אזרחות

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

כללי

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף טו, פסקה 1 - כל אדם זכאי לאזרחות.
  2. סעיף טו, פסקה 2 - לא תישלל אזרחותו של אדם באופן שרירותי, ולא תקופח זכותו להחליף את אזרחותו באופן שרירותי.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 2, פרק 3, סעיף 25(א) – לכל אזרח הזכות, ללא כל אפליה מהאפליות שצוינו בסעיף 2 לאמנה וללא הגבלות בלתי סבירות, ליטול חלק בענייני הציבור.
  2. חלק 2, פרק 3, סעיף 25(ב) – לכל אזרח הזכות, ללא כל אפליה מהאפליות שצוינו בסעיף 2 לאמנה וללא הגבלות בלתי סבירות, להצביע ולהיבחר בבחירות אמת, כלליות, חשאיות ושוות.
  3. חלק 2, פרק 3, סעיף 25(ג) – לכל אזרח הזכות, ללא כל אפליה מהאפליות שצוינו בסעיף 2 לאמנה וללא הגבלות בלתי סבירות, להיכנס בתנאים כלליים של שוויון לשירות הציבורי בארצו.

הזכות לבחור ולהיבחר

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
   1. חלק 2, פרק 3, סעיף 25(ב) – לכל אזרח הזכות, ללא כל אפליה מהאפליות שצוינו בסעיף 2 לאמנה וללא הגבלות בלתי סבירות, להצביע ולהיבחר בבחירות אמת, כלליות, חשאיות ושוות.
   2. חלק 2, פרק 3, סעיף 25(ג) – לכל אזרח הזכות, ללא כל אפליה מהאפליות שצוינו בסעיף 2 לאמנה וללא הגבלות בלתי סבירות, להיכנס בתנאים כלליים של שוויון לשירות הציבורי בארצו.
 1. General Comments
  1. General Comment No. 25: The Right to Participate in Public Affairs, Voting Rights and the Right of Equal access to Public Service, 1996 (תרגום לעברית)
   1. ס' 1 – סעיף 25 לאמנה מגן על הזכות של כל אזרח לקחת חלק ענייני הציבור, הזכות לבחור ולהיבחר והזכות לקבל גישה לשירות הציבורי ומחייב את המדינה לאמץ אמצעים להבטיח שהאזרחים ייהנו מזכויות אלו.
   2. סעיף 7 –התייחסות למצב בו אזרחים משתתפים באופן עקיף בניהול ענייני הציבור, באמצעות נציגים נבחרים.
   3. סעיפים 10 ו15-14 – מגבלות החלות על מימוש הזכות להצביע בבחירות ובמשאלי עם צריכות להיקבע בחוק, ולהתבסס על קריטריונים אובייקטיביים וסבירים.
   4. סעיף 11 – על המדינות לנקוט באמצעים יעילים כדי להבטיח שכל אדם זשכאי להצביע יוכל לממש זכות זו.
   5. סעיף 12 – חופש ביטוי, התארגנות והתאגדות הם תנאי הכרחיים לניהול אפקטיבי של מערכת בחירות ולמימוש זכות ההצבעה. יש להגן עליהם באופן מלא, תוך התייחסות ספציפיים למיעוטים ואוכלוסיות מוחלשות.
   6. סעיף 16 – תנאים פרוצדוראליים הקשורים להגשת מועמדות צריכים להיות סבירים ולא מפלים.
   7. סעיף 20 – צעדים שעל המדינות לנקוט בהם כדי להבטיח שתהליך הבחירות יהיה הליך הוגן, ללא משוא פנים, התואם את הקבוע בחוק וסעיפי האמנה.
   8. סעיף 21 – בכל שיטת בחירות מדינתית יש להבטיח את העיקרון לפיו "אדם אחד, קול אחד" ולהבטיח כי המשקל הניתן לכל קול שווה.


הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף כא, פסקה 1 – כל אדם זכאי להשתתף בהנהלת ארצו, בין השתתפות ישירה ובין דרך נציגות שנבחרה בבחירות חופשיות.
  2. סעיף כא, פסקה 3 - רצון העם, כפי שבא לידי ביטוי בבחירות כשרות, תקופתיות, ושוות, הוא היסוד לסמכותה של הממשלה.


האמנה הבינלאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית (CERD)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 1, סעיף 5, פסקה ג – לכל אדם, ללא הבחנה על בסיס גזע, צבע או מוצא לאומי או אתני, זכות להשתתף בבחירות, לבחור ולהיבחר, על בסיס של הצבעה אוניברסלית שווה.
 2. General Recommendation
  1. General Recommendation No. 20: Non-discriminatory Implementation of Rights and Freedoms, 1996 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 3 – חלק מהזכויות המוזכרות באמנה, כמו הזכות לבחור ולהיבחר, הן זכויות הניתנות לאזרחי המדינה (להבדיל מזכויות המוענקות לכל האנשים שגרים בשטח המדינה).
  2. General Recommendation No. 29: Article 1, paragraph 1 of the Convention (Descent), 2002 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 28 – על המדינות לנקוט באמצעים מיוחדים כדי להבטיח לקהילות מבוססות-מוצא זכות לבחור ולהיבחר על בסיס שווה, ושיהיה להם ייצוג מתאים בגופים ממשלתיים וחקיקתיים.
  3. General Reccomendation No. 34: Adopted by the Committee Racial discrimination against people of African descent, 2011 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 43 - יש להבטיח לאנשים ממוצא אפריקאי זכות על בסיס שווה להשתתף בבחירות, לבחור ולהיבחר.


האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW) 

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 2, סעיף 7, פסקה א - המדינות שהן צד לאמנה יבטיחו לנשים, בתנאים שווים לתנאי הגברים, אפשרות להצביע בכל בחירות ומשאלי-עם ולהיות כשרות להיבחר לכל הגופים הציבוריים.
 2. General Comments
  1. General Recommendation 21: Equality in Marriage and Family Relations, 1994 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 6 – יש נשים המשוללות זכות הצבעה או זכות להתמודד על משרה ציבורית וייתכן שאף נשללת מהן גישה להטבות ציבוריות.
  2.  General Comments No. 23 : Political and Public Life, 1997 (תרגום לעברית)
   1. כללי – לנשים זכות שווה להצביע בכל הבחירות ומשאלי העם ולהיות בעלות זכות להיבחר לכל הגופים הנבחרים באופן פומבי.
   2. סעיפים 6 ו-18 – יש להבטיח שוויון, דה-יורה ודה-פקטו, במסגרת המערכת הפוליטית בה לכל אזרח זכות לבחור ולהיבחר בבחירות תקופתיות אמיתיות שנערכו על בסיס זכות בחירה אוניברסאלית ובהצבעה חשאית.
   3. סעיף 20 – גורם הפוגעים בזכות לבחור ולהיבחר.
   4. סעיף 23 – זכות הבחירה של נשים לא צריכה להיות כפופה למגבלות ותנאים שאינם חלים על גברים.
   5. סעיף 45(d) – על המדינות לסייע לנשים לממש את זכותן לבחור ולהיבחר.


האמנה הבינלאומית לזכויות אנשים עם מוגבלויות (CRPD)

(תרגום לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 29, פסקה (a) – המדינות יבטיחו כי אנשים מוגבלויות יכולים להשתתף באופן שווה ואפקטיבי בחיים הפוליטיים והציבוריים, כולל הזכות לבחור ולהיבחר.


חופש ההתאגדות

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית)


 1. נוסח האמנה
  1. סעיף יט(ב), פסקה 1 - כל אדם זכאי לחירות ההתאספות וההתאגדות בדרכי שלום.
  2. סעיף יט(ב), פסקה 2 - לא יכפו על אדם השתייכות לאגודה.

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 2, פרק 3, סעיף 22(1) - לכל אדם תהיה הזכות לחופש ההתאגדות עם אחרים, לרבות הזכות להקים איגודים מקצועיים ולהצטרף אליהם לשם שמירת ענייניו.
  2. חלק 2, פרק 3, סעיף 22(2) - לא יוטלו על זכות זו שום הגבלות, למעט אלו שקבועות בחוק ונדרשות בחברה דמוקרטית למען הביטחון הלאומי או ביטחון הציבור, הסדר הציבורי, שמירתם של בריאות הציבור או מוסר הציבור, או שמירת זכויותיו וחירויותיו של הזולת.
  3. חלק 2, פרק 3, סעיף 22(3) - אין בסעיף זה כדי להרשות למדינות שהן צד באמנת העבודה הבינלאומית משנת 1948 בדבר חופש ההתאגדות והגנת הזכות להתארגן, לנקוט אמצעים תחיקתיים שיפגעו בערבויות שנקבעו באמנה, או לבצע את החוק באופן שיפגע באותן ערבויות.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 15: The Position of Aliens under the Covenant, 1986 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 7 - לזרים, אנשים שאינם אזרחי המדינה, נתונה הזכות להתכנסות שלווה וחופש ההתאגדות.

האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 3, סעיף 8, פסקה 1א. - כל אדם זכאי לחירות ההתאספות וההתאגדות.
  2. חלק 3, סעיף 8, פסקה 1ב. - זכותם של איגודים מקצועיים להקים פדרציות או קונפדרציות ולהתאגד לאיגודים מקצועיים בינלאומיים.
  3. חלק 3, סעיף 8, פסקה 1ג. - זכותם של איגודים מקצועיים למלא את תפקידם באופן חופשי (היקף חופש ההתאגדות).
 2. General Comments
  1. General Comment No. 16: The Equal Right of Men and Women to the Enjoyment of all Economic, Social and Cultural Rights, 2005 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 14 – סטריאוטיפים מגדריים מציבים נשים בחיסרון בכל הנוגע להשתתפותן המלאה בהתפתחות כלכלית, חברתית ופוליטית.
  2.  General Comment No. 20: Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (תרגום לעברית)
   1. סעיף 23 – פעמים רבות דעות פוליטיות ואחרות מהוות בסיס לאפליה.
   2. סעיף 24 – מוצא לאומי יכול להוות בסיס לאפליה סיסטמתית בספרה הפרטית והציבורית.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 15, סעיף 1 - זכות הילד לחופש התאגדות והתקהלות שלווה.
  2. פרק 15, סעיף 2 - היקף חופש ההתאגדות.


האמנה הבינלאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית (CERD)

(תרגום האמנה לעברית)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 1, סעיף 5, פסקה ה2. - שוויון בזכות לייסד איגודים מקצועיים ולהצטרף אליהם.
 2. General Recommendations
  1. General Recommendation No. 20: Non-discriminatory Implementation of Rights and Freedoms, 1996 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 1 – המדינות שהן צד לאמנה יבטיחו שוויון במימוש זכויות פוליטיות ואזרחיות ללא אפליה גזעית.
  2. General Recommendation No. 22: Article 5 and Refugees and Displaced Persons, 1996 (תרגום לעברית)
   1. פסקה 2(d) - לפליטים החוזרים למדינת מוצאם יש זכות שווה להשתתפות מלאה בענייני הציבור וגישה שווה לשירותיים ציבוריים.
  3. General Recommendation No. 23: Indigenous Peoples, 1997 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 4 (d) – יש להבטיח כי לבני עמים ילידים זכויות שוות להשתתף בחיים הציבוריים וכי אין החלטות הנוגעות באופן ישיר לזכויותיהם ולאינטרסים שלהם המתקבלות ללא הסכמתם מדעת.
  4. General Recommendation No. 29: Article 1, paragraph 1 of the Convention (Descent), 2002 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 27 – על המדינות להבטיח ייצוג של קהילות מוצא בגופי קבלת ההחלטות.
  5. General Recommendation No. 30: Discrimination Against Non-citizen, 2004 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 13 – יש לוודא כי קבוצות מסוימות של אנשים שאינם אזרחים אינם מופלים לרעה ביחס לגישה לאזרחות או התאזרחות.
   2. סעיפים 14-15 – שלילת אזרחות על בסיס גזע, צבא, יחוס משפחתי, מוצא לאומי או אתני מהווה הפרה של חובת המדינות ליחס בלתי-מפלה.
  6. General Reccomendation No. 34: Adopted by the Committee Racial discrimination against people of African descent, 2011 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 45 - הבטחת שוויון הזדמנויות בהשתתפות בכל גופי השלטון המרכזי והמקומי לאנשים ממוצא אפריקאי .
   2. סעיפים 46-48 - יש להבטיח לאנשים ממוצא אפריקאי אפשרות שווה להשיג אזרחות ולהנות מהאזרחות, ואין לשלול מהם את האזרחות באופן מפלה, על בסיס מוצא.


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים