שוויון לאנשים עם מוגבלויות

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 25: The right to participate in public affairs, voting rights and the right of equal access to public service (Art. 25), 1996
   1. סעיף 10 - אין להגביל את הזכות לבחור או להיבחר בשל מגבלות גופניות.
   2. סעיף 20 - יש להעניק סיוע במימוש הזכות לבחור לאנשים בעלי מוגבלויות. על הסיוע להיות עצמאי.

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Recommendations
 2. General Recommendation No.18: Disabled women, 1991
  1. על המדינה לפעול לשילובן  של נשים בעלות מוגבלות בחברה  ולאפשר נגישות שווה לחינוך, תעסוקה, בריאות, בטחון סוציאלי והשתתפות בחיים החברתיים והתרבותיים.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
 2. General Comments
  1. General Comment No.5: Persons with disabilities, 1994
   1. סעיף 9 - חובת המדינות לפעול בדרך של העדפה מתקנת לאנשים עם מוגבלויות ע"מ שיוכלו לממש את זכויותיהם בחברה.
   2. סעיף 11 - על המדינה לוודא כי המגזר הפרטי מאמץ נורמות שימנעו אפליה של אנשים בעלי מוגבלויות.
   3. סעיף 12 - במציאות של שוק חופשי על המדינה למנוע ולתקן מצבים, הנובעים מכוחות השוק, המרעים את מצבם של אנשים בעלי מוגבלויות.
   4. סעיף 15 - הגדרה של אפליה על בסיס מוגבלות.
   5. סעיף 16 - יש לקדם חקיקה שיוויונית מקיפה עבור אנשים עם מוגבלויות שתעניק סעדים הולמים. כמו כן יש לקדם תוכניות סוציאליות שיאפשרו להם לחיות חיים עצמאיים.
   6. סעיף 19 - על המדינה לשים דגש מיוחד על זכויות נשים בעלי מוגבלויות.
   7. סעיף 20 - על המדינה לעודד שילוב של אנשים בעלי מוגבלויות בשוק העבודה ה"רגיל".
   8. סעיף 22 - על המדינה לקדם מדיניות המנגישה ומתאימה את מקומות העבודה עבור אנשים בעלי מוגבלויות.
   9. סעיף 23 - על המדינה להנגיש את התחבורה ע"מ לאפשר לאנשים בעלי מוגבלויות לממש את הזכויות המצויות באמנה.
   10. סעיף 25 - אין לתת שכר פחות עבור עבודה שוות ערך של אנשים בעלי מוגבלויות.
   11. סעיף 26 - יש לאפשר לאנשים בעלי מוגבלויות להתאגד בארגוני עובדים, או להקים ארגונים במטרה לקדם את מעמדם ואף יש לתמוך בהם כלכלית.
   12. סעיף 28 - על המדינות להעניק בטחון סוציאלי במצבים של אובדן / צמצום הכנסה בעקבות המוגבלות. כמו כן, יש לתמוך באנשים המטפלים בבעלי מוגבלויות.
   13. סעיף 30 - יש לאפשר לאנשים בעלי מוגבלויות למשש את זכותם למשפחה ע"י מתן גישה לייעוץ וצמצום חקיקה ומדיניות מקפחת.
   14. סעיף 31 - נשים עם מוגבלויות זכאות להגנה ותמיכה בנושאי היריון ואמהות. עיקור והפלה ללא הסכמתה המודעת של האשה הן הפרות חמורות של סעיף 10(2) לאמנה.
   15. סעיף 34 - על המדינה שאנשים עם מוגבלויות זוכים לרמה שווה של טיפול רפואי כמו שאר האוכלוסייה, וכמו כן גישה לטיפול שיאפשר את שליבום והשתתפותם בחברה.
   16. סעיף 35 - על מנת לשלב אנשים בעלי מוגבלויות בחינוך הממלכתי יש לדאוג להכשרת מורים, תציוד ותמיכה הולמת.
   17. סעיף 36 - על המדינה לקדם נגישות וזמינות של מוסדות תרבות, שירותי תיירות, ספורט ונופש.
   18. סעיף 37 - הזכות להשתתף בחיי תרבות, עבור אנשים בעלי מוגבלויות, דורשת להתמודד עם הקושי בתקשורת ע"י אמצעים מקדמים כגון: ספרים "מדברים" ספרות מותאמת למוגבלויות, תיאטרון וטלוויזיה המותאמים לחירשים וכו'.
   19. סעיף 38 - על המדינה ליידע ולחנך את הציבור לגבי מוגבלויות במטרה לחסל דעות קדומות.
  2. General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health, 2000 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 22 - יש לאפשר לילדים בעלי מוגבלויות להנות מחיים מלאים וראויים ולהיות חלק מהקהילה שלהם.
   2. סעיף 26 - על המדינה לוודא ששירותי הבריאות בסקטור הפרטי לא מפלים אנשים בעלי מוגבלויות.
  3. General Comment No.15: The right to water, 2002 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 16(h) - על המדינה להבטיח שאנשים בעלי מוגבלויות הם חלק מתהליך קבלת ההחלטות בנוגע למקורות מים.
 1. Concluding Observations
  1. הערות סיכום של הועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות, 2011 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 10 - על ישראל להסיר את המכשולים המונעים מאנשים בעלי מוגבלויות להשתלב בשוק העבודה.
   2. סעיף 15 - הוועדה ממליצה להחיל את חוק שכר מינמום על אנשים בעלי מוגבלויות.
   3. סעיף 24 - הוועדה ממליצה שישראל תנהיג מדיניות מקיפה שתתמודד עם העוני והדדרה התרבותית בקרב אנשים עם מוגבלויות.
   4. סעיף 34 - המלצה שישראל תפעל לשלב ילדים בעלי מוגבליות במסגרות חינוכיות.

אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות (CRPD)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 1, סעיף 2 - הגדרות: "אפליה על בסיס מוגבלות" פירושו כל הבחנה, הדרה, או הגבלה בשל מוגבלות, אשר מטרתה או תוצאתה היא פגיעה או ביטול של ההכרה, ההנאה, או המימוש, בשוויון עם אחרים, של כל זכויות האדם וחירויות היסוד בתחום הפוליטי, הכלכלי, החברתי, התרבותי, האזרחי או כל תחום אחר. היא כוללת את כל צורות האפליה, לרבות שלילת התאמה סבירה.
  2. פרק 1, סעיף 4, פסקה 1 - המדינות מתחייבות להבטיח ולקדם מימוש מלא של כל זכויות האדם וחירויות היסוד עבור כל אדם עם מוגבלויות ללא אפליה מכל סוג שהוא בשל מוגבלות. פירוט האמצעים בהמשך הפסקה.
  3. פרק 1, סעיף 5, פסקה 1 - מדינות שהן צדדים מכירות בכך שכל בני האדם שווים בפני החוק וכפופים לו, וזכאים ללא כל אפליה להגנה שווה של החוק ולהנאה שווה ממנו.
  4. פרק 1, סעיף 5, פסקה 2 - מדינות שהן צדדים תאסורנה אפליה על בסיס מוגבלות ותבטחנה לאנשים עם מוגבלויות הגנה משפטית שווה ומועילה נגד אפליה מכל עילה שהיא.
  5. פרק 1, סעיף 5, פסקה 3 - כדי לקדם שוויון ולבער אפליה, תנקוטנה מדינות שהן צדדים את כל הצעדים ההולמים כדי להבטיח מתן התאמה סבירה.
  6. פרק 1, סעיף 5, פסקה 4 - אמצעים מוגדרים הנדרשים להאצת שוויון בפועל של אנשים עם מוגבלויות או להשגתו, לא ייחשבו אפליה כמשמעה באמנה הנוכחית.
 1. General Comments
  1. General Comment No. 3: on women and girls with disabilities, 2016
   1. סעיף 8 – שוויון מגדרי הינו מרכיב הכרחי בזכויות אדם.
   2. סעיף 17 – מניית מגוון צורות אפשריות של הפליה כנגד נשים ונערות בעלות מוגבלויות.
   3. סעיפים 24-26 – קביעה שלמדינות החברות חובה שלילית וחיובית כאחד למנוע הפליה נגד נשים ונערות בעלות מוגבלויות.
   4. סעיפים 43, 49 – נשים ונערות בעלות מוגבלויות עלולות להיתקל במכשולים בגישה לשירותי בריאות, והינן פגיעות במיוחד בתרחישי מצב חירום ובמשברים הומניטריים.
   5. סעיפים 52, 56 – נשים ונערות בעלות מוגבלויות עלולות להיתקל במכשולים בגישה לערכאות משפטיות ולשירותי חינוך.
  2. General Comment No. 4: on the right to inclusive education, 2016
   1. סעיף 10 – חינוך מכליל הינו זכות אדם בסיסית.
   2. סעיף 21 – יש לספק שירותי חינוך ציבוריים ופרטיים בכמות ובאיכות מספקת.
   3. סעיף 23 – הוועדה מביעה ביקורת על המגוון החסר של ספרים וחומרי לימוד בפורמטים ובשפות נגישות, כולל שפת הסימנים.
   4. סעיף 30 – הפיכת שירותי חינוך למכלילים תיבחן תחת סטנדרט המידתיות, שיישומו עשוי להשתנות בהתאם לנסיבות.
   5. סעיף 35 – הוועדה מביעה ביקורת על היישום החסר של מדינות חברות את חובתן לדאוג לחינוך נגיש עבור בעלי מוגבלויות.
  3. General Comment No. 5: on living independently and being included in the community, 2017
   1. סעיף 13: הזכות למגורים בסטנדרט נאות כוללת גם את הזכות לתמיכה נגישה דרך שירותים ומכשירים טכנולוגיים הנחוצים לשם שמירה על זכויות האדם של בעלי מוגבלויות.
   2. סעיף 72: לעתים קרובות, נשים וילדות בעלות מוגבלויות סובלות מבידוד יותר מבעלי מוגבלויות אחרים. במסגרת תכניות לקידום מגורים עצמאיים ושילוב בעלי מוגבלויות בקהילה, על המדינות החברות לשים לב במיוחד לקידום שוויון מגדרי ולמיגור הפליה מגדרית ודפוסים פטריאכליים.
  4. General Comment No. 6: on equality and non-discrimination, 2018
   1. סעיפים 4-5: הזכויות לשוויון ולאי-הפליה הן מאבני הפינה של זכויות האדם הבינ"ל, ונמצאות בליבתן של כל אמנות זכויות האדם.
   2. סעיף 9: גישת זכויות האדם כלפי מוגבלויות קובעת כי מוגבלות הינה הבניה חברתית, וככזו אל לה להוות בסיס להגבלת זכויות אדם.
   3. סעיף 14: מעיקרון השוויון בפני החוק נובע כי אין להחיל חוקים המתירים הגבלה או שלילה של זכויות אדם מאנשים בעלי מוגבלויות.
   4. סעיף 17: החיוב למנוע הפליה כלפי בעלי מוגבלויות חל גם כלפי קרוביהם של בעלי המוגבלויות, כגון הורים לילדים בעלי מוגבלויות.
   5. סעיף 20: החיוב למנוע הפליה כלפי בעלי מוגבלויות חל גם כלפי אנשים שחוו מוגבלות בעבר, שקיימת אצלם נטייה או חשש למוגבלות בעתיד, שיש לגביהם חשד למוגבלות, ושקשורים (associated) לבעלי מוגבלויות.
   6. סעיף 22: למדינות החברות יש חובה חיובית להגן על בעלי מוגבלויות מפני הפליה.
   7. סעיף 23: חובתן של המדינות החברות כלפי בעלי מוגבלויות כוללת גם את החיוב לוודא כי אלו נהנים ממגורים נאותים.
   8. סעיף 37: ילדים בעלי מוגבלויות סובלים לעתים קרובות מהצטלבות של הפליות. על המדינות החברות לאסור כל סוג של הפליה כלפי ילדים אלה ולהגביר בקרב הציבור ובעלי מקצוע את המודעות לתופעה.
   9. סעיף 38: על המדינות החברות לפעול במטרה לאפשר לילדים בעלי מוגבלויות להשתתף ולהביע את דעתם בהליכים הנוגעים להם, בין השאר בבית המחוקקים.
   10. סעיף 61: הפרדת הורה מילדו על בסיס מוגבלות של אחד מהם או שניהם מהווה הפליה אסורה.
   11. סעיף 67: על המדינות החברות למנוע כל סוג של הפליה על-בסיס מוגבלות בהקשרי עבודה.
 1. State Reports
  1. State of Israel: Initial report concerning the implementation of the convention on the rights of persons with disabilities, 2017 (תרגום לעברית)
   1. סעיפים 45-51: מדינת ישראל נקטה בצעדים להגברת המודעות ושינוי הדעה הציבורית בנוגע לבעלי מוגבלויות, כולל תשדירים בתקשורת ותמיכה כספית בארגונים (NGOs) הפועלים למען מטרה זו.
   2. סעיפים 52-56: הצעדים בהם נקטה המדינה לשם הגברת הנגישות כלפי בעלי מוגבלויות כוללים הוספת פרק ייעודי לחוק שוויון זכויות, ויישום תקנות הנוגעות להנגשת מוסדות ושירותים.
   3. סעיפים 79-84: באשר לזכויות בעלי מוגבלויות בשעת חירום, אחת ממטרותיו העיקריות של פיקוד העורף היא סיוע לבעלי מוגבלויות ולקרובים להם. בין השאר, נקבעו תקנות חדשות בנוגע לנגישות במקלטים וניתן מענה פרטני בהתאם לפניות שמתקבלות.
   4. סעיפים 189-195: באשר למגורים עצמאיים והשתלבות בקהילה, מדינת ישראל מעניקה לבעלי מוגבלויות קצבאות וסיוע בשכר דירה, לצד אפשרות לגור בדיור ציבורי. עוד מוצעים מגוון שירותים המיועדים לבעלי מוגבלויות ספציפיות.

פסיקה - טריבונאלים בינלאומיים

 1. בית הדין האירופי לזכויות אדם (ECtHR)
  1. Application no. 32407/13: Nowakowski v. Poland, 2017
   1. פסקה 81: בית-הדין מדגיש את החשיבות בכך שילד ייצור קשר משמעותי עם שני הוריו באופן שווה ככל האפשר.
   2. פסקאות 100-104: לאור העובדה שנמצאה הפרה של הזכות לחיי משפחה, בית-הדין אינו נדרש לשאלה אם מתקיימת גם הפרה של הזכות לשוויון ואי-הפליה.חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים