שוויון בדת

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

כללי

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 2, סעיף 2, פסקה 1 - איסור אפליה על בסיס דת בהקניית הזכויות שהובטחו באמנה.
  2. פרק 2, סעיף 4, פסקה 1 - איסור אפליה על בסיס דת גם בשעת חירום כללית.
  3. פרק 3, סעיף 20, פסקה 2 - חובת חקיקת איסור על הסתה לאפליה גזעית לאומית או דתית.
  4. פרק 3, סעיף 24, פסקה 1 - איסור אפליה בזכויות המוקנות לילדים בשל דת.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 18: Non-Discrimination, 1989
   1. כללי - כל הערה עוסקת באפליה.
   2. סעיף 2 - איסור אפליה, כולל על בסיס דת, גם במצבי חירום.
  2. General Comment No. 22: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion, 1993
   1. סעיף 2 - הגדרת התכולה של "חופש דת".
   2. סעיף 6 - הנחיות ללימודי דת ותכנים הקשורים לדת בחינוך הציבורי.
   3. סעיף 8 - התייחסות לתנאים בהם ניתן להגביל את חופש הדת והאמונה. גם ההגבלה צריכה להיעשות באופן שוויון וללא אפליה.
   4. סעיף 9 - נפקות הגדרת דת כדת מדינה.
  3. General Comment No. 28: Equality of Rights Between Men and Women, 2000
   1. סעיף 21 – המדינות חייבות להבטיח כי חופש המחשבה, המצפון והדת, והחופש לאמץ דת או אמונה (כולל החופש לשנות דת) יוגנו באופן שווה על-ידי בחוק ובפרקטיקה לנשים ולגברים כאחד. אין להגביל זכויות אלו על-ידי דרישת אישור מצד שלישי, או על-ידי התערבות אבות, בעלים, אחים ואחרים.
   2. סעיף 32 – הזכויות המוענקות לאנשים המשתייכים למיעוטים (כולל חופש תרבות ודת), לפי סעיף 27 לאמנה, לא יכולות להצדיק אפליית נשים ולאפשר הפרת הזכות להנאה שווה של נשים מהזכויות באמנה.על המדינה למגר תופעות אלו של אפליה.
  4. General Comment No. 29: States of Emergency, 2001
   1. סעיף 8 - איסור הפגיעה בזכות לשוויון, כולל על בסיס דת, גם במצב חירום.
  5. General Comment No. 34: Freedoms of Opinion and Expression, 2011 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 48 - איסור על חקיקה שמפלה דת או אמונה כלשהי לטובת אחרת, ועל שימוש בחקיקה כזו למניעת ביקורת מצד גופים דתיים.
 3. Concluding Observations
  1. הערות מסכמות של ועדת האו"ם לזכויות אדם בנוגע לדו"ח השלישי של ישראל, 2010 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 20 - אפלית לא-יהודים בישראל בהגדרה בלתי-פורפורציונאלית של מקומות קדושים ליהודים.
   2. סעיף 20 - אפליית לא-יהודים בכך שאין ישראל מאפשרת להם גישה למקומות הקדושים להם.

אמנה בין-לאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית (CERD)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. הקדמה - הצגת מטרת האמנה - קידום זכויות אדם בצורה שוויונית (ללא הבחנה בין דת לדת).
 2. Concluding Observations
  1. הערות מסכמות של ועדת האו"ם לביעור על צורות האפליה הגזעית, 2007 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 28 - איסור חקיקה המשמרת מקומות קדושים ליהדות, ללא חקיקה זהה בהתייחס לדתות אחרות.
   2. סעיף 36 - התייחסות לחפירות מתחת למסגד אל-אקצא.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 1, סעיף 2, פסקה 1 -החלה כללית של הזכויות באמנה (ללא קשר לדת). 
  2. חלק 1, סעיף 2, פסקה 2 - חובת המדינות החברות לנקוט באמצעים למנוע אפליה.
 2.  General Comments
  1. General Comment No. 7: Implementing Child Rights in Early Childhood, 2006
   1. סעיף 11(b) - השלכות אפליה של ילדים על בסיס דת.
  2. General Comment No. 12: The Right of the Child to be Heard, 2009
   1. סעיף 75 - זכות טיעון לילדים ללא אפליה על בסיס דת.
  3. General Comment No.13: The Right of the Child to Freedom from All Forms of Violence, 2011
   1. סעיף 60 - הגנה שווה לילדים מפני אלימות (ללא תלות בדת).
 3. Concluding Observations
  1. הערות מסכמות של הוועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות הילד (CRC) בישראל, 2002
   1. סעיף 25 - אפליה של נשים וילדות, במיוחד בהקשר של חקיקה דתית.


האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 2, סעיף 7(ב) - איסור אפלית נשים במינוי למוסדות ממשל, כולל הסתייגות של ישראל למינוי נשים לבית הדין הרבני.
 2. General Recommendations
  1. General Recommendation 21: Equality in Marriage and Family Relations, 1994 (תרגום לעברית)
   1. סעיפים 41-44 - המלצה להסרת הסתייגויות בשל סיבות דתיות מדרישת שוויון בין נשים וגברים בנישואין (סעיף 16).
   2. סעיף 49 - תיקון חקיקה פנימית כדי להתאימה לדרישת השוויון בדיני מעמד אישי ונישואין בין נשים וגברים.
 3. Concluding Observations
  1. Concluding observations on the fourth and fifth periodic reports of Israel, 2011 (תרגום לעברית)
   1. פסקה 9 - הסתייגות ישראל מסעיף 7(ב) אינה חוקית.
   2. פסקה 48 - הפלית נשים בכל הנוגע לנישואין וגירושין.
  2. Concluding observations on the sixth periodic report of Israel, 2017
   1. סעיף 4 – הוועדה מברכת על התקדמותה של ישראל מאז פרסום המסקנות משנת 2011, ובין השאר על העלאת גיל המינימום לנישואין מ-17 ל-18, על תקנות למניעת הטרדה מינית באוניברסיטאות, ועל הארכת חופשת הלידה לנשים.
   2. סעיפים 8-9 – הוועדה מבקרת את ישראל על הסתייגותה מסעיף 16 העוסק בשוויון בנישואין, הסתייגות המנוגדת למטרת האמנה.
   3. סעיפים 10-11 – הוועדה קוראת לישראל לקבוע הגדרה ברורה להפליה (ישירה ועקיפה) של נשים, כמו גם אסטרטגיה למיגור הפליה שכזו, במיוחד בקרב קבוצות מיעוטים.
   4. סעיפים 13-14 – הוועדה מבקרת את פרקטיקת ההפרדה המגדרית הנהוגה בזרמים דתיים מסוימים וקוראת לישראל לפעול להחלשתה.
   5. סעיף 27(c) – הוועדה קוראת לישראל לנקוט באמצעים חקיקתיים וחינוכיים למיגור פוליגמיה ונישואין בכפייה, במיוחד בקרב האוכלוסייה הבדואית.
   6. סעיפים 42-43 – הוועדה קוראת לישראל לפעול לשיפור תכניות החינוך בקרב קבוצות מיעוטים במדינה, לפעול למניעת נשירתן של בנות ממוסדות החינוך, ולפעול להגברת הייצוג של נשים בסגל מוסדות אקדמיים.הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף ב(1) - איסור אפליה מטעמי דת.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 12: The Right to Adequate Food, 1999
   1. סעיף 18 - איסור אפליה בזכות הגישה לאוכל (כולל ללא תלות בדת)
  2. General Comment No. 13: The Right to Education, 1999
   1. סעיף 28 - כיבוד החופש של ההורים להבטיח את חינוכם הדתי והמוסרי של ילדיהם בהתאם להכרתם.
  3. General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health, 2000

(תרגום לעברית)

   1. סעיפים 18 ו-34 - איסור אפליה בשירותי בריאות (כולל על בסיס דת).
  1. General Comment No. 15: The Right to Water, 2003
   1. סעיפים 13 ו-15 - איסור אפליה באספקת מים (כולל ללא תלות בדת).
  2. General Comment No. 17: The Right of Everyone to Benefit from the Protection of the Moral and Material Interests Resulting from Any Scientific, Literary or Artistic Production of which He or She is the Author, 2005
   1. סעיפים 19-20 - איסור אפליה בזכויות יוצרים (כולל ללא תלות בדת).
  3. General Comment No. 18: Article 6 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 2005
   1. סעיפים 12(i)(b) ו-33 - איסור אפליה בנגישות לתעסוקה (כולל על בסיס דת).
  4. General Comment No. 19: The Right to Social Security, 2008
   1. סעיף 29 - איסור אפליה במערכת הרווחה (כולל על בסיס דת).
  5. General Comment No. 20: Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (תרגום לעברית)
   1. סעיף 22 - איסור ספציפי על אפליה על בסיס דת.
 1. Concluding Observations
  1. הערות סיכום של הועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות, 2011 (תרגום לעברית)
   1. פסקה 36 - המגבלות שמוטלות על תנועת הפלסטינים בשטחים בצורה מפלה, מונעות מהם להגיע לטקסים דתיים ותרבותיים.


האמנה נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים (CAT)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 2: Implementation of Article 2 by States Parties, 2007
   1. סעיף 2 - על החוק להגן על כל העצורים מפני עינויים ברמה שווה וללא אפליה (כולל על בסיס דת).


פסיקה - טריבונאלים בינלאומיים

 1. ועדת האו"ם לזכויות אדם
  1. 'Communication No. 208/1986: Bhinder v. Canada, 1989'
   1. רקע – טענה לאפליה ופגיעה בחופש המצפון והדת של דת הסקיזם שלפי האמונה שלהם יש לכבוש טורבן, בעקבות דרישה בחוק לכבוש "כובע קשה" באזורי עבודה מסוימים.
   2. פסקאות 6.1-6.2 – ניתן להתייחס לאפליה דה-פקטו, גם אם לכאורה החוק חל על כל האנשים ללא הבחנה.
 2. בית-הדין האירופאי לזכויות אדם
  1. Application no. 57792/15: Hamidović v. Bosnia and Herzegovina, 2017
   1. פסקה 43 – בית-הדין האירופי לזכויות אדם קובע כי בית-המשפט בבוסניה והרצגובינה, אשר דרש מהנאשם להוריד את כיסוי הראש שלו והרשיע אותו בביזיון בית-המשפט כשסירב לעשות כן, פעל בחוסר מידתיות ובניגוד לסעיף 9 לאמנת זכויות האדם האירופית.
   2. פסקאות 44-47 – בתשובה לטענת הנאשם כי הופלה ע"ב דת (בניגוד לסעיף 14 לאמנת זכויות האדם), בית-הדין קובע כי מהות הטיעון זהה לטיעון ע"ב סעיף 9 ולכן אינו נדרש להכרעה בסוגיה.
  2. Application No. 17484/15: Osmanoğlu and Kocabaş v. Switzerland, 2017
   1. בית-הדין האירופאי לזכויות אדם קבע כי סירובו של בית-ספר ציבורי לפטור תלמידות מוסלמיות משיעורי שחייה, המועברים כחובה לכל התלמידים, אינו עולה כדי הפרה של הזכות לחופש דת של הילדות או הוריהן – וזאת לאור תפקידם של בתי-ספר ציבוריים כחוליה חשובה בדרך לאינטגרציה חברתית של קבוצות מיעוט.
 3. בית-הדין האירופאי לצדק
  1. Case C‑414/16: Egenberger v Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung eV, 2018 (להלן קישור לסיכום פסק-הדין)
   1. בית-הדין האירופי לצדק קובע כי בתהליך קבלה לעבודה, מותר למוסדות דתיים להציב בפני מועמדים דרישות כנות, לגיטימיות ומוצדקות – כל עוד אלה נתונות לביקורת מצד מוסדות שיפוטיים עצמאיים. זאת לאור האיזון בין האוטונומיה הדתית הניתנת למוסדות דת לבין זכותם של עובדים פוטנציאליים לאי-הפליה.חינוך דתי

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 22: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion, 1993 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 6 - לימוד דת או אמונה במערכת החינוך - צורך במתן אלטרנטיבה להורים שמעוניינים בחינוך אחר לילדיהם.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)


 1. General Comments
  1. General Comment No. 13: The Right to Education
   1. סעיף 28 - אין להקים בתי ספר שמקדמים דת מסוימת אם אין מוסדות חלופיים לאנשים שלא רוצים בכך.


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים