זכויות ילדים

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

כללי

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)
נוסח האמנה

 1. סעיף 6 - זכות הילד לחיים.

האמנה לביטול כל צורות ההפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

General Recommendations

 1. General Recommendation No. 21: Equality in Marriage and Family Relations, 1994 (תרגום לעברית)
  1. סעיף 19 - עקרון טובת הילד כעקרון מוסכם בעולם והצורך בהקניית זכויות שוות להורי הילד.
 2. General Recommendation No. 31: On Harmful Practices, 2014 (תרגום לעברית)
  1. סעיפים 17-29 - יציאה נגד פרקטיקות המזיקות לילדות כגון מילת נשים, נישואי קטינים עם או בלי כפייה, פוליגמיה ופשעים בשם ה-"כבוד". בהמשך מנויים מהלכים שעל המדינות לבצע על מנת למנוע פרקטיקות אלה, כגון ניטור ואיסוף מידע, החלת חקיקה רלוונטית והעצמת נשים וילדות.

פסיקה - טריבונאלים לאומיים ובינלאומיים

 1. בית הדין האירופי לזכויות אדם (ECtHR)
  1. Application No. 35810/09: O’Keeffe v. Ireland, 2014
   1. בית-הדין האירופאי לזכויות אדם קבע כי למדינות יש חובה פוזיטיבית לנקוט צעדים לשם הגנה על ילדים מפני התעללות. פסק-הדין עסק במקרה בו תלמידה באירלנד עברה התעללות בידי אחד ממוריה וחתרה למיצוי זכויותיה מול רשויות המדינה.

זכות הילד לשוויון

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)
נוסח ההכרזה

 1. סעיף 25 - כל הילדים יהנו ממידה שווה של הגנה סוציאלית.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

נוסח האמנה 

 1. סעיף 2, פסקה 1 - איסור הפליה על בסיס דת בהקניית הזכויות שהובטחו באמנה.
 2. סעיף 4, פסקה 1 - איסור הפליה על בסיס דת גם בשעת חירום כללית.
 3. סעיף 20, פסקה 2 - חובת חקיקת איסור על הסתה להפליה גזעית לאומית או דתית.
 4. סעיף 24, פסקה 1 - איסור הפליה (כולל בשל דת וגזע) בזכויות המוקנות לילדים.


General Comments

  1. General Comment No. 17: Rights of the Child, 1989
   1. סעיפים 1 ו-5 - איסור הפליה של ילדים בקבלת הזכויות הנובעות בשל היותם קטינים.
   2. סעיף 5 – איסור הפליה בתחום הירושה, ובמיוחד הבדלים בין ילדים שנולדו בתוך הנישואים ומחוץ לנישואים, והבדלים בין ילדים אזרחים וילדים זרים.
  2. General Comment No. 18: Non-discrimination, 1989
   1. סעיף 5 - בהתאם לסעיף 24 לאמנה, קיים איסור הפליה של ילדים בקבלת זכויות הנובעות בשל היותם קטינים.
  3. General Comment No. 22: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion, 1993 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 2 - הסעיפים אשר מתייחסים לחופש דת מתייחסים לכל אמונה בעלת מאפיינים מעין דתיים. לפיכך, אין להפלות גם כנגד דתות של קבוצות מוחלשות בחברה.
   2. סעיף 6 - לימוד דת או אמונה במערכת החינוך - צורך במתן אלטרנטיבה להורים שמעוניינים בחינוך אחר לילדיהם.
  4. General Comment No. 28: Equality of Rights between Men and Women (article 3), 2000
   1. סעיף 28 – כחלק מהחובה של המדינות להגן על ילדים יש להבטיח שוויון בין ילדים וילדות, בפרט בתחום החינוך.


Concluding Observations

  1. הערות מסכמות של ועדת האו"ם לזכויות אדם בנוגע לדו"ח השלישי של ישראל, 2010 (תרגום לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)
   1. סעיף 22 - יש הפליה בטיפול בנאשמים לא בוגרים (מתחת לגיל 18) בין מערכת המשפט הישראלית ומערכת המשפט של השלטון הצבאי בגדה המערבית.

האמנה לביטול כל צורות ההפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)
נוסח האמנה

  1. סעיף 9 , פסקה 2 - הענקת זכויות שוות לנשים באשר לאזרחות של ילדיהן.
  2. סעיף 10 - שוויון בין נשים וגברים בנושא חינוך.
  3. סעיף 16, פסקה 1(ד) - זכויות שוות בעניינים הנוגעים לילדים.

Concluding Observations

  1. הערות סיכום של ועדת האו"ם לביעור על צורות ההפליה נגד נשים בישראל, 2011 (תרגום לעברית)
   1. פסקאות 34-35 - ערביות ובדואיות מופלות לרעה מבחינת הנגישות שלהן לחינוך בישראל.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)
נוסח האמנה

  1. סעיף 2, פסקה 1 - תחולה שווה של הזכויות באמנה לכל ילד, כולל ללא קשר לגזע, דת, או מוצא לאומי או אתני .
  2. סעיף 2, פסקה 2 - המדינות החברות באמנה ינקטו בכל האמצעים המתאימים להבטיח כי הילד מוגן מפני כל צורה של הפליה.
  3. סעיף 27, פסקה 1 – הכרה בזכותו של כל ילד לרמת חיים ההולמת את התפתחותו.
  4. סעיף 28 - הזכות לחינוך על בסיס הזדמנות שווה.
  5. סעיף 40, פסקה 2(ב)- שוויון לילד הנאשם בהליך הפלילי בהבאת עדים לחקירה.

General Comments

  1. General Comment No. 3 HIV/AIDS and the rights of the children, 2003
   1. סעיף 8 – הפליה עלולה, יחד עם הטאבו והשיפוטיות על פעילות מינית של ילדות, להגביל גישתן לאמצעי מניעה ושירותים אחרים.
   2. סעיף 31 - אין להפלות ילדים שיש להם איידס בגישה למערכת החינוך.
  2. General Comment No. 4: Adolescent Health and Development, 2003
   1. סעיף 6 – על המדינות להבטיח לכל מי שמתחת מגיל 18 הנאה מהזכויות באמנה ללא הפליה (סעיף 2 לאמנה). בני נוער שהם נושא להפליה יותר פגיעים ובריאותם והתפתחותם בסכנה גדולה יותר.
  3. General Comment No. 5: General Measures of Implementation, 2003
   1. סעיף 30 - המדינה צריכה להחליט וליישם מדיניות במסגרתה היא מזהה ילדים מקבוצות מופלות ודואגת לבטל את התנאים המפלים אותם.
  4. General Comment No. 7: Implementing Child Rights in Early Childhood, 2005
   1. סעיף 11 (b) – הזכות לאי-הפליה מכל הסוגים. הפליה יכולה להיות בצורה של תזונה לא מספיקה או טיפול לא מספיק. בתתי-סעיפים פירוט הפליה נגד קבוצות וביניהן ילדים עם מוגבלויות ונשאי איידס.
  5. General Comment No. 9: The Rights of Children with Disabilities, 2006
   1. סעיף 2 – רקע, התייחסות לשוויון לאנשים עם מוגבלויות באמנות בינלאומיות, ובאמנה בפרט.
   2. סעיף 8 – לפי סעיף 2 לאמנה על המדינות להבטיח לכל הילדים תחת תחום שיפוטה הנאה מהזכויות באמנה, ללא הפליה בפרט על בסיס הפליה, וכן על המדינות לנקוט באמצעים המתאימים למנוע הפליה. ילדים עם מוגבלויות הם מהקבוצות הפגיעות ביותר.
  6. General Comment No. 10: Children's Rights in Juvenile Justice, 2007
   1. סעיף 6 - על המדינה לנקוט באמצעים המתאימים כדי להבטיח שכל הילדים יזכו ליחס שווה מול החוק.
  7. General Comment No. 12: The Right of the Child to be Heard, 2009
   1. סעיף 75 - יש לתת זכות טיעון לילדים באופן שווה, בפרט ללא הבדל בשל גזע, דת, או מוצא.
  8. General Comment No.13: The Right of the Child to Freedom from All Forms of Violence, 2011
   1. סעיף 60 - המדינה צריכה לוודא שילדים מוגנים מפני אלימות באופן שווה, כולל ללא תלות בגזע, מוצא מדיני או אתני.
  9. General Comment No. 20: on the implementation of the rights of the child during adolescence, 2016
   1. סעיף 21 – הוועדה מציינת כי קיים חשש להפליה נגד מתבגרים, וקוראת למדינות החברות לוודא כי כל אוכלוסיית המתבגרים, משני המגדרים, נהנית מהגנה שווה על זכויותיה.

Concluding Observations

  1. הערות מסכמות של הוועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות הילד (CRC) בישראל, 2002
   1. סעיף 3 - הוועדה מציינת לשבח את מדיניות ההעדפה המתקנת בחינוך ילדים ערבים.
   2. סעיף 25 - הפליה של נשים וילדות, במיוחד בהקשר של חקיקה דתית.
   3. סעיפים 53-54 - תקציב החינוך מחולק בצורה לא שוויונית ולא ניתן מספיק לאזרחים הערביים.
  2. הערות סיכום של הועדה ליישום הפרוטוקול האופציונאלי בדבר מעורבות ילדים בסכסוכים מזויינים על ישראל, 2010
   1. סעיפים 8-9 - העובדה שגיל הבגרות בישראל הינו 18 על-פי חוק האפוטרופסות והכשרות המשפטית, תשכ"ב- 1962, ולעומת זאת גיל הבגרות המשפטית בשטחים הינו 16 (ע"פ צו מס' 132) פוגעת בשוויון.
   2. סעיף 10 - ילדים פלסטינים נפגעו בצורה בלתי פרופורציונאלית בעקבות הלחימה בשטחים, יחסית לפגיעה בילדים יהודים.
  3. הערות סיכום של הוועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות הילד על ישראל, 2013 (תרגום לעברית)
   1. סעיפים 19-20- העובדה שגיל הבגרות בישראל הינו 18 על-פי חוק האפוטרופסות והכשרות המשפטית, תשכ"ב- 1962, ולעומת זאת גיל הבגרות המשפטית בשטחים הינו 16 (ע"פ צו מס' 132), היא עבירה על האמנה.
   2. סעיפים 21-22 - יש הפליה של ערבים, בדואים, אתיופים, ילדי עובדים זרים ועוד קבוצות מיעוט בהנאה מזכויות חברתיות ותרבותיות.
   3. סעיפים 61-62 - תקציב החינוך מחולק בצורה לא שוויונית ולא ניתן מספיק לאזרחים הערביים.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)
General Comments

  1. General Comment No. 13: The Right to Education, 1999
   1. סעיפים 6(ב), 30-37, 43, 57 ו-59 - איסור הפליה בחינוך בכדי לאפשר לכולם נגישות לחינוך.
   2. סעיף 26 - יש להקים מערכת מלגות כדי לקדם את האוכלוסיות המוחלשות. הקריטריונים לחלוקתם יהיו ללא הפליה.
   3. סעיף 36 - שוויון בחינוך לילדים עם מוגבלויות.
  2. General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health, 2000(תרגום לעברית)
   1. סעיף 12 (b) – מתקני ושירותי הבריאות צריכים להיות נגישים לכולם ללא-הפליה.
   2. סעיף 18 – האמנה אוסרת על כל הפליה בנגישות לשירותי בריאות, לאמצעים בסיסיים ההכרחיים לבריאותו של אדם ובזכות להשיג שירותי בריאות.
   3. סעיף 22 – ילדים ובני נוער – יישום העיקרון של אי-הפליה מחייב גישה ושווה, לילדים ולילדות, לתזונה מתאימה, סביבה בטוחה ולשירותי בריאות נפשית ופיזית. צורך לאמץ אמצעים מתאימים ואפקטיביים לבטל מנהגים מסורתיים מזיקים.
   4. סעיף 27 – התייחסויות מיוחדות של הועדה לשירותי בריאות לאוכלוסיית הילידים.
   5. סעיף 34 – חובת המדינה לכבד את הזכות לבריאות כוללת בין היתר, להימנע מלהכחיש או להגביל גישה שווה מכל האנשים, להימנע מאכיפת מדיניות מפלה ולהימנע מליישם פרקטיקות המפלות נשים.
   6. סעיף 43 (e) – להבטיח חלוקה שוויונית של כל שירותי הבריאות.


Concluding Observations

  1. הערות סיכום של הועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות, 2011 (תרגום לעברית)
   1. פסקה 19 - הועדה מביעה חוסר שביעות רצון מכך שהמדינה אינה מנגישה מידע בענייני בריאות, בעיקר בריאות המשפחה ופוריות בקרב האוכלוסייה הערבית והפלסטינית בשטחים.
   2. פסקה 30 - הועדה מביעה חוסר שביעות רצון מההפליה שקיימת כלפי נשים וילדות בדואיות בתחומים שונים, ביניהם השכלה, בריאות, ונגישות לשירותי בריאות.
   3. פסקה 31 - הועדה מביעה חוסר שביעות רצון מכך שחוק ביטוח בריאות ממלכתי אינו חל על מי שאינם תושבים, וטוענת שיש בכך משום הפליית פלסטינים, עובדים זרים ופליטים בקבלת טיפול רפואי ראוי.
   4. פסקה 32- הועדה מביעה חוסר שביעות רצון מרמת הנגישות לשירותי בריאות של פלסטינים המתגוררים בשטחים.
   5. פסקה 33 - שיעור הנשירה מבתי ספר במגזר הערבי גבוה בצורה משמעותית משיעור הנשירה במגזר היהודי. יש לשלב אותם כחלק ממערכת החינוך הכללית ולדאוג לקידומם.
   6. פסקה 34 - מערכת החינוך לא נגישה מספיק לאנשים עם מוגבלויות שלא יכולים להשתלב כראוי; המלצה שישראל תפעל לשלב ילדים בעלי מוגבלויות במסגרות חינוכיות.
   7. פסקה 35 - ילדים פלסטינים וערבים במזרח ירושלים לא נהנים מנגישות מספקת לחינוך.

אמנה בין-לאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של הפליה גזעית (CERD)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)
נוסח האמנה

  1. סעיף 5, פסקה (ה)(5) – איסור הפליה גזעית בהנאה מהזכות לחינוך והכשרה.

 1. General Recommendations
  1. General Recommendation No. 29: Article 1, paragraph 1 of the Convention (Descent), 2002 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 42 - יש לעשות מאמצים מיוחדים לוודא שילדים מקבוצות מוצא מופלות לא סובלים בשוק העבודה בשל מוצאם.
   2. סעיף 48 – על המדינות לסרוק את ספרי הלימוד ולוודא כי הם מעבירים מסר של שוויון בין בני האדם ושוויון זכויות.
  2. General Recommendation No. 30: Discrimination against Non-citizens, 2004 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 8 - יש לוודא שאין הפליה כפולה נגד נשים וילדים של אלו שאינם אזרחי המדינה.
  3. General Recommendation No. 34: Adopted by the Committee Racial discrimination against people of African descent, 2011 (תרגום לעברית)
   1. חלק VI. - יש ליישם אמצעים מיוחדים כדי לוודא שילדים ממוצא אפריקאי לא מופלים כתוצאה מהמוצא שלהם.

אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות (CRPD)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)
General Comments

  1. General Comment No. 3: on women and girls with disabilities, 2016
   1. סעיף 8 – שוויון מגדרי הינו מרכיב הכרחי בזכויות אדם.
   2. סעיף 17 – מניית מגוון צורות אפשריות של הפליה כנגד נשים ונערות בעלות מוגבלויות.
   3. סעיפים 24-26 – קביעה שלמדינות החברות חובה שלילית וחיובית כאחד למנוע הפליה נגד נשים ונערות בעלות מוגבלויות.
   4. סעיפים 52, 56 – נשים ונערות בעלות מוגבלויות עלולות להיתקל במכשולים בגישה לערכאות משפטיות ולשירותי חינוך.
  2. General Comment No. 5: on living independently and being included in the community, 2017
   1. סעיף 12: הוועדה מביעה דאגה נוכח נתונים המעידים על מספר גבוה של ילדים בעלי מוגבלויות החיים במוסדות, בנפרד מבני משפחתם ובאופן המקשה על השתתפותם בקהילה. על המדינות החברות לפעול לקידום מציאות בה ילדים בעלי מוגבלויות חיים עם משפחתם או בטיפול אומנה, ולא במוסדות ייעודיים.
   2. סעיף 76: על המדינות החברות לאפשר למתבגרים בעלי מוגבלויות לבלות זמן עם בני גילם ולהשתתף בפעילויות עמם.
   3. סעיף 87: הזכות לחיים עצמאיים לבעלי מוגבלויות כרוכה, עבור ילדים והורים בעלי מוגבלויות, בזכות לחיי משפחה.
  3. General Comment No. 6: on equality and non-discrimination, 2018
   1. סעיפים 4-5: הזכויות לשוויון ולאי-הפליה הן מאבני הפינה של זכויות האדם הבינ"ל, ונמצאות בליבתן של כל אמנות זכויות האדם.
   2. סעיף 17: החיוב למנוע הפליה כלפי בעלי מוגבלויות חל גם כלפי קרוביהם של בעלי המוגבלויות, כגון הורים לילדים בעלי מוגבלויות.
   3. סעיף 22: למדינות החברות יש חובה חיובית להגן על בעלי מוגבלויות מפני הפליה.
   4. סעיף 37: ילדים בעלי מוגבלויות סובלים לעתים קרובות מהצטלבות של הפליות. על המדינות החברות לאסור כל סוג של הפליה כלפי ילדים אלה ולהגביר בקרב הציבור ובעלי מקצוע את המודעות לתופעה.
   5. סעיף 38: על המדינות החברות לפעול במטרה לאפשר לילדים בעלי מוגבלויות להשתתף ולהביע את דעתם בהליכים הנוגעים להם, בין השאר בבית המחוקקים.
   6. סעיף 61: הפרדת הורה מילדו על בסיס מוגבלות של אחד מהם או שניהם מהווה הפליה אסורה.

פסיקה - טריבונאלים לאומיים ובינלאומיים

 1. בית הדין האירופי לזכויות אדם (ECtHR)
  1. Case "Relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium", 1968
   1. רקע – צירוף של מספר עתירות הנוגעות להגבלת הגישה של ילדים לחינוך בשפה הצרפתית בהתבסס על מקום מגוריהם בלבד, בטענה שהדבר מהווה הפרה של עיקרון השוויון והזכות לחינוך.
   2. חלק I(B), פסקה 11 (עמוד 32) – השילוב בין הזכות לשוויון והזכות לחינוך לא מקנה זכות לחינוך בכל שפה. אלא, לפי השילוב בין שני הסעיפים על המדינה להבטיח שהזכות לחינוך תינתן לכל אדם תחת תחום שיפוטה, ללא הפליה על כל בסיס שהוא, כולל ללא הפליה על בסיס שפה.
 2. בית-המשפט החוקתי של דרום-אפריקה
  1. Case CCT 101/17: AfriForum v University of the Free State, 2017
   1. פסקאות 48-50, 62, 76-78: בית-המשפט החוקתי של דרום-אפריקה דוחה עתירה המבקשת להחזיר לשימוש את מדיניות החינוך הדו-לשוני במדינה (אנגלית ואפריקאנס), וקובע כי חינוך דו-לשוני שיוצר הלכה למעשה מציאות של הפרדה, הפליה ועליונות גזעית פוגע בעקרון השוויון.

זכות הילד לחינוך

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

General Comments

  1. General Comment No. 22: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion, 1993 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 6 - לימוד דת או אמונה במערכת החינוך - צורך במתן אלטרנטיבה להורים שמעוניינים בחינוך אחר לילדיהם.
  2. General Comment No. 28: Equality of Rights between Men and Women (article 3), 2000
   1. סעיף 28 – כחלק מהחובה של המדינות להגן על ילדים יש להבטיח שוויון בין ילדים וילדות, בפרט בתחום החינוך.

האמנה לביטול כל צורות ההפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1.  נוסח האמנה
  1. סעיף 10 - שוויון בין נשים וגברים בנושא חינוך.
  2. סעיף 16, פסקה 1(ד) - זכויות שוות בעניינים הנוגעים לילדים.
 2.  General Recommendations
  1. General Recommendation No. 36: on the right of girls and women to education, 2017 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 5 – עדיין קיים פער בין ההכרה המשפטית בחשיבות אספקת חינוך מכליל ונגיש לנשים ולילדות לבין היישום הפרקטי של זכות זו.
   2. סעיף 9 – הזכות לחינוך מהווה צוהר למימוש זכויות אדם רבות אחרות.
   3. סעיף 24 – הוועדה ממליצה למדינות החברות לפעול להגברת המודעות ברמת המדינה לחשיבות של הזכות לחינוך כזכות אדם בסיסית וכפלטפורמה להעצמת נשים.
   4. סעיף 27 – הוועדה ממליצה למדינות החברות לפעול למיגור סטריאוטיפים מגדריים המובילים להפליה ישירה ועקיפה של נשים.
   5. סעיף 31 – הוועדה ממליצה למדינות לוודא כי קיימים די משאבים לאספקת חינוך לכל הבנות בחלוקה לפי גיל (כולל בכפרים ובאזורים מרוחקים), לשפר תשתיות קיימות, לוודא כי בתי-הספר נגישים, ולספק אפשרויות לחינוך מתקדם ומשלים.
   6. סעיפים 45-46 – הוועדה מביעה דאגה נוכח התופעה של בריונות והטרדות כלפי תלמידים ותלמידות מקהילת הלהט"ב, וקוראת למדינות החברות לפעול למיגור הפליה שכזו.
   7. סעיף 55 – הוועדה ממליצה למדינות החברות לפעול להחלשת כוחן הכופה של נורמות תרבותיות ודתיות המגבילות את מימוש זכותן לחינוך של נשים ונערות.
   8. סעיף 63 – הוועדה ממליצה למדינות החברות לנקוט במגוון צעדים לקידום שוויון הזדמנויות לשני המגדרים בנוגע לבחירת מסלולי לימודים וקריירה.
   9. סעיפים 64-69 – הוועדה קוראת למדינות החברות לנקוט בצעדים למיגור האלימות הפיזית והמינית נגד נשים במוסדות חינוכיים, אשר מונעת מהן לממש את זכותן לחינוך ופוגעת בכבוד האדם שלהן.
   10. סעיפים 70-72 – הוועדה מציינת את הבעייתיות שבתופעת הבריונות הממוחשבת (cyberbullying) המופנית כנגד נשים ובנות, וקוראת למדינות החברות לנקוט בצעדים למיגורה.


Concluding Observations

  1. הערות סיכום של ועדת האו"ם לביעור על צורות ההפליה נגד נשים בישראל, 2011 (תרגום לעברית)
   1. פסקה 23(e)- ישראל לא דואגת לחינוך ברמה מספקת לנשים בגדה המערבית.
   2. פסקאות 34-35 - ערביות ובדואיות מופלות לרעה מבחינת הנגישות שלהן לחינוך בישראל.
  2. Concluding observations on the sixth periodic report of Israel, 2017
   1. סעיף 4 – הוועדה מברכת על התקדמותה של ישראל מאז פרסום המסקנות משנת 2011.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

נוסח האמנה

  1. סעיף 28 - הזכות לחינוך על בסיס הזדמנות שווה.
  2. סעיף 29 - פירוט מטרות הזכות לחינוך (כולל חינוך לשוויון).


General Comments

  1. General Comment No. 1 (Art. 29(1)): The Aims of Education, 2001
   1. סעיף 1 – פירוט המטרה של חינוך – תומך, מקדם ומגן על הליבה של האמנה, כבוד האדם המגיע לכל ילד וילדה וזכויות שוות ובלתי ניתנות לשלילה.
   2. סעיף 3 – זכות הילד לחינוך אינה רק עניין של גישה אלא גם של תוכן. צורך העולה מהאתגרי העולם המודרני, בין השאר מתח בין תחרת לשוויון הזדמנויות.
   3. סעיפים 5-7 – הקשר בין הזכות לחינוך ומטרות החינוך לערכי ליבה אחרים באמנה, כמו איסור הפליה.
   4. סעיף 10 – הפליה של ילדים עם מוגבלויות הינה תופעה מתפשטת במערכות חינוך פורמאליות ובלתי-פורמאליות. הדבר מהווה סתירה ישירה לדרישות בסעיף 29(1)(a) לאמנה לפיהן החינוך צריך להיות מופנה לפיתוח הפוטנציאל המלא של אישיות הילד, כישוריו ויכולותיו הפיסיות.
  2. General Comment No. 3 HIV/AIDS and the rights of the children, 2003
   1. סעיף 31 - אין להפלות ילדים שיש להם איידס בגישה למערכת החינוך.
  3. General Comment No. 4: Adolescent Health and Development, 2003
   1. סעיף 19 – הועדה מדגישה את הצורך לתת מענה מיוחד למתבגרים עם מוגבלות ולהבטיח כי תהיה להם גישה לחינוך טוב, ולהכיר בעיקרון השוויון בהזדמנויות החינוך לבני נוער עם מוגבלות, אם אפשר לשלבם בבתי-ספר רגילים.
  4. General Comment No. 7: Implementing Child Rights in Early Childhood, 2005
   1. סעיף 36(c) - לילדי פליטים זכות לחינוך שוויוני.
   2. סעיף 36(e)- אין לאסור ולמנוע חינוך שוויוני מילדים עם צרכים מיוחדים.
  5. General Comment No. 9: The Rights of Children with Disabilities, 2006
   1. סעיף 62 - חשיבות הדגשת איסור ההפליה של ילדים עם מוגבלויות בחינוך.
   2. סעיף 65 – הנגשת מערכת החינוך לילדים עם מוגבלויות, הסרת המחסומים הפיזיים והתקשורתיים.
   3. סעיף 71 – יש לאפשר שוויון זכויות לילדים עם מוגבלויות להשתתף בפעילויות תרבות, אומנות וספורט.
  6. General Comment No. 11: Indigenous Children and their Rights under the Convention, 2009
   1. סעיף 5 – ילדים מקבוצות ילידים ממשיכים לסבול מהפליה במגוון תחומים, לרבות גישתם לשירותי בריאות וחינוך.
   2. סעיפים 58-59 - חובת המדינה למנוע הפליית ילדים מקבוצות ילידים בתחום החינוך.
   3. סעיף 60 - הקצאת משאבים בכדי להשוות את התנאים של ילדים מקבוצות ילידים בתחום החינוך.
  7. General Comment No. 21: on children in street situations, 2017 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 54 – על המדינות החברות לדאוג לחינוך הולם לילדים, אשר עשוי למנוע מהם להגיע לרחוב מלכתחילה.

Concluding Observations

  1. הערות מסכמות של הוועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות הילד (CRC) בישראל, 2002
   1. סעיף 3 - הוועדה מציינת לשבח את מדיניות ההעדפה המתקנת בחינוך ילדים ערבים.
   2. סעיפים 53-54 - תקציב החינוך מחולק בצורה לא שוויונית ולא ניתן מספיק לאזרחים הערביים.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)
נוסח האמנה

  1. סעיף 10, פסקה 3 – יינקטו אמצעי הגנה וסיוע מיוחדים נגד ניצול כלכלי וחברתי למען ילדים ובני נוער, בלא כל הפליה.

General Comments

  1. General Comment No. 5: Persons with Disabilities, 1994
   1. סעיף 35 - חובת חינוך ילדים עם מוגבלויות באופן שווה כמו ילדים אחרים.
  2. General Comment No. 13: The Right to Education, 1999
   1. סעיפים 6(ב), 30-37, 43, 57 ו-59 - איסור הפליה בחינוך בכדי לאפשר לכולם נגישות לחינוך.
   2. סעיף 12(e) - האפשרות לחינוך טכנולוגי צריכה להינתן לכולם באופן שווה, כולל לנשים, עובדים זרים, בני נוער מחוץ לבתי-ספר ותעסוקה, פליטים, אנשים עם מוגבלויות וקבוצות מוחלשות אחרות.
   3. סעיף 26 - יש להקים מערכת מלגות כדי לקדם את האוכלוסיות המוחלשות. הקריטריונים לחלוקתם יהיו ללא הפליה.
   4. סעיף 28 - כיבוד החופש של ההורים להבטיח את חינוכם הדתי והמוסרי של ילדיהם בהתאם להכרתם. אין להקים בתי ספר שמקדמים דת מסוימת אם אין אלטרנטיבה לאנשים שלא רוצים בכך.
   5. סעיף 36 - שוויון בחינוך לילדים עם מוגבלויות.
  3.  General Comment No. 20: Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (תרגום לעברית)
   1. סעיף 30 - לאום לא יהווה מכשול בגישה לזכויות באמנה, כולל הזכות לחינוך.
  4. General Comment No. 21: Right of Everyone to Take Part in Cultural Life, 2009
   1. סעיף 35 – הוועדה ממליצה כי המדינות ינקטו באמצעים המתאימים כדי לאפשר לילדי המהגרים להשתתף, על בסיס שווה, בתוכניות חינוך.

Concluding Observations

  1. הערות סיכום של הועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות, 2011 (תרגום לעברית)
   1. פסקה 33 - שיעור הנשירה מבתי ספר במגזר הערבי גבוה בצורה משמעותית משיעור הנשירה במגזר היהודי. יש לשלב אותם כחלק ממערכת החינוך הכללית ולדאוג לקידומם.
   2. פסקה 34 - מערכת החינוך לא נגישה מספיק לאנשים עם מוגבלויות שלא יכולים להשתלב כראוי; המלצה שישראל תפעל לשלב ילדים בעלי מוגבלויות במסגרות חינוכיות.
   3. פסקה 35 - ילדים פלסטינים וערבים במזרח ירושלים לא נהנים מנגישות מספקת לחינוך.

אמנה בין-לאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של הפליה גזעית (CERD)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)
נוסח האמנה

  1. סעיף 5, פסקה (ה)(5) – איסור הפליה גזעית בהנאה מהזכות לחינוך והכשרה.

 1. General Recommendations
  1. General Recommendation No. 29: Article 1, paragraph 1 of the Convention (Descent), 2002 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 48 – על המדינות לסרוק את ספרי הלימוד ולוודא כי הם מעבירים מסר של שוויון בין בני האדם ושוויון זכויות.
  2. General Recommendation No. 30: Discrimination against Non-citizens, 2004 (תרגום לעברית)
   1. סעיפים 30-31 - יש להבטיח כי מוסדות חינוך ציבוריים פתוחים גם ללא אזרחים ולילדים של מהגרים בלתי רשומים ולמנוע הפרדה בבתי הספר.


Concluding Observations

  1. הערות סיכום של ועדת האו"ם לביעור כל צורות ההפליה הגזעית בישראל, 2007 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 22 - על ישראל לדאוג לקדם בתי ספר דו-לאומיים.
   2. סעיף 24 - יש לוודא שיש מספיק מעונות יום בכפרים ערביים.

אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות (CRPD)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

נוסח האמנה

  1. סעיף 24 – הכרה בזכותם של אנשים עם מוגבלויות לחינוך , ללא הפליה ועל בסיס שוויון הזדמנויות.
  2. סעיף 24, פסקה 3 – על המדינות לאפשר לאנשים עם מוגבלויות ללמוד מיומנויות חיים שונות כדי להקל על השתתפותם המלאה והשווה בחינוך וכחברים בקהילה.


General Comments

  1. General Comment No. 3: on women and girls with disabilities, 2016
   1. סעיפים 52, 56 – נשים ונערות בעלות מוגבלויות עלולות להיתקל במכשולים בגישה לערכאות משפטיות ולשירותי חינוך.
  2. General Comment No. 4: on the right to inclusive education, 2016
   1. סעיף 10 – חינוך מכליל הינו זכות אדם בסיסית.
   2. סעיף 21 – יש לספק שירותי חינוך ציבוריים ופרטיים בכמות ובאיכות מספקת.
   3. סעיף 23 – הוועדה מביעה ביקורת על המגוון החסר של ספרים וחומרי לימוד בפורמטים ובשפות נגישות, כולל שפת הסימנים.
   4. סעיף 30 – הפיכת שירותי חינוך למכלילים תיבחן תחת סטנדרט המידתיות, שיישומו עשוי להשתנות בהתאם לנסיבות.
   5. סעיף 35 – הוועדה מביעה ביקורת על היישום החסר של מדינות חברות את חובתן לדאוג לחינוך נגיש עבור בעלי מוגבלויות.

פסיקה - טריבונאלים לאומיים ובינלאומיים

 1. בית הדין האירופאי לזכויות אדם (ECtHR)
  1. Case "Relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium", 1968
   1. רקע – צירוף של מספר עתירות הנוגעות להגבלת הגישה של ילדים לחינוך בשפה הצרפתית בהתבסס על מקום מגוריהם בלבד, בטענה שהדבר מהווה הפרה של עיקרון השוויון והזכות לחינוך.
   2. חלק I(B), פסקה 11 (עמוד 32) – השילוב בין הזכות לשוויון והזכות לחינוך לא מקנה זכות לחינוך בכל שפה. אלא, לפי השילוב בין שני הסעיפים על המדינה להבטיח שהזכות לחינוך תינתן לכל אדם תחת תחום שיפוטה, ללא הפליה על כל בסיס שהוא, כולל ללא הפליה על בסיס שפה.
  2. Application No. 17484/15: Osmanoğlu and Kocabaş v. Switzerland, 2017
   1. בית-הדין האירופאי לזכויות אדם קבע כי סירובו של בית-ספר ציבורי לפטור תלמידות מוסלמיות משיעורי שחייה, המועברים כחובה לכל התלמידים, אינו עולה כדי הפרה של הזכות לחופש דת של הילדות או הוריהן – וזאת לאור תפקידם של בתי-ספר ציבוריים כחוליה חשובה בדרך לאינטגרציה חברתית של קבוצות מיעוט.
 2. בית-המשפט החוקתי של דרום-אפריקה
  1. Case CCT 101/17: AfriForum v University of the Free State, 2017
   1. פסקאות 48-50, 62, 76-78: בית-המשפט החוקתי של דרום-אפריקה דוחה עתירה המבקשת להחזיר לשימוש את מדיניות החינוך הדו-לשוני במדינה (אנגלית ואפריקאנס), וקובע כי חינוך דו-לשוני שיוצר הלכה למעשה מציאות של הפרדה, הפליה ועליונות גזעית פוגע בעקרון השוויון.

מתי מתחילים חיי הילד

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)
נוסח האמנה

 1. סעיף 7 - מרגע לידתו מוקנות לילד זכויות להקרא בשם, לקבל אזרחות וככל האפשר להכיר את הוריו.

זכות הילד לזהות

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)
נוסח האמנה

 1. סעיף 24.2 - חובת רישום ומתן שם לילדים לאחר הלידה.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)
נוסח האמנה

 1. סעיף 7 - מרגע לידתו מוקנות לילד זכויות להקרא בשם, לקבל אזרחות וככל האפשר להכיר את הוריו.
 2. סעיף 8 - זכות הילד לשמור על זהותו, לרבות אזרחותו.
 3. סעיף 12.1- זכות הילד להביע את דעתו בחופשיות.
 4. סעיף 13.1 - זכות הילד לחופש ביטוי.
 5. סעיף 14.1 - זכות הילד לחופש מחשבה, מצפון ודת.
 6. סעיף 15.1 - זכות הילד לחופש התאגדות.

זכות הילד להשתתף בהחלטות המשפיעות על חייו

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)
General Comments

 1. General Comment No. 3: HIV/AIDS and the rights of the child, 2003
  1. סעיף 13: זכותו של כל ילד להשמיע את קולו ביחס להשפעת האיידס על חייו ולהשתתף בקביעת המדיניות בנדון.
 2. General Comment No. 12: The Right of the Child to be Heard, 2009
  1. סעיף 75 - יש לתת זכות טיעון לילדים באופן שווה, בפרט ללא הבדל בשל גזע, דת, או מוצא.

פסיקה - טריבונאלים לאומיים ובינלאומיים

 1. בית-המשפט העליון בקנדה
  1. 'Case 2018 SCC 16: Office of the Children’s Lawyer v. Balev, 2018
   1. בית-המשפט העליון הקנדי קובע כי יש לאפשר, בגבולות הסביר, לילדים השתתפות ואמירה בהחלטה לגבי מקום המגורים שלהם. סירוב מצד הילד לשוב למקום מגוריו הקודם עשוי להתקבל ע"י בית-המשפט, בכפוף לבחינת מידת הבגרות של הילד.

ילדים בתוך המשפחה

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)
נוסח האמנה

 1. סעיף 24.1 - לילדים ישנה זכות הגנה מטעם המשפחה, החברה והמדינה.

פסיקה - טריבונאלים לאומיים ובינלאומיים

 1. בית-הדין האירופאי לזכויות אדם
  1. Application No. 25358/12: Paradiso and Campanelli v. Italy, 2017
   1. בית-הדין האירופאי לזכויות אדם דן במקרה בו זוג איטלקים השלימו הליך פונדקאות ברוסיה, אך לאחר שהביאו את הפעוט שנולד לאיטליה, התגלה כי מסיבות לא ידועות הפעוט אינו קשור גנטית למי שהזדהו כהוריו. הרשויות באיטליה הפרידו את הפעוט מהזוג ושלחו אותו למשפחת אומנה ולאימוץ. בית-הדין הכיר בעובדה כי הפרדת הפעוט מהזוג מהווה פגיעה בזכותם לחיי משפחה, אך הכיר גם בלגיטימיות הפעולה של הרשויות באיטליה – פעולה שננקטה לאור עיקרון טובת הילד, וספציפית טובתו של פעוט שנחשד כי ננטש או כי הוא מצוי בסכנה. לאור העובדה שהפעוט כבר פיתח קשר רגשי עם הורי האומנה שלו, הטענה כי היה עשוי לפתח קשר רגשי להוריו המיועדים (לו נשאר עמם) אינה מצדיקה הוצאתו מידי משפחת האומנה. ההרכב בערעור קבע כי אף לא הייתה הפרה של זכותם של ההורים המיועדים לחיי משפחה, וזאת לאור בחינת הקשר הרגשי מהפרספקטיבה של טובת הילד: הגם שלהורים המיועדים היה קשר אישי לפעוט, מערכת היחסים שהתקיימה דה פקטו בין הזוג לפעוט לא הפכה משמעותית דיה כדי להיקרא "חיי משפחה".
 1. בית-המשפט העליון בבריטניה
  1. Application No. [2018] UKSC 48: McLaughlin v. Dept. For Communities, 2018
   1. הפליה בתשלום קצבת שארים פוגעת בזכות לקניין ובזכות לחיי משפחה, וכאשר קצבת השארים נועדה לתמוך בילדים (כך שלמעמד המשפטי של יחסי הוריהם אין משמעות - שלילת קצבה בתרחיש בו ההורים לא מיסדו את הקשר ביניהם מהווה הפליה אסורה.

איחוד משפחות - ילדים

ר' איחוד משפחות

זכות הילד לשני הורים

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)
נוסח האמנה

 1. סעיף 7 - מרגע לידתו מוקנית לילד הזכות, ככל האפשר, להכיר את הוריו ולהיות מטופל על ידיהם.
 2. סעיף 9.1 - ילד לא יופרד מהוריו שלא בהסכמתם, אלא בהוראת רשויות מוסמכות ולטובתו בלבד.
 3. סעיף 9.3 - זכותו של הילד המופרד מהוריו לשמור על קשר עם שני ההורים, זולת אם הדבר מנוגד לטובת הילד.
 4. סעיף 9.4 - אם הפירוד נובע מפעילות המדינה/החברה, יש לספק לילד מידע על מקום המצאות בני המשפחה.
 5. סעיף 18.1 - יש להבטיח שלשני ההורים אחריות לגידול הילד.
 6. סעיף 27.4 - המדינה תדאג לגביית מזונות עבור הילד מהוריו.

השמה חוץ ביתית

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)
נוסח האמנה

 1. סעיף 20.1- סיוע מדינתי לילדים שנשללה מהם סביבתם המשפחתית.

פסיקה - טריבונאלים לאומיים ובינלאומיים

 1. בית-הדין האירופאי לזכויות אדם
 2. Application No. 25358/12: Paradiso and Campanelli v. Italy, 2017
   1. בית-הדין האירופאי לזכויות אדם דן במקרה בו זוג איטלקים השלימו הליך פונדקאות ברוסיה, אך לאחר שהביאו את הפעוט שנולד לאיטליה, התגלה כי מסיבות לא ידועות הפעוט אינו קשור גנטית למי שהזדהו כהוריו. הרשויות באיטליה הפרידו את הפעוט מהזוג ושלחו אותו למשפחת אומנה ולאימוץ. בית-הדין הכיר בעובדה כי הפרדת הפעוט מהזוג מהווה פגיעה בזכותם לחיי משפחה, אך הכיר גם בלגיטימיות הפעולה של הרשויות באיטליה – פעולה שננקטה לאור עיקרון טובת הילד, וספציפית טובתו של פעוט שנחשד כי ננטש או כי הוא מצוי בסכנה. לאור העובדה שהפעוט כבר פיתח קשר רגשי עם הורי האומנה שלו, הטענה כי היה עשוי לפתח קשר רגשי להוריו המיועדים (לו נשאר עמם) אינה מצדיקה הוצאתו מידי משפחת האומנה. ההרכב בערעור קבע כי אף לא הייתה הפרה של זכותם של ההורים המיועדים לחיי משפחה, וזאת לאור בחינת הקשר הרגשי מהפרספקטיבה של טובת הילד: הגם שלהורים המיועדים היה קשר אישי לפעוט, מערכת היחסים שהתקיימה דה פקטו בין הזוג לפעוט לא הפכה משמעותית דיה כדי להיקרא "חיי משפחה".

זכות הילד לייצוג משפטי

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)
General Comments

General Comment No. 35: Liberty and security of person, 2014[1]

  1. סעיף 7: זכותו של כל ילד להשמיע את דעתו ביחס להגבלת חירותו, בין אם במישרין ובין אם באמצעות ליווי משפטי מתאים ויש להבטיח כי ההליך הפרוצדורלי יותאם לילדים.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)
נוסח האמנה

 1. סעיף 12.2- זכות הילד להביע את דעתו בהליכים משפטיים, באמצעות נציג או גוף מתאים.
 2. סעיף 37(d) - לילד שנשלל ממנו החופש תהיה גישה לסיוע משפטי.
 3. סעיף 40(2)(b) - זכותו של ילד הנאשם בפלילים לסיוע משפטי.


ילדי מיעוטים

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה 
  1. סעיף 24, פסקה 1 - איסור הפליה (כולל בשל דת וגזע) בזכויות המוקנות לילדים.


General Comments

  1. General Comment No. 17: Rights of the Child, 1989
   1. סעיף 5 – איסור הפליה בתחום הירושה, ובמיוחד הבדלים בין ילדים שנולדו בתוך הנישואים ומחוץ לנישואים, והבדלים בין ילדים אזרחים וילדים זרים.
  2. General Comment No. 22: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion, 1993 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 2 - הסעיפים אשר מתייחסים לחופש דת מתייחסים לכל אמונה בעלת מאפיינים מעין דתיים. לפיכך, אין להפלות גם כנגד דתות של קבוצות מוחלשות בחברה.
   2. סעיף 6 - לימוד דת או אמונה במערכת החינוך - צורך במתן אלטרנטיבה להורים שמעוניינים בחינוך אחר לילדיהם.


Concluding Observations

  1. הערות מסכמות של ועדת האו"ם לזכויות אדם בנוגע לדו"ח השלישי של ישראל, 2010 (תרגום לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)
   1. סעיף 22 - יש הפליה בטיפול בנאשמים לא בוגרים (מתחת לגיל 18) בין מערכת המשפט הישראלית ומערכת המשפט של השלטון הצבאי בגדה המערבית.

האמנה לביטול כל צורות ההפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

  1. הערות סיכום של ועדת האו"ם לביעור על צורות ההפליה נגד נשים בישראל, 2011 (תרגום לעברית)
   1. פסקה 23(e)- ישראל לא דואגת לחינוך ברמה מספקת לנשים בגדה המערבית.
   2. פסקאות 34-35 - ערביות ובדואיות מופלות לרעה מבחינת הנגישות שלהן לחינוך בישראל.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)
נוסח האמנה

  1. סעיף 2, פסקה 1 - תחולה שווה של הזכויות באמנה לכל ילד, כולל ללא קשר לגזע, דת, או מוצא לאומי או אתני .

General Comments

  1. General Comment No. 5: General Measures of Implementation, 2003
   1. סעיף 30 - המדינה צריכה להחליט וליישם מדיניות במסגרתה היא מזהה ילדים מקבוצות מופלות ודואגת לבטל את התנאים המפלים אותם.
  2. General Comment No. 6: Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside their Country of Origin, 2005
   1. סעיף 46 - הזכויות המוקנות לילדים ללא ליווי שנמצאים מחוץ למדינת המוצא שלהם כשהם לא אזרחים, צריך להיות שווה לזכויות המוקנות לילדים האזרחים.
  3. General Comment No. 7: Implementing Child Rights in Early Childhood, 2005
   1. סעיף 12 – ילדים קטנים יכולים לסבול מהשלכות ההפליה כלפי הוריהם. הפליה פוטנציאלית בגישה לשירותים איכותיים מהווה דאגה מיוחדת בתחומים כמו בריאות.
   2. סעיף 36(c) - לילדי פליטים זכות לחינוך שוויוני.
  4. General Comment No. 11: Indigenous Children and their Rights under the Convention, 2009
   1. סעיף 5 – ילדים מקבוצות ילידים ממשיכים לסבול מהפליה במגוון תחומים, לרבות גישתם לשירותי בריאות וחינוך.
   2. סעיף 22 – הועדה מדגישה שאין להתיר פרקטיקות תרבותיות אם נוגדות עקרונות אחרים של האמנה או נובעות מדעות קדומות ופוגעות בכבוד, בבריאות או בהתפתחות הילד.
   3. סעיפים 23-24 - איסור הפליה הוא אחד העקרונות הבסיסיים של האמנה לזכויות הילד. המדינה מחויבת לדאוג לכך שלא תהיה הפליה של ילדים מקבוצות של ילידים במדינה הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי.
   4. סעיפים 25-26 - הוועדה מציינת כי ילדים מקבוצות ילידים הם בין הילדים הזקוקים ל"אמצעים חיוביים" (העדפה מתקנת) כדי לבטל תנאים הגורמים להפליה ולהבטיח את הנאתם מהזכויות באמנה באופן שווה, בין השאר בגישה לשירתי בריאות ותזונה. ילדים מקבוצות ילידים הינם אחת מהקבוצות הזקוקות להעדפה מתקנת. בין השאר יש לדאוג להם לנגישות להשכלה.
   5. סעיף 27 - יש לחנך את האוכלוסייה נגד הפליה של ילדים מקבוצות ילידים.
   6. סעיף 28 - בהנחלת מדינות לקידום ילדים מקבוצות ילידים יש לעשות מאמצים מיוחדים להשוות בין התנאים של הבנים והבנות.
   7. סעיף 29 – על המדינות להבטיח כי האמצעים בהם ינקטו יתחשבו ויותאמו לצרכים של ילדים מקבוצות ילידים העלולים לסבול מהפליה כפולה, לרבות ילדים עם מוגבלויות.
   8. סעיף 49 – על המדינות להבטיח שכל הילדים נהנים מהרמה הגבוהה ביותר של בריאות הניתנת להשגה ובעלי גישה לשירותי בריאות. לילדים מקבוצות ילדים לרוב בריאות פחות טובה משאר הילדים.
   9. סעיף 50 – הוועדה מעודדת את המדינות לנקוט באמצעים מיוחדים כדי להבטיח שילדים מקבוצות ילידים לא יופלו בהנאתם מהרמה הגבוהה ביותר של בריאות הניתנת להשגה.
   10. סעיף 51 – על המדינות לנקוט בכל האמצעים ההכרחיים כדי להבטיח גישה של ילדים מקבוצות ילידים לשירותי בריאות, תוך התחשבת תרבותית ובשפה של הילידים, כולל ילדים בעלי מוגבלויות מקבוצות ילידים.
   11. סעיף 52 – חשיבות עובדי בריאות ואנשי צוות רפואי מקהילות הילדים – יש להעדיף את העסקתם.
   12. סעיף 53 – על המדינה לנקוט בכל האמצעים הסבירים על מנת להבטיח כי לילדים מקבוצות ילידים, משפחות והקהילות מקבלים מידע וחינוך על סוגיות הקשורות לבריאות.
   13. סעיפים 58-59 - חובת המדינה למנוע הפליית ילדים מקבוצות ילידים בתחום החינוך.
   14. סעיף 60 - הקצאת משאבים בכדי להשוות את התנאים של ילדים מקבוצות ילידים בתחום החינוך.
   15. סעיף 74 - אחוזי מאסר של ילדים מקבוצות ילידים הוא גבוה בהרבה מדינות מאחוזי מאסר של אחרים, בשל הפליה של המערכת או האוכלוסייה.
   16. סעיף 80 - יש לחקוק חוקים כדי לאפשר לילדים מקבוצות ילידים ליהנות מהזכויות הניתנות לשאר האוכלוסייה באופן שווה.

Concluding Observations

  1. הערות מסכמות של הוועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות הילד (CRC) בישראל, 2002
   1. סעיף 3 - הוועדה מציינת לשבח את מדיניות ההעדפה המתקנת בחינוך ילדים ערבים.
   2. סעיף 25 - הפליה של נשים וילדות, במיוחד בהקשר של חקיקה דתית.
   3. סעיפים 53-54 - תקציב החינוך מחולק בצורה לא שוויונית ולא ניתן מספיק לאזרחים הערביים.
  2. הערות סיכום של הועדה ליישום הפרוטוקול האופציונאלי בדבר מעורבות ילדים בסכסוכים מזויינים על ישראל, 2010
   1. סעיפים 8-9 - העובדה שגיל הבגרות בישראל הינו 18 על-פי חוק האפוטרופסות והכשרות המשפטית, תשכ"ב- 1962, ולעומת זאת גיל הבגרות המשפטית בשטחים הינו 16 (ע"פ צו מס' 132) פוגעת בשוויון.
   2. סעיף 10 - ילדים פלסטינים נפגעו בצורה בלתי פרופורציונאלית בעקבות הלחימה בשטחים, יחסית לפגיעה בילדים יהודים.
  3. הערות סיכום של הוועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות הילד על ישראל, 2013 (תרגום לעברית)
   1. סעיפים 19-20- העובדה שגיל הבגרות בישראל הינו 18 על-פי חוק האפוטרופסות והכשרות המשפטית, תשכ"ב- 1962, ולעומת זאת גיל הבגרות המשפטית בשטחים הינו 16 (ע"פ צו מס' 132), היא עבירה על האמנה.
   2. סעיפים 21-22 - יש הפליה של ערבים, בדואים, אתיופים, ילדי עובדים זרים ועוד קבוצות מיעוט בהנאה מזכויות חברתיות ותרבותיות.
   3. סעיפים 61-62 - תקציב החינוך מחולק בצורה לא שוויונית ולא ניתן מספיק לאזרחים הערביים.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)
General Comments

  1. General Comment No. 13: The Right to Education, 1999
   1. סעיף 12(e) - האפשרות לחינוך טכנולוגי צריכה להינתן לכולם באופן שווה, כולל לנשים, עובדים זרים, בני נוער מחוץ לבתי-ספר ותעסוקה, פליטים, אנשים עם מוגבלויות וקבוצות מוחלשות אחרות.
   2. סעיף 26 - יש להקים מערכת מלגות כדי לקדם את האוכלוסיות המוחלשות. הקריטריונים לחלוקתם יהיו ללא הפליה.
   3. סעיף 28 - כיבוד החופש של ההורים להבטיח את חינוכם הדתי והמוסרי של ילדיהם בהתאם להכרתם. אין להקים בתי ספר שמקדמים דת מסוימת אם אין אלטרנטיבה לאנשים שלא רוצים בכך.
  2.  General Comment No. 20: Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (תרגום לעברית)
   1. סעיף 30 - לאום לא יהווה מכשול בגישה לזכויות באמנה, כולל הזכות לחינוך.
  3. General Comment No. 21: Right of Everyone to Take Part in Cultural Life, 2009
   1. סעיף 35 – הוועדה ממליצה כי המדינות ינקטו באמצעים המתאימים כדי לאפשר לילדי המהגרים להשתתף, על בסיס שווה, בתוכניות חינוך.


Concluding Observations

  1. הערות סיכום של הועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות, 2011 (תרגום לעברית)
   1. פסקה 30 - הועדה מביעה חוסר שביעות רצון מההפליה שקיימת כלפי נשים וילדות בדואיות בתחומים שונים, ביניהם השכלה, בריאות, ונגישות לשירותי בריאות.
   2. פסקה 31 - הועדה מביעה חוסר שביעות רצון מכך שחוק ביטוח בריאות ממלכתי אינו חל על מי שאינם תושבים, וטוענת שיש בכך משום הפליית פלסטינים, עובדים זרים ופליטים בקבלת טיפול רפואי ראוי.
   3. פסקה 32- הועדה מביעה חוסר שביעות רצון מרמת הנגישות לשירותי בריאות של פלסטינים המתגוררים בשטחים.
   4. פסקה 33 - שיעור הנשירה מבתי ספר במגזר הערבי גבוה בצורה משמעותית משיעור הנשירה במגזר היהודי. יש לשלב אותם כחלק ממערכת החינוך הכללית ולדאוג לקידומם.
   5. פסקה 34 - מערכת החינוך לא נגישה מספיק לאנשים עם מוגבלויות שלא יכולים להשתלב כראוי; המלצה שישראל תפעל לשלב ילדים בעלי מוגבלויות במסגרות חינוכיות.
   6. פסקה 35 - ילדים פלסטינים וערבים במזרח ירושלים לא נהנים מנגישות מספקת לחינוך.

אמנה בין-לאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של הפליה גזעית (CERD)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)
נוסח האמנה

  1. סעיף 5, פסקה (ה)(5) – איסור הפליה גזעית בהנאה מהזכות לחינוך והכשרה.

 1. General Recommendations
  1. General Recommendation No. 29: Article 1, paragraph 1 of the Convention (Descent), 2002 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 42 - יש לעשות מאמצים מיוחדים לוודא שילדים מקבוצות מוצא מופלות לא סובלים בשוק העבודה בשל מוצאם.
   2. סעיף 48 – על המדינות לסרוק את ספרי הלימוד ולוודא כי הם מעבירים מסר של שוויון בין בני האדם ושוויון זכויות.
  2. General Recommendation No. 30: Discrimination against Non-citizens, 2004 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 8 - יש לוודא שאין הפליה כפולה נגד נשים וילדים של אלו שאינם אזרחי המדינה.
   2. סעיפים 30-31 - יש להבטיח כי מוסדות חינוך ציבוריים פתוחים גם ללא אזרחים ולילדים של מהגרים בלתי רשומים ולמנוע הפרדה בבתי הספר.
  3. General Recommendation No. 34: Adopted by the Committee Racial discrimination against people of African descent, 2011 (תרגום לעברית)
   1. חלק VI. - יש ליישם אמצעים מיוחדים כדי לוודא שילדים ממוצא אפריקאי לא מופלים כתוצאה מהמוצא שלהם.


Concluding Observations

  1. הערות סיכום של ועדת האו"ם לביעור כל צורות ההפליה הגזעית בישראל, 2007 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 22 - על ישראל לדאוג לקדם בתי ספר דו-לאומיים.
   2. סעיף 24 - יש לוודא שיש מספיק מעונות יום בכפרים ערביים.

פסיקה - טריבונאלים לאומיים ובינלאומיים

 1. בית-הדין האירופאי לזכויות אדם (ECtHR)
  1. Application No. 17484/15: Osmanoğlu and Kocabaş v. Switzerland, 2017
   1. בית-הדין האירופאי לזכויות אדם קבע כי סירובו של בית-ספר ציבורי לפטור תלמידות מוסלמיות משיעורי שחייה, המועברים כחובה לכל התלמידים, אינו עולה כדי הפרה של הזכות לחופש דת של הילדות או הוריהן – וזאת לאור תפקידם של בתי-ספר ציבוריים כחוליה חשובה בדרך לאינטגרציה חברתית של קבוצות מיעוט.
 2. בית-המשפט החוקתי של דרום-אפריקה
  1. Case CCT 101/17: AfriForum v University of the Free State, 2017
   1. פסקאות 48-50, 62, 76-78: בית-המשפט החוקתי של דרום-אפריקה דוחה עתירה המבקשת להחזיר לשימוש את מדיניות החינוך הדו-לשוני במדינה (אנגלית ואפריקאנס), וקובע כי חינוך דו-לשוני שיוצר הלכה למעשה מציאות של הפרדה, הפליה ועליונות גזעית פוגע בעקרון השוויון.

ילדים בעלי מוגבלויות

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)
נוסח האמנה

  1. סעיף 2, פסקה 1 - תחולה שווה של הזכויות באמנה לכל ילד, כולל ללא קשר לגזע, דת, או מוצא לאומי או אתני .
  2. סעיף 2, פסקה 2 - המדינות החברות באמנה ינקטו בכל האמצעים המתאימים להבטיח כי הילד מוגן מפני כל צורה של הפליה.

General Comments

  1. General Comment No. 1 (Art. 29(1)): The Aims of Education, 2001
   1. סעיף 10 – הפליה של ילדים עם מוגבלויות הינה תופעה מתפשטת במערכות חינוך פורמאליות ובלתי-פורמאליות. הדבר מהווה סתירה ישירה לדרישות בסעיף 29(1)(a) לאמנה לפיהן החינוך צריך להיות מופנה לפיתוח הפוטנציאל המלא של אישיות הילד, כישוריו ויכולותיו הפיסיות.
  2. General Comment No. 3 HIV/AIDS and the rights of the children, 2003
   1. סעיף 5 – הנושא של ילדים נשאי איידס הינו בעיה רפואית-בריאותית בעיקרה אך הוא כולל מגוון רחב יותר של נושאים כמו השפעה על הזכות לאי-הפליה.
   2. סעיף 6 – ניתן לנקוט באמצעים הולמים להתמודדות עם איידס רק אם זכויותיהם של ילדים ובני נוער יכובדו במלואם.
   3. סעיף 7 – הפליה מגבירה את הפגיעות של ילדים לאיידס, כמו גם משפיעה באופן ניכר על חייהם של ילדים שהושפעו או נדבקו באיידס.
   4. סעיף 8 – הפליה עלולה, יחד עם הטאבו והשיפוטיות על פעילות מינית של ילדות, להגביל גישתן לאמצעי מניעה ושירותים אחרים.
   5. סעיף 9 – הפליה בגין איידס נכללת תחת סעיף 2 לאמנה שמחייב את המדינות להבטיח את כל הזכויות שנקבעו באמנה ללא הפליה מכל סוג שהוא.
   6. סעיף 17 – התייחסות למודעות ומניעת איידס דרך שימוש במערכת החינוך. על המדינות לעשות מאמצים כדי שההבדלים בין המינים לא ישפיעו על גישתם למידע, ולהבטיח את גישתם למידע גם בהינתן גורמי הפליה מסוימים (שפה, דת, נכות ועוד).
   7. סעיף 20 – המדינות צריכות לעודד את שירותי הבריאות להעסיק עובדים מקצועיים שיכבדו את זכותם של ילדים לאי-הפליה במתן השירותים השונים.
   8. סעיף 28 – החובה של המדינות תחת המדינה כולל חובה להבטיח לילדים גישה קבועה ושווה לטיפול רפואי מקיף על בסיס של אי-הפליה.
   9. סעיף 30 – התייחסות להשפעת הפגיעות של ילדים, בעיקר בגלל מצב פוליטי, כלכלי, חברתי ותרבותי, על הסבירות שלא יזכו לטיפול מספק בכל הנודע לאיידס.
   10. סעיף 31 - אין להפלות ילדים שיש להם איידס בגישה למערכת החינוך.
   11. סעיפים 31 ו-33 – הסטיגמה והבידוד החברתי שחווים ילדים שהושפעו מאיידס (ילדים ומשפחותיהם או יתומים) עשויים להיות מודגשים על-ידי הזנחה או הפליה.
   12. סעיף 36 – ילדים מרקע כלכלי נמוך המושפעים מאיידס (באופן ישיר או בעקיפין, דרך אחד מהוריהם) עלולים למצוא עצמם בעמדת נחיתות כפולה – הפליה כפולה הן על בסיס כלכלי-חברתי והן בגלל האיידס.
   13. סעיף 40 (c) – על המדינה לבדוק את החוקים הקיימים והצעות החקיקה במטרה ליישם את סעיף 2 לאמנה האוסר על הפליה המבוססת של איידס, וכן להבטיח גישה שווה לכל הילדים לשירותי הבריאות.
  3. General Comment No. 4: Adolescent Health and Development, 2003
   1. סעיף 19 – הועדה מדגישה את הצורך לתת מענה מיוחד למתבגרים עם מוגבלות ולהבטיח כי תהיה להם גישה לחינוך טוב, ולהכיר בעיקרון השוויון בהזדמנויות החינוך לבני נוער עם מוגבלות, אם אפשר לשלבם בבתי-ספר רגילים.
   2. סעיף 35 – לבני נוער עם מוגבלות פיזית ו/או נפשית יש זכות שווה לסטנדרט הבריאות הגבוה ביותר שניתן להשגה.
  4. General Comment No. 7: Implementing Child Rights in Early Childhood, 2005
   1. סעיף 11 (b) – הזכות לאי-הפליה מכל הסוגים. הפליה יכולה להיות בצורה של תזונה לא מספיקה או טיפול לא מספיק. בתתי-סעיפים פירוט הפליה נגד קבוצות וביניהן ילדים עם מוגבלויות ונשאי איידס.
  5. General Comment No. 9: The Rights of Children with Disabilities, 2006
   1. סעיף 2 – רקע, התייחסות לשוויון לאנשים עם מוגבלויות באמנות בינלאומיות, ובאמנה בפרט.
   2. סעיף 8 – לפי סעיף 2 לאמנה על המדינות להבטיח לכל הילדים תחת תחום שיפוטה הנאה מהזכויות באמנה, ללא הפליה בפרט על בסיס הפליה, וכן על המדינות לנקוט באמצעים המתאימים למנוע הפליה. ילדים עם מוגבלויות הם מהקבוצות הפגיעות ביותר.
   3. סעיף 9 – פירוט אמצעים שהמדינה צריכה לנקוט בהם כדי למנוע ולבטל הפליה נגד ילדים עם מוגבלויות.
   4. סעיף 10 – התייחסות לילדות עם מוגבלויות, לאור העובדה שלעיתים פגיעות יותר להפליה בגלל הפליה מגדרית.
   5. סעיף 13 – כדי לעמוד בדרישות סעיף 23 לאמנה על המדינות לפתח וליישם מדיניות המכוונת להנאה מלאה, ללא הפליה, של ילדים עם נכות מהזכויות באמנה, וכן להבטיח סיוע וטיפול מיוחד לילד ולמשפחתו.
   6. סעיף 14 (b) – יש להבטיח לילדים עם מוגבלויות גישה אפקטיבית לשירותי בריאות.
   7. סעיף 17 – מימוש האמור באמנה על-ידי חקיקה – חקיקה ספציפית ובחינת החקיקה הקיימת בנוסף לאמצעי החקיקה המומלצים בנוגע לאי-הפליה.
   8. סעיף 20 – הקצעת תקציב בין השאר לצורכי הנגשת מוסדות לילדים עם מוגבלויות.
   9. סעיפים 39-40 – הנגשת תחבורה ומוסדות ציבוריים לילדים עם מוגבלויות.
   10. סעיף 51 – הזכות לבריאות של ילדים עם מוגבלויות נפגעת פעמים רבות, בין השאר בגלל הפליה ואי-נגישות.
   11. סעיף 52 – שירותי הבריאות לילדים עם מוגבלויות צריכים להינתן באותה מערכת ציבורית המספקת שירותי בריאות לילדים בלי מוגבלויות.
   12. סעיף 62 - חשיבות הדגשת איסור ההפליה של ילדים עם מוגבלויות בחינוך.
   13. סעיף 65 – הנגשת מערכת החינוך לילדים עם מוגבלויות, הסרת המחסומים הפיזיים והתקשורתיים.
   14. סעיף 71 – יש לאפשר שוויון זכויות לילדים עם מוגבלויות להשתתף בפעילויות תרבות, אומנות וספורט.
   15. סעיף 80 – ביישום כל האמצעים ההכרחיים בהם יש לנקוט כדי לקדם את זכויותיהם של ילדים עם מוגבלויות, יש לשיים לב לפגיעות המיוחדת של ילדים המשתייכים למיעוטים וקבוצות ילדים.
  6. General Comment No. 11: Indigenous Children and their Rights under the Convention, 2009
   1. סעיף 29 – על המדינות להבטיח כי האמצעים בהם ינקטו יתחשבו ויותאמו לצרכים של ילדים מקבוצות ילידים העלולים לסבול מהפליה כפולה, לרבות ילדים עם מוגבלויות.
   2. סעיף 51 – על המדינות לנקוט בכל האמצעים ההכרחיים כדי להבטיח גישה של ילדים מקבוצות ילידים לשירותי בריאות, תוך התחשבת תרבותית ובשפה של הילידים, כולל ילדים בעלי מוגבלויות מקבוצות ילידים.
  7. General Comment No. 21: on children in street situations, 2017
   1. סעיף 52 – על המדינות החברות לנקוט בכל האמצעים האפשריים לשם הגנה על ילדים בעלי מוגבלויות החיים ברחובות.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

  1. General Comment No. 5: Persons with Disabilities, 1994
   1. סעיף 5 - קבוצת האנשים עם מוגבלויות היא קבוצה שאסור להפלות למרות שלא נכללו מפורשות באמנה.
   2. סעיפים 5 ו-15-18 - איסור הפליה נגד אנשים עם מוגבלויות.
   3. סעיף 35 - חובת חינוך ילדים עם מוגבלויות באופן שווה כמו ילדים אחרים.
  2. General Comment No. 13: The Right to Education, 1999
   1. סעיף 12(e) - האפשרות לחינוך טכנולוגי צריכה להינתן לכולם באופן שווה, כולל לנשים, עובדים זרים, בני נוער מחוץ לבתי-ספר ותעסוקה, פליטים, אנשים עם מוגבלויות וקבוצות מוחלשות אחרות.
   2. סעיף 36 - שוויון בחינוך לילדים עם מוגבלויות.


Concluding Observations

  1. הערות סיכום של הועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות, 2011 (תרגום לעברית)
   1. פסקה 34 - מערכת החינוך לא נגישה מספיק לאנשים עם מוגבלויות שלא יכולים להשתלב כראוי; המלצה שישראל תפעל לשלב ילדים בעלי מוגבלויות במסגרות חינוכיות.

אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות (CRPD)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)
נוסח האמנה

  1. סעיף 2 - הגדרות: "הפליה על בסיס מוגבלות" פירושו כל הבחנה, הדרה, או הגבלה בשל מוגבלות, אשר מטרתה או תוצאתה היא פגיעה או ביטול של ההכרה, ההנאה, או המימוש, בשוויון עם אחרים, של כל זכויות האדם וחירויות היסוד בתחום הפוליטי, הכלכלי, החברתי, התרבותי, האזרחי או כל תחום אחר. היא כוללת את כל צורות ההפליה, לרבות שלילת התאמה סבירה.
  2. סעיף 4, פסקה 1 - המדינות מתחייבות להבטיח ולקדם מימוש מלא של כל זכויות האדם וחירויות היסוד עבור כל אדם עם מוגבלויות ללא הפליה מכל סוג שהוא בשל מוגבלות. פירוט האמצעים בהמשך הפסקה.
  3. סעיף 24 – הכרה בזכותם של אנשים עם מוגבלויות לחינוך , ללא הפליה ועל בסיס שוויון הזדמנויות.
  4. סעיף 24, פסקה 3 – על המדינות לאפשר לאנשים עם מוגבלויות ללמוד מיומנויות חיים שונות כדי להקל על השתתפותם המלאה והשווה בחינוך וכחברים בקהילה.


General Comments

  1. General Comment No. 3: on women and girls with disabilities, 2016
   1. סעיף 8 – שוויון מגדרי הינו מרכיב הכרחי בזכויות אדם.
   2. סעיף 17 – מניית מגוון צורות אפשריות של הפליה כנגד נשים ונערות בעלות מוגבלויות.
   3. סעיפים 24-26 – קביעה שלמדינות החברות חובה שלילית וחיובית כאחד למנוע הפליה נגד נשים ונערות בעלות מוגבלויות.
   4. סעיפים 52, 56 – נשים ונערות בעלות מוגבלויות עלולות להיתקל במכשולים בגישה לערכאות משפטיות ולשירותי חינוך.
  2. General Comment No. 4: on the right to inclusive education, 2016
   1. סעיף 10 – חינוך מכליל הינו זכות אדם בסיסית.
   2. סעיף 21 – יש לספק שירותי חינוך ציבוריים ופרטיים בכמות ובאיכות מספקת.
   3. סעיף 23 – הוועדה מביעה ביקורת על המגוון החסר של ספרים וחומרי לימוד בפורמטים ובשפות נגישות, כולל שפת הסימנים.
   4. סעיף 30 – הפיכת שירותי חינוך למכלילים תיבחן תחת סטנדרט המידתיות, שיישומו עשוי להשתנות בהתאם לנסיבות.
   5. סעיף 35 – הוועדה מביעה ביקורת על היישום החסר של מדינות חברות את חובתן לדאוג לחינוך נגיש עבור בעלי מוגבלויות.
  3. General Comment No. 5: on living independently and being included in the community, 2017
   1. סעיף 12: הוועדה מביעה דאגה נוכח נתונים המעידים על מספר גבוה של ילדים בעלי מוגבלויות החיים במוסדות, בנפרד מבני משפחתם ובאופן המקשה על השתתפותם בקהילה. על המדינות החברות לפעול לקידום מציאות בה ילדים בעלי מוגבלויות חיים עם משפחתם או בטיפול אומנה, ולא במוסדות ייעודיים.
   2. סעיף 76: על המדינות החברות לאפשר למתבגרים בעלי מוגבלויות לבלות זמן עם בני גילם ולהשתתף בפעילויות עמם.
   3. סעיף 87: הזכות לחיים עצמאיים לבעלי מוגבלויות כרוכה, עבור ילדים והורים בעלי מוגבלויות, בזכות לחיי משפחה.
  4. General Comment No. 6: on equality and non-discrimination, 2018
   1. סעיפים 4-5: הזכויות לשוויון ולאי-הפליה הן מאבני הפינה של זכויות האדם הבינ"ל, ונמצאות בליבתן של כל אמנות זכויות האדם.
   2. סעיף 17: החיוב למנוע הפליה כלפי בעלי מוגבלויות חל גם כלפי קרוביהם של בעלי המוגבלויות, כגון הורים לילדים בעלי מוגבלויות.
   3. סעיף 22: למדינות החברות יש חובה חיובית להגן על בעלי מוגבלויות מפני הפליה.
   4. סעיף 37: ילדים בעלי מוגבלויות סובלים לעתים קרובות מהצטלבות של הפליות. על המדינות החברות לאסור כל סוג של הפליה כלפי ילדים אלה ולהגביר בקרב הציבור ובעלי מקצוע את המודעות לתופעה.
   5. סעיף 38: על המדינות החברות לפעול במטרה לאפשר לילדים בעלי מוגבלויות להשתתף ולהביע את דעתם בהליכים הנוגעים להם, בין השאר בבית המחוקקים.
   6. סעיף 61: הפרדת הורה מילדו על בסיס מוגבלות של אחד מהם או שניהם מהווה הפליה אסורה.

ילדים במצבים מוחלשים

עבודת ילדים

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית
נוסח האמנה

 1. סעיף 10(3) – החוק יקבע עונשים על העסקת ילדים בעבודה המזיקה או מסכנת אותם. המדינות יקבעו גיל מינימלי להעסקת ילדים בתשלום.

General Comments

 1. General comment No. 23 (2016) on the right to just and favourable conditions of work (article 7 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
  1. סעיף 6- הגדרת תנאי עבודה צודקים כוללת איסור על ניצול ילדים ובני נוער.
  2. סעיף 47: יש לשים לב במיוחד להפליה בעבודה על בסיס מגדרי, על בסיס גיל (עובדים צעירים ומבוגרים כאחד), ועל בסיס מוגבלויות.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)
נוסח האמנה

  1. סעיף 32(1) – הכרה בזכות הילד להגנה מפני ניצול כלכלי או ביצוע עבודה העלולה לסכנו או לפגוע בחינוכו או בריאותו הפיזית או הנפשית.
  2. סעיף 32(2) – יש לדאוג במיוחד לגיל מינימלי להעסקה ותקנות בעניין תנאי ההעסקה.

ילדים מהגרים

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)
General Comments

 1. General Comment No. 22: human rights of children in the context of international migration, 2017 (תרגום לעברית)
  1. סעיף 8: הוועדה מכירה בעובדה שהגירה בינלאומית קשורה לעתים קרובות בהפרת זכויותיהם של ילדים.
  2. סעיף 12: הוועדה מדגישה כי מדינות שהן צדדים לאמנת זכויות הילד מחויבות לספק את הזכויות הנובעות ממנה לכל ילד הנמצא בתחום שיפוטן, לרבות תחום הנמצא תחת שליטתה האפקטיבית של המדינה.
  3. סעיף 17: יש להשתמש בפרטיהם האישיים של ילדים אך ורק למטרות הגנה עליהם.
  4. סעיפים 21-22: כל הילדים המעורבים בהגירה בינלאומית זכאים להנאה שווה מזכויותיהם ללא הפליה מכל סוג. עיקרון אי-ההפליה יעמוד במרכזה של כל מדיניות הגירה.
  5. סעיף 24: יש לבחון דרך ניתוח נתונים את השפעות ההגירה על ילדים מכל המגדרים.
  6. סעיף 30: יש להבטיח את טובת הילד מפורשות במסגרת כל החלטה מצד המדינה הנוגעת להגירה.
  7. סעיף 37: יש לנקוט בכל האמצעים כדי לאפשר לילדים להשתתף ולהשמיע את קולם בכל הליך הנוגע להם.

אמנה בין-לאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של הפליה גזעית (CERD)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

General Recommendations

 1. General Recommendation No. 30: Discrimination against Non-citizens, 2004 (תרגום לעברית)
  1. [2]סעיפים 30-31 - יש להבטיח כי מוסדות חינוך ציבוריים פתוחים גם ללא אזרחים ולילדים של מהגרים בלתי רשומים ולמנוע הפרדה בבתי הספר.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)
General Comments

  1. General Comment No. 21: Right of Everyone to Take Part in Cultural Life, 2009
   1. סעיף 35 – הוועדה ממליצה כי המדינות ינקטו באמצעים המתאימים כדי לאפשר לילדי המהגרים להשתתף, על בסיס שווה, בתוכניות חינוך.

ילדים ברחוב

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

<span style="font-size: 12.7px;" /> General Comments

 1. General Comment No. 21: on children in street situations, 2017
  1. סעיף 13 – המדינות החברות מתבקשות להקדיש משאבים ולנקוט בצעדים ארוכי-טווח לשם הגנה על ילדים החיים ברחוב.
  2. סעיף 22 – הוועדה קוראת למדינות החברות להבטיח את יכולתם של ילדים החיים ברחוב לגשת לערכאות משפטיות לשם עמידה על זכויותיהם.
  3. סעיפים 26-27 – יש לנקוט בצעדים למיגור הפליה ישירה ועקיפה של ילדים החיים ברחוב, תוך הבנה שהפליה זו עשויה להופיע במגוון תרחישים ואופנים.
  4. סעיף 52 – על המדינות החברות לנקוט בכל האמצעים האפשריים לשם הגנה על ילדים בעלי מוגבלויות החיים ברחובות.
  5. סעיף 54 – על המדינות החברות לדאוג לחינוך הולם לילדים, אשר עשוי למנוע מהם להגיע לרחוב מלכתחילה.
  6. סעיפים 57-59 – על המדינות החברות לפעול למיגור אלימות על כל סוגיה (כולל אלימות פיזית ומינית) כלפי ילדים החיים ברחוב.

ילדים בסכסוכים מזוינים

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

General Comments

  1. הפרוטוקול האופציונאלי בדבר מעורבות ילדים בסכסוכים מזויינים (2000)
   1. סעיף 1: על המדינות החברות לנקוט בכל האמצעים הישימים כדי למנוע מילדים מתחת גיל 18 לקחת חלק בסכסוכים מזוינים.
   2. סעיף 2: על המדינות החברות לוודא כי ילדים מתחת לגיל 18 אינם מגויסים בכוח לכוחות המזוינים.

Concluding Observations

  1. הערות סיכום של הועדה ליישום הפרוטוקול האופציונאלי בדבר מעורבות ילדים בסכסוכים מזויינים על ישראל, 2010
   1. סעיפים 8-9 - העובדה שגיל הבגרות בישראל הינו 18 על-פי חוק האפוטרופסות והכשרות המשפטית, תשכ"ב- 1962, ולעומת זאת גיל הבגרות המשפטית בשטחים הינו 16 (ע"פ צו מס' 132) פוגעת בשוויון.
   2. סעיף 10 - ילדים פלסטינים נפגעו בצורה בלתי פרופורציונאלית בעקבות הלחימה בשטחים, יחסית לפגיעה בילדים יהודים.

ילדים שנפגעו מאסונות טבע

האמנה לביטול כל צורות ההפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית(الترجمة للّغة العربيّة)

 General Recommendations

 1. General Recommendation No. 37: on the gender-related dimensions of disaster risk reduction in the context of climate change, 2018
  1. סעיף 2: נשים וילדות נוטות לסבול במיוחד מהשלכותיהם של שינויי אקלים ואסונות טבע; הדבר נכון במיוחד לגבי נשים וילדות המשתייכות לקבוצות מיעוט.
  2. סעיפים 59-60: יש לוודא השקעה מיוחדת במיגון תשתיות חינוך מפני השלכותיהם של שינויי אקלים – שכן זכותן של נשים וילדות לחינוך, אשר הינה פגיעה ומוגבלת גם בהווה בשל מכשולים חברתיים, תרבותיים וכלכליים, עלולה להינזק עוד יותר לאחר אסונות טבע.


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Union
הפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים