ביטחון קבועה אשר מעניקה לו הגנה מפני פינוי כפוי, הטרדות או איומים אחרים.
  2. General Comment No. 12: The right to adequate food, 1999
   1. סעיף 4 - הזכות לאוכל ברמה נאותה הינה אינהרנטית למימוש זכותו של האדם לכבוד.
   2. סעיף 18 - ביטוי לעיקרון אי האפליה בכל הנוגע לאספקת רמה נאותה של אוכל.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 27, פסקה 1 – הכרה בזכותו של כל ילד לרמת חיים ההולמת את התפתחותו.


האמנה הבינלאומית לזכויות אנשים עם מוגבלויות (CRPD)

(תרגום לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 28, סעיף 1 – המדינות מכירות בזכותם של אנשים עם מוגבלויות לרמת חיים נאותה וינקטו בצעדים המתאימים כדי להבטיח ולקדם את מימוש זכות זו ללא אפליה על בסיס נכות.
  2. סעיף 28, סעיף 2 (a) – על המדינות להבטיח גישה שווה של אנשים עם מוגבלויות למים נקיים ולשירותים ומכשירים המתאימים לסיוע בצרכים העולים מהמוגבלות.


הזכות לחינוך

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 26, פסקה 1 - לכל אדם הזכות לחינוך. החינוך יהיה חופשי בשלביו הבסיסיים והיסודיים; חינוך יסודי יהיה בגדר חובה, חינוך מקצועי יהיה בהישג יד כללי, והשכלה גבוהה תהיה נגישה במידה שווה לכולם, על בסיס התאמה לה.
  2. סעיף 26, פסקה 2 - החינוך יקדם את פיתוחה של האישיות האנושית ולחיזוק מימושן של זכויות האדם והחופש הבסיסי. החינוך יקדם הבנה, סובלנות ואחווה בין כל האומות, הגזעים או קבוצות דתיות, ויסייע לפעילויותיהן של האומות המאוחדות לשמירת השלום.
  3. סעיף 26, פסקה 3 - להורים הזכות לבחור את סוג החינוך שיינתן לילדיהם.

האמנה בדבר מעמדם של מחוסרי אזרחות

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 4, סעיף 22(1) - בכל הנוגע לחינוך יסודי, על המדינה להעניק למחוסרי אזרחות את אותו היחס שהיא מעניקה לאזרחיה.
  2. חלק 4, סעיף 21(2) - בכל הנוגע לחינוך אשר חורג ממסגרת החינוך היסודי, על המדינה להעניק למחוסרי אזרחות יחס ראוי, שלא נופל מזה שניתן לזרים אחרים במדינה, בין היתר על המדינה להנגיש לימודים גבוהים, להכיר בתעודות ובתארים זרים, להפחית מסים ולהכיר במלגות.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 3, סעיף 13, פסקה 1 - הכרה בזכותו של כל אדם לחינוך; החינוך ייועד לפיתוחן המלא של אישיות האדם ותחושת כבודו, ולחיזוק כיבוד זכויות האדם וחירויות היסוד. כמו כן, החינוך ייועד לאפשר לכל אדם להשתתף בפועל בחברה חופשית, לקדם הבנה, סובלנות ורעות בין כל האומות והקבוצות הגזעיות, האתניות או הדתיות, ולקדם את פעולת האומות המאוחדות למען קיום השלום.
  2. פרק 3, סעיף 13, פסקה 2 - לשם השגת מימושה המלא של הזכות האמורה, על המדינות בעלות האמנה לאפשר חינוך יסוד חובה זמין ובחינם לכל; לקיים חינוך תיכון לצורותיו השונות, לרבות חינוך תיכון טכני ומקצועי, נחלת הכלל ונגיש לכל בכל אמצעי מתאים. לרבות הנהגת חינוך חינם בשלבים; לקיים חינוך גבוה נגיש באותה מידה לכל, על-יסוד יכולת בכל אמצעי מתאים, לרבות הנהגת חינוך חינם בשלבים; לעודד או להגביר את החינוך הבסיסי במידת האפשר, למען אותם אנשים שלא קיבלו את חינוך היסוד שלהם או שלא השלימו את תקופתו המלאה; להמשיך באורח פעיל בפיתוחה של מערכת בתי ספר בכל הרמות, ליצור שיטה נאותה של מתן מלגות ולשפר בהתמדה את התנאים החומריים של סגל ההוראה.
  3. פרק 3, סעיף 13, פסקה 3 - כיבוד חופש ההורים, ובאשר הדבר ישים, את חופש האפוטרופוסים החוקיים, לבחור לילדיהם בתי ספר אחרים מאלה שהוקמו בידי הרשויות הציבוריות, הממלאים אחר נורמות המינימום בתחום החינוך, כפי שהמדינה עשויה לקובען או לאשרן, ולהבטיח כי חינוכם הדתי והמוסרי של ילדיהם יהא בהתאם להכרתם.

הזכות לביטחון סוציאלי

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 22 - לכל אדם, כחבר בחברה, הזכות לביטוח לאומי והוא רשאי לממשה, באמצעות מאמץ לאומי ושיתוף פעולה בינלאומי, ובתיאום עם ארגוניה ומשאביה של כל מדינה, ושל הזכויות הכלכליות, החברתיות והתרבותיות ההכרחיות למעמדו ולפיתוח החופשי של אישיותו.

האמנה בדבר מעמדם של מחוסרי אזרחות

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 4, סעיף 24 - על המדינות שבשטחן חיים מחוסרי אזרחות באופן חוקי, להעניק את אותו היחס שניתן לאזרחיה בכל הנוגע ל:
  2. חלק 4, סעיף 24(1) - זכות לביטוח סוציאלי שמוסדר על ידי הרשויות האדמיניסטרטיביות במדינה.
  3. חלק 4, סעיף 24(2) - זכות לפיצוי על מוות שנגרם כתוצאה מתאונת עבודה או מחלה.
  4. חלק 4, סעיף 24(3) - זכות לביטוח לאומי.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 3, סעיף 9 - הכרה בזכותו של כל אדם לביטחון סוציאלי, לרבות ביטוח סוציאלי.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 5: Persons with Disabilities, 1994
   1. סעיפים 28-29 ו-33 – חשיבות הזכות לביטחון סוציאלי והזכות לסטנדרט חיים נאות לאנשים עם מוגבלויות.
  2. General Comment No. 6: The Economic, Social and Cultural Rights of Older Persons, 1995
   1. סעיף 26 – לפי סעיף 9 לאמנה, הזכות לביטחון סוציאלי ניתנת לכל.


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים