שוויון וקבוצות מיעוט

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

 שוויון וקבוצות מיעוט אתניות (שוויון על בסיס גזע)

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 2, סעיף 2, פסקה 1 - איסור הפלייה על בסיס גזע, לשון ודת בהקניית הזכויות שהובטחו באמנה.
  2. פרק 2, סעיף 4, פסקה 1 - איסור הפלייה על בסיס גזע, דת או לשון גם בשעת חירום כללית.
  3. פרק 3, סעיף 20, פסקה 2 - יש לאסור בחוק הסתה להפליה גזעית, לאומית או דתית.
  4. פרק 3, סעיף 24, פסקה 1 - איסור אפליה בזכויות המוקנות לילדים, כולל איסור אפליה מטעמי גזע.
  5. פרק 3, סעיף 26 - כל בני האדם שווים בפני החוק וזכאים להגנה שווה על ידי החוק ללא אפליה, כולל ללא אפליה מטעמי גזע.
  6. פרק 3, סעיף 26- איסור בחוק על כל אפליה, כולל מטעמי גזע.
  7. פרק 3, סעיף 27 - אין לשלול מבני אדם המשתייכים למיעוט אתני, דתי או לשוני, את הזכות לקיים את מאפייניהם הייחודיים.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 18: Non-discrimination, 1989 (תרגום לעברית)
   1. כללי - על כל מדינה החובה להבטיח לבני האדם בשטחה את הזכויות באמנה ללא אפליה, כולל ללא אפליה מטעמי גזע.
   2. סעיף 1 - עקרון אי-האפליה, יחד עם שוויון בפני החוק והגנה שווה מפני כל סוג של אפליה (כולל מטעמי גזע) מהווים עיקרון בסיסי וכללי ביחס להגנה על זכויות אדם.
   3. סעיף 2 - איסור על האפליה, כולל מטעמי גזע, חל גם במצבי חירום.
   4. סעיף 6 – הפניה לאמנה הבינלאומית בדבר ביעור כל צורות האפליה הגזעית לשם הגדרת "אפליה גזעית".
  2. General Comment No. 22: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion, 1993
   1. סעיף 2 - הסעיפים אשר מתייחסים לחופש דת מתייחסים לכל אמונה בעלת מאפיינים מעין דתיים. לפיכך, אין להפלות גם כנגד דתות של קבוצות מוחלשות בחברה.
   2. סעיף 6 - אין ללמד במערכת החינוך הציבורית דת או אמונה מסוימת אלא אם ננקטו האמצעים המתאימים לוידוא שיש אלטרנטיבה להורים שמעוניינים בחינוך אחר לילדיהם.
   3. סעיף 9 - מהעובדה שדת מוגדרת כדת מדינה לא נובע שמותר להעדיף את האינטרסים של המאמינים בה על פני האינטרסים של אחרים (בהתאם לסעיפים 26,27 לאמנה).
  3. General Comment No. 23: The Rights of Minorities, 1994
   1. סעיף 5.1 - האיסור על אפליה של קבוצות מיעוט תקף גם כנגד קבוצות שאינן מוגדרות כקבוצות מיעוט בצורה מפורשת באמנה (שאינן מיעוט דתי, אתני או לאומי).
   2. סעיף 6.2 - גם כאשר מקדמים קבוצת מיעוט מסוימת בכדי לעזור לשמר את זכותם לתרבות (מכוח סעיף 27 לאמנה), יש לוודא שלא עושים זאת בצורה שמפלה מיעוטים אחרים.
  4. General Comment No. 29: States of Emergency, 2001
   1. סעיף 8 - גם במצב חירום אין לגרוע מהזכות לשוויון, גם לא מטעמי גזע.
   2. סעיף 13(c) - גם במצב חירום אין לפגוע בקבוצות מיעוט בצורה שאינה שוויונית.
  5. General Comment No. 34: Freedoms of Opinion and Expression, 2011 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 14 - בכדי לאפשר לקבוצות מיעוט לצרוך מגוון רחב של רעיונות ומידע, על המדינה לעודד מדיה מגוונת ועצמאית.
   2. סעיף 32 - בהגבלת זכויות כדי לשמור על ה"מוסר החברתי", יש לוודא שההגדרה למוסר לא נובעת מטעמי דת, היסטוריה חברתית או פילוסופיה ספציפית שלא כולם שותפים אליה.
 3. Concluding Observations
  1. Concluding observations on the fourth periodic report of Israel, 2014 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 7 – הוועדה חוזרת על קריאתה לעגן במפורש את עיקרון השוויון בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
   2. סעיף 8 – הוועדה קוראת לישראל להגביר את ייצוגם של אזרחים ממוצא ערבי בשירות המדינה.האמנה הבינלאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית (CERD)

(תרגום לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה (ככלל כל חלק 1 של האמנה רלוונטי לנושא זה)
  1. הקדמה - לאור מגילת האו"ם האמנה נועדה לקדם זכויות אדם בצורה שוויונית ללא הבחנה ובפרט ללא הבחנה על בסיס גזע או מוצא לאומי ואתני.
  2. חלק 1, סעיף 1, 1 - הגדרה של "אפליה גזעית".
  3. חלק 1, סעיף 1, 3 - הוצאה מתחולת ההגדרה הוראות חוק לעניין לאומיות, אזרחות או התאזרחות ובלבד שלא מפלה לאומיות מסוימת.
  4. חלק 1, סעיף 2, 1 - גינוי אפליה גזעית והתחייבות המדינות לנקוט בכל האמצעים הנאותים מדיניות של ביעור אפליה גזעית.
  5. חלק 1, סעיף 3 - גינוי הפרדה גזעית (אפרטהייד) והתחייבות למנוע ולאסור זאת.
  6. חלק 1, סעיף 4 - גינוי תעמולה וארגונים המנסים לקדם שנאה ואפליה גזעית, והתחייבות לאמץ אמצעים המיועדים לעקור זאת מהשורש (כולל פירוט אמצעים).
  7. חלק 1, סעיף 5 - חובת המדינה להבטיח שוויון בפני החוק ופירוט הזכויות שעל המדינה לערוב ליישומם השווה במסגרת מילוי חובתה תחת סעיף 2.
  8. חלק 1, סעיף 6 - הסטחת הגנה ותרופות יעילות נגד מעשי אפליה גזעית לכל אדם באמצעות בתי המשפט הלאומיים ומוסדות המדינה.
  9. חלק 1, סעיף 7 - אימוץ צעדים למניעת אפליה גזעית בפרט בתחום ההוראה, החינוך, האינפורמציה.
 2. General Recommendations
  1. General Recommendation No. 8: Identification with a Particular Racial or Ethnic Group, 1990
   1. הקדמה - ההגדרה של אדם השייך לקבוצת מיעוט, לפי דעת הועדה, צריכה להתבסס על ההגדרה העצמית שלו.
   2. סעיף 2 - בחינת מדיניות ממשלתית האם היא עומדת בתנאים של העדפה מתקנת מותרת לאור מטרותיה ותוצאותיה.
  2. General Recommendation No. 15: Organized Violence Based on Ethnic Origin, 1993
   1. סעיף 2 - לא די לחוקק חוקים בכדי לקדם את האמנה, יש גם לוודא שהחקיקה מיושמת בפועל.
   2. סעיף 5- יש לחוקק חוקים המענישים את המממנים של מוסדות שמקדמות גזענות.
   3. סעיף 6- עצם ההשתייכות לארגון שמטרתו קידום גזענות צריכה להיחשב עבירה על החוק.
  3. General Recommendation No. 19: Racial Segregation and Apartheid, 1995
   1. הקדמה - האיסור בסעיף 3 לאמנה כולל ביטול חוקים ומדיניות קודמים ופעולה לשם מיגור תופעות של הפרדה שנוצרות באופן "טבעי" כתוצאה מתנאים אחרים במדינה.
  4. General Recommendation No. 20: Non-discriminatory Implementation of Rights and Freedoms, 1996 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 1 - סעיף 5 לאמנה כולל רשימה של זכויות חברתיות, פוליטיות, כלכליות, סוציאליות ותרבותיות שעל המדינה להבטיח באופן שווה. אין זו רשימה סגורה וכוללת. יש דרכים שונות ליישם את הזכויות הכלליות הללו והסעיף דורש שהיישום הספציפי לא יהיה מפלה.
   2. סעיף 2 - יש לוודא שכאשר מגבילים את היקף זכויות האדם במדינה עושים זאת בצורה שוויונית.
   3. סעיף 5 - על המדינה להגן באופן אקטיבי על הזכויות המנויות בסעיף 5 לאמנה, ולעשות זאת בצורה שוויונית.
  5. General Recommendation No. 23: Indigenous Peoples, 1997 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 3 - באזורים רבים בעולם עמים ילדים עדין מופלים לרעה ומקופחים.
   2. סעיף 4(b) - הוועדה קוראת למדינות להבטיח כי בני העמים הילדים יזכו למעמד שווה וחופשיולזכויות שוות ללא אפליה.
  6. General Recommendation No. 24: Reporting of Persons Belonging to Different Races, National/Ethnic Groups, or Indigenous Peoples, 1999
   1. סעיף 2 - מבדיקה של הועדה בחלק מהמדינות יש יישום אי-עקבי - הכרה בחלק מהקבוצות האתניות והתעלמות מאחרות. יש ליישם קריטריון אחיר, ואין לתת תנאים מיוחדים לקבוצת מיעוט אחת במדינה ולא לתת לקבוצה אחרת את אותם תנאים (אלא אם יש הבחנה מותרת).
  7. General Recommendation No. 26: Article 6 of the Convention, 2000
   1. פגיעה בתפיסת הערך העצמי כתוצאה מאפליה גזעית היא פגיעה שעל בתי המשפט לפצות בדינה.
  8. General Recommendation No. 29: Article 1, paragraph 1 of the Convention (Descent), 2002 (תרגום לעברית)
   1. הקדמה - ההגדרה של "מוצא" באמנה רחבה יותר מהמונח "גזע" וכוללת גם אפליה נגד קהילות מובחנות במבחינה ריבודית או מולדות אחרות.
   2. סעיף 1 - יש לאפיין את הקהילות אשר נפגעות בשל המוצא שלהן במדינה.
   3. סעיף 2 - יש לכלול בחוקה סעיף האוסר אפליה על בסיס מוצא.
   4. סעיפים 3-4 - יש לחקוק וליישם אמצעים לשם ביטול אפליה על בסיס מוצא.
   5. סעיפים 6-9 – יש להנחיל מדיניות של העדפה מתקנת בכדי לשפר את המצב של אנשים שמופלים או הופלו על בסיס מוצאם.
   6. סעיפים 11-13 – יש לעשות מאמצים מיוחדים לעזור לנשים מקבוצות מוצא שמופלות גם בשל מוצאם וגם בשל מינם.
   7. סעיפים 14-17 – יש למגר תופעות של הפרדה בין קבוצות מוצא שונות.
   8. סעיפים 21-26 – יש לוודא שאנשים ממוצא שונה נהנים מזכויות שוות בעמדם בפני החוק ולמגר אפליה של רשויות החוק.
   9. סעיפים 33-37 – יש לקדם מדיניות של העדפה מתקנת על בסיס מוצא בשוק העבודה ובמרחב הכלכלי.
   10. סעיפים 37-39 - יש לחוקק חוקים שיבטלו אפליה של אנשים על בסיס מוצא בשוק הכלכלי.
   11. סעיפים 40-41  - יש לוודא נגישות שווה לבריאות לאנשים בעלי מוצא שונה
   12. סעיפים 42 - יש לעשות מאמצים מיוחדים לוודא שילדים מקבוצות מוצא מופלות לא סובלים בשוק העבודה בשל מוצאם.
   13. סעיפים 44-48 – זכות לשוויון בחינוך לבעלי מוצא שונה.
  9. General Recommendation No. 31: The Prevention of Racial Discrimination in the Administration and Functioning of the Criminal Justice System, 2005
   1. כללי - כל ההערה מתייחסת לשיפור הדרכים בהם המדינה יכולה לעמוד בהתחייבות שלה באמנה לשוויון ללא תלות בגזע, מוצא, צבע, ארץ מוצא או אתניות.
   2. פסקה 4 - הגדרה של אפליה באמנה (יחס שונה שמבוסס על קריטריונים שאינם מיושמים בכדי להשיג מטרה לגיטימית, ו/או אינם פרופורציונאליים).
  10. General Recommendation No. 32: The Meaning and Scope of Special Measures in CERD, 2009
   1. סעיף 6 - האמנה מבוססת על שילוב של שוויון פורמאלי בפני החוק ושוויון מהותי בהנאה מזכויות אדם דה-פקטו.
  11. General Recommendation No. 35: Combating racist hate speech, 2013 (תרגום לעברית + תיקון לתרגום)
   1. סעיף 37 - דחיית דברי שטנה מצד רשויות המדינה מהווה רכיב חשוב בטיפוח תרבות המבוססת על כבוד ועל קבלת השונה, ובקידום שוויון הזדמנויות בכל רבדי החברה.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 1, סעיף 2, פסקה 1 - תחולה שווה של הזכויות באמנה לכל ילד, כולל ללא קשר לגזע ומוצא לאומי או אתני .
  2. חלק 1, סעיף 2, פסקה 2 - המדינות החברות באמנה ינקטו בכל האמצעים המתאימים להבטיח כי הילד מוגן מפני כל צורה של אפליה.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 7: Implementing Child Rights in Early Childhood, 2005
   1. סעיף 11(b) - אפליה של ילדים, כולל על בסיס גזע ומוצא, לא מאפשרת להם השתתפות מלאה בחברה.
  2. General Comment No. 12: The Right of the Child to be heard, 2009
   1. סעיף 75 - יש לתת זכות טיעון לילדים באופן שווה, בפרט ללא הבדל בשל גזע או מוצא.
  3. General Comment No. 13: The Right of the Child to Freedom from all Forms of Violence, 2011
   1. סעיף 60 - המדינה צריכה לוודא שילדים מוגנים מפני אלימות באופן שווה, כולל ללא תלות בגזע, מוצא מדיני או אתני.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 2, סעיף 2, פסקה 2 - השימוש בזכויות המובעות באמנה יהיה ללא אפליה מכל סוג שהוא, כגון מטעמי מוצא לאומי או חברתי.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 12: The Right to Adequate Food, 1999
   1. סעיף 18 - איסור אפליה בזכות הגישה לאוכל, כולל אפליה על בסיס גזע, מוצא מדיני, אתני או אחר.
  2. General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health, 2000 (תרגום לעברית)
   1. סעיפים 18 ו-34 - איסור אפליה בשירותי בריאות, כולל אפליה על בסיס גזע, מוצא מדיני, אתני או אחר.
  3. General Comment No. 15: The Right to Water, 2002
   1. סעיפים 13 ו-15 - איסור אפליה באספקת מים, כולל אפליה על בסיס גזע, מוצא מדיני, אתני או אחר.
  4. General Comment No. 17: The right of everyone to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he or she is the author, 2005
   1. סעיפים 19-20 - איסור אפליה בזכויות יוצרים, כולל אפליה על בסיס גזע, מוצא מדיני, אתני או אחר.
  5. General Comment No. 18: Article 6 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 2005
   1. סעיפים 12 ו-33 - איסור אפליה בנגישות לתעסוקה, כולל אפליה על בסיס גזע, מוצא מדיני, אתני או אחר.
  6. General Comment No. 19: The Right to Social Security, 2008
   1. סעיף 29 - איסור אפליה במערכת הביטחון הסוציאלי כולל אפליה על בסיס גזע, מוצא מדיני, אתני או אחר.
   2. סעיף 35 - על המדינות לוודא באופן ספציפי שקבוצות מיעוט לא סובלות מאפליה בנגישות לביטחון סוציאלי.
  7.  General Comment No. 20: Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (תרגום לעברית)
   1. סעיף 19 - האמנה אוסרת באופן ספציפי אפליה על בסיס גזע.
   2. סעיף 21 - האמנה אוסרת באופן ספציפי אפליה על בסיס שפה, שמתקשר הרבה פעמים לאפליה על בסיס אתני או לאומי.
   3. סעיף 24 - האמנה אוסרת באופן ספציפי אפליה על בסיס מוצא לאומי.
  8. General Comment No. 21: Right of Everyone to take Part in Cultural Life, 2009
   1. סעיפים 21-23 - איסור אפליה בזכות לקחת חלק בחיים התרבותיים, כולל אפליה על בסיס גזע, מוצא מדיני, אתני או אחר.
   2. סעיפים 32-33 – סעיף 15 לאמנה כולל את זכותם של מיעוטים לקחת חלק בחיי התרבות כמו גם לקדם ולשמר את תרבותם, תוך דגש על שילוב והיעדר אפליה. על המדינות להכיר, לכבד ולהגן על תרבויות המיעוטים
 3. Concluding Observations
  1. הערות סיכום של הועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות, 2003
   1. סעיף 5 – הועדה מציינת לחיוב את העדפות המתקנות שננקטו ביחס למגזרים מוחלשים כמו דרוזים, ערביים, צ'רקסיים וישובים בדואים.


הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח ההכרזה
  1. סעיף ב(1) - כל אדם זכאי לזכויות ולחירויות שנדבעו בהכרזה ללא אפליה, כולל אפליה על בסיס גזע או מוצא לאומי.


האמנה נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים בלתי אנושיים או משפילים (CAT)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 2: Implementation of Article 2 by States Parties, 2008
   1. סעיף 21 - החוק צריך להגן על כל העצורים מפני עינויים באותה רמה וללא אפליה, כולל אפליה על בסיס גזע, אתניות או מוצא מדינתי.


פסיקה - טריבונאלים בינלאומיים

 1. בית הדין הבינלאומי לצדק (ICJ)
  1. South West Africa Case, Second phase, Judge Tanaka in his dissenting opinion, 1966 (לכל חוות הדעת בפסק הדין)
   1. סעיף 4 עמוד 312 – קריטריון המתבסס על גזע, צבע, לאום או מוצא שבטי לא מהווה כשלעצמו צידוק סביר וצודק ליחס שונה ולא יכול כשלעצמו להשפיע על זכויות וחובות. אם יש צורך בהבחנה הרי והיא תתבסס על מאפיינים כמו שפה, דת ותרבות ולא מהשוני הגזעי עצמו.
 2. ועדת האו"ם בדבר ביעור כל צורות האפליה הגזעית
  1. Communication No. 10/1997: Ziad Ben Ahmed Habassi v. Denmark, 1999
   1. פסקה 9.2-9.3: אמצעים כלכליים הכרחיים כדי להקל על השתלבות בחברה ולכן שוויון בתחום הכלכלי (למשל גישה לשוק האשראי) הינו נושא חשוב. בבחינת השאלה האם לתת לאדם הלוואה, הלאום שלו אינו מהווה דרישה מתאימה וראויה. מן הראוי ליזום בדיקה יסודית של הסיבות מאחורי ההחלטה כדי לבחון האם התנאים שמציב המוסד הפיננסי מהווים אפליה גזעית.
  2. Communication No. 17/1999: B.J. v. Denmark, 2000
   1. פסקאות 6.3-7 – לפי הועדה, מניעת כניסה של אדם למקום ציבורי בו ניתן שירות מסוים, על רקע לאומי או אתני בלבד, מהווה חוויה משפילה שראוי שתזכה את האדם בפיצוי כספי. לא תמיד סנקציה פלילית נגד העבריין תהווה פיצוי מספיק עבור הנפגע. על המדינות החברות לנקוט באמצעים ההכרחיים כדי להבטיח בחינה של תביעות הנפגעים מאפליה גזעית לפיצוי הוגן והולם, כולל פיצוי כספי.
 3. בית הדין האירופי לזכויות אדם (ECtHR)
  1. Application No. 9214/80; 9473/81; 9474/81: Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom, 1985
   1. פסקאות 84-85 – לא הייתה אפליה על בסיס גזע. רוב מדיניות ההגירה יוצרות הבחנה על בסיס לאום, ואופן עקיף גם על בסיס גזע ומוצא אתני. מהמדיניות הבריטית לא עולה כי היה הבדל אמיתי בהתייחסות על בסיס גזע. בית המשפט קיבל את גישת הממשלה כי מטרת מדיניות ההגירה הייתה להגביל הגירה לצורכי תעסוקה (הגנה על שוק העבודה) ולא על בסיס גזע.
  2. Application No. 69949/01: Aziz v. Cyprus, 2004
   1. רקע – סירוב לאפשר לעותר לבחור בבחירות הפרלמנטאריות לאור העובדה שחבר בקהילה התורכית-קפריסאית לא יכול לבחור בבחירות היווניות-קפריסאיות.
   2. פסקאות 36-38 – ביהמ"ש קבע שהעובדה שהעותר לא יכול להצביע מהווה אפליה על בסיס אתני במימוש הזכות לבחור. העובדה שהעותר הוא תורכי-קפריסאי לא מהווה סיבה מוצדקת ונסיבה אובייקטיבית לאור העובדה שבנסיבות שנותרו תורכיים-קפריסאיים לא יכלו להצביע כלל בבחירות הפרלמנטאריות.
  3. Application No. 43577/98: Nachova and Others v. Bulgaria, 2005
   1. עמוד 5 – בחינת השאלה האם מניעים גזעניים הובילו לירי ולמותם של שני בני מיעוטים על-ידי כוח של המשטרה הצבאית. בית-המשפט אימץ בבחינת הראיות מבחן של מעבר לספק סביר.
   2. עמוד 6 – בית המשפט פסק כי העובדה שהרשויות לא חקרו את האפשרות שמניעים גזעניים הובילו לירי מהווה כשלעצמה אפליה. זאת, על אף שנפסק שהאירועים עצמם שהובילו לירי ולמותם של השנים לא מהווים אפליה.
  4. Applications No. 55762/00 and 55974/00: Timishev v. Russia, 2005 (לסיכום של פסק הדין)
   1. פסקה 55 – אתניות וגזע הם מושגים קשורים וחופפים: הרעיון של גזע נעוץ בסיווג ביולוגי של בני אדם לתת-מינים לפי מאפיינים מורפולוגיים (צבע עור, תוואי פנים וכו'); מוצא אתני, מקורו ברעיון של קבוצות חברתיות המופרדות על-ידי לאום משותף, השתייכות שבטית, אמונה דתית, שפה משותפת או מקור ורקע תרבותי-מסורתי משותף.
   2. פסקה 56– אפליה על בסיס מוצא אתני הינה אפליה גזעית ומהווה סוג חמור במיוחד של אפליה לאור השלכותיה המסוכנות. הדבר דורש מהרשויות ערנות מיוחדת ותגובה נמרצת. על הרשויות להשתמש בכל האמצעים כדי להילחם בגזענות.
  5. Application No. 57325/00: D.H. and Others v. the Czech Republic, 2007
   1. פסקה 176 – התייחסות לאפליה גזעית (אפליה על בסיס שיוך אתני). אפליה זו חמורה במיוחד, לאור ההשלכות המסוכנות שלה ודורשת ערנות ותגובה נמרצת מצד הרשויות.
   2. פסקאות 176 ו-196 – כאשר השוני ביחס מתבסס על גזע או אתניות, יש להחמיר בדרישה לצידוק סביר ואובייקטיבי. אם היחס השונה מבוסס באופן בלעדי על מוצא האתני של אותו אדם, לא ניתן להצדיק זאת באופן אובייקטיבי בחברה דמוקרטית.
  6. Applications No. 27996/06 and 34836/06: Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina, 2009
   1. רקע – עתירה נגד אי-הזכאות של אנשים שלא חלק מ"אנשי החוקה" (כלומר, אנשים ממוצא אחר) להיבחר לפרלמנט (house of people) ולנשיאות במדינות המשיבות.
   2. פסקאות 46-47 – הגבלה חוקתית זו נקבעה כחלק מהסכם השלום שנועד להפסיק את הקונפליקט החמוש ורצח העם. אולם לפי בית המשפט היו התפתחויות חיוביות בשתי המדינות מאז שההסכם נחתם.
   3. פסקה 48 – יש מנגנונים אחרים של חלוקת סמכויות שלא מביאים לשלילה מוחלטת ואוטומטית של נציגי קהילות אחרות. אכן ישנה חשיבות לאמצעים אלטרנטיביים שנועדו להשיג את אותה מטרה.
   4. פסקה 50 – מניעת האפשרות מהעותרים להיבחר לפרלמנט ולנשיאות נעדרת צידוק אובייקטיבי ולכן מהווה הפרה של עקרון השוויון.
  7. Application No. 37193/07: Paraskeva Todorova v. Bulgaria, 2010 (בצרפתית; ראו סיכום של פסק הדין)
   1. התובעים במשפט של אדם ממוצא צועני טענו שבית המשפט צריך להחמיר בדינו של הנאשם מכיוון שמדובר בתופעה רחבה בקבוצה הצוענית ושיש ללמד את הקבוצה הצוענית לקח. בית המשפט לזכויות אדם פסק שהחמרה בענישה שלו בגלל שהוא ממוצא צועני מהווה אפליה
  8. Application no. 57792/15: Hamidović v. Bosnia and Herzegovina, 2017
   1. פסקה 43 – בית-הדין האירופי לזכויות אדם קובע כי בית-המשפט בבוסניה והרצגובינה, אשר דרש מהנאשם להוריד את כיסוי הראש שלו והרשיע אותו בביזיון בית-המשפט כשסירב לעשות כן, פעל בחוסר מידתיות ובניגוד לסעיף 9 לאמנת זכויות האדם האירופית.
   2. פסקאות 44-47 – בתשובה לטענת הנאשם כי הופלה ע"ב דת (בניגוד לסעיף 14 לאמנת זכויות האדם), בית-הדין קובע כי מהות הטיעון זהה לטיעון ע"ב סעיף 9 ולכן אינו נדרש להכרעה בסוגיה.
  9. Applications nos. 26431/12; 26742/12; 44057/12 and 60088/12: Orlandi and Others v. Italy, 2017
   1. פסקאות 137-138 – בית-הדין בוחר לבחון את הסוגיה דרך האספקלריה של הזכות לחיים פרטיים ולא הזכות לשוויון.
   2. פסקאות 191-211 – בית-הדין קובע שרשויות איטליה פעלו שלא במידתיות בסרבם לרשום זוגות מאותו המין שנישאו בחו"ל כנשואים במרשם האיטלקי.
  10. Application no. 25536/14: Škorjanec v. Croatia, 2017
   1. פסקאות 52-54: בית-הדין מדגיש את חובתה של המדינה לפעול למיגור אלימות על בסיס גזע ופשעי שנאה, הפוגעים בשוויון ובזכויותיהם של בני קבוצות המיעוט.
 1. בית-המשפט החוקתי של דרום-אפריקה
  1. Case CCT 101/17: AfriForum v University of the Free State, 2017
   1. פסקאות 48-50, 62, 76-78: בית-המשפט החוקתי של דרום-אפריקה דוחה עתירה המבקשת להחזיר לשימוש את מדיניות החינוך הדו-לשוני במדינה (אנגלית ואפריקאנס), וקובע כי חינוך דו-לשוני שיוצר הלכה למעשה מציאות של הפרדה, הפליה ועליונות גזעית פוגע בעקרון השוויון.שוויון לילדים מקבוצות מיעוט

ראו גם: ילדים: ילדי מיעוטים

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה 
  1. פרק 3, סעיף 24, פסקה 1 - איסור אפליה בזכויות המוקנות לילדית בשל דתם.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 17: Rights of the Child, 1989
   1. סעיפים 1 ו-5 - איסור אפלייה של ילדים בקבלת הזכויות הנובעות בשל היותם קטינים.
   2. סעיף 5 - ביטול אפליה בתחום הירושה, ובמיוחד הבדלים בין ילדים שנולדו בתוך הנישואים ומחוץ לנישואים, והבדלים בין ילדים אזרחים וילדים זרים.
  2. General Comment No. 18: Non-discrimination, 1989
   1. סעיף 5 - בהתאם לסעיף 24 לאמנה, קיים איסור אפליה של ילדים בקבלת זכויות הנובעות בשל היותם קטינים.
 3. Concluding Observations
  1. הערות מסכמות של ועדת האו"ם לזכויות אדם בנוגע לדו"ח השלישי של ישראל, 2010 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 22 - יש אפליה בטיפול בנאשמים לא בוגרים (מתחת לגיל 18) בין מערכת המשפט הישראלית ומערכת המשפט של השלטון הצבאי בגדה המערבית.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 1, סעיף 2, פסקה 1 - תחולה שווה של הזכויות באמנה לכל ילד, כולל ללא קשר לגזע ומוצא לאומי או אתני .
  2. חלק 1, סעיף 2, פסקה 2 - המדינות החברות באמנה ינקטו בכל האמצעים המתאימים להבטיח כי הילד מוגן מפני כל צורה של אפליה.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 3: HIV/AIDS and the Rights of the Child, 2003
   1. סעיף 8 - אפליה של קבוצות מיעוט משפיעה על הסיכוי שהילדים בקבוצות אלו יידבקו באיידס.
   2. סעיף 17 - יש לוודא שהמידע לגבי הסכנות שבאיידס יגיע גם לילדים מקבוצות מיעוט בחברה.
   3. סעיף 21 - יש לוודא שטיפול רפואי באיידס יגיע גם לילדים מקבוצות מיעוט.
  2. General Comment No. 4: Adolescent Health and Development, 2003
   1. סעיף 6 - יש לילדים מקבוצות מיעוט זכות חזקה יותר להגנה מאפליה מאשר למבוגרים באותה קבוצה.
  3. General Comment No. 5: General Measures of Implementation, 2003
   1. סעיף 30 - המדינה צריכה להחליט וליישם מדיניות במסגרתה היא מזהה ילדים מקבוצות מופלות ודואגת לבטל את התנאים המפלים אותם.
  4. General Comment No. 7: Implementing Child Rights in Early Childhood, 2006
   1. סעיף 11(b) - התייחסות לילדים הסובלים מאפליה כפולה כקבוצת סיכון מיוחדת.
  5. General Comment No. 9: The Rights of Children with Disabilities, 2007
   1. סעיפים 79-80 - ילדים עם מוגבלויות מקבוצות מופלות חווים אפליה כפולה ולכן יש לדאוג להם באופן מיוחד.
  6. General Comment No. 11: Indigenous Children and their Rights under the Convention, 2007
   1. סעיף 5 - על אף הסעיפים באמנה שאוסרים אפליה התגלו מקרי אפליה במדינות רבות של ילדים מקבוצות ילידים, במיוחד בתחומי הבריאות והחינוך.
   2. סעיפים 23-24 - איסור אפליה הוא אחד העקרונות הבסיסיים של האמנה לזכויות הילד. המדינה מחויבת לדאוג לכך שלא תהיה אפליה של ילדים מקבוצות של ילידים במדינה הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי.
   3. סעיפים 25-26 - ילדים מקבוצות ילידים הם אחת הקבוצות שזקוקות להעדפה מתקנת בכדי לשפר את מצבם. יש לדאוג להם נגישות לתחומים השונים השכלה.
   4. סעיף 27 - יש לחנך את האוכלוסייה כנגד אפליה של ילדים מקבוצות ילידים.
   5. סעיף 28 - בהנחלת מדינות לקידום ילדים מקבוצות ילידים יש לעשות מאמצים מיוחדים להשוות בין התנאים של הבנים והבנות.
   6. סעיף 50 - המדינה מחויבת לדאוג לכך שלא תהיה אפליה של ילדים מקבוצות ילידים בתחום הבריאות.
   7. סעיפים 58-59 - המדינה מחוייבת לדאוג לכך שלא תהיה אפליה של ילדים מקבוצות של ילידים בתחום החינוך.
   8. סעיף 60 - יש להקצות משאבים מיוחדים בכדי להשוות את התנאים של ילדים מקבוצות ילידים בתחום החינוך.
   9. סעיף 74 - אחוזי מאסר של ילדים מקבוצות ילידים הוא גבוה בהרבה מדינות מאחוזי מאסר של אחרים, בשל אפליה של המערכת או האוכלוסייה.
   10. סעיפים 24 ו-80 - יש לחקוק חוקים בכדי לאפשר לילדים מקבוצות ילידים ליהנות מאותן זכויות שנהנים מהם שאר האוכלוסייה באופן שווה.
  7. General Comment No. 12: The Right of the Child to be heard, 2009
   1. סעיף 75 - יש לתת זכות טיעון לילדים באופן שווה, בפרט ללא הבדל בשל גזע או מוצא.
  8. General Comment No. 13: The Right of the Child to Freedom from all Forms of Violence, 2011
   1. סעיף 60 - המדינה צריכה לוודא שילדים מוגנים מפני אלימות באופן שווה, כולל ללא תלות בגזע, מוצא מדיני או אתני.
  9. General Comment No. 20: on the implementation of the rights of the child during adolescence, 2016
   1. סעיף 8 – הוועדה מבקשת להסב את תשומת לבן של המדינות החברות לחשיבות שבמיקוד באוכלוסיית המתבגרים לשם הגברת יכולתם לממש את זכויותיהם ולקחת חלק פעיל ותורם בחברה בהמשך חייהם.
   2. סעיף 21 – הוועדה מציינת כי קיים חשש להפליה נגד מתבגרים, וקוראת למדינות החברות לוודא כי כל אוכלוסיית המתבגרים, משני המגדרים, נהנית מהגנה שווה על זכויותיה.
   3. סעיפים 27-28, 33-34 – הוועדה מציינת כי אוכלוסיית הבנות המתבגרות פגיעה במיוחד, וכך גם אוכלוסיית המתבגרים המשתייכים לקהילת הלהט"ב. הוועדה קוראת למדינות החברות לפעול למען קידום זכויותיהם של מתבגרים אלה ולמען העצמתם.
  10. General Comment No. 21: on children in street situations, 2017
   1. סעיף 13 – המדינות החברות מתבקשות להקדיש משאבים ולנקוט בצעדים ארוכי-טווח לשם הגנה על ילדים החיים ברחוב.
   2. סעיף 22 – הוועדה קוראת למדינות החברות להבטיח את יכולתם של ילדים החיים ברחוב לגשת לערכאות משפטיות לשם עמידה על זכויותיהם.
   3. סעיפים 26-27 – יש לנקוט בצעדים למיגור הפליה ישירה ועקיפה של ילדים החיים ברחוב, תוך הבנה שהפליה זו עשויה להופיע במגוון תרחישים ואופנים.
   4. סעיף 52 – על המדינות החברות לנקוט בכל האמצעים האפשריים לשם הגנה על ילדים בעלי מוגבלויות החיים ברחובות.
   5. סעיף 54 – על המדינות החברות לדאוג לחינוך הולם לילדים, אשר עשוי למנוע מהם להגיע לרחוב מלכתחילה.
   6. סעיפים 57-59 – על המדינות החברות לפעול למיגור אלימות על כל סוגיה (כולל אלימות פיזית ומינית) כלפי ילדים החיים ברחוב.
 3. Concluding Observations
  1. הערות סיכום של הוועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות הילד על ישראל, 2013 (תרגום לעברית)
   1. סעיפים 19-20- העובדה שגיל הבגרות בישראל הינו 18 על-פי חוק האפוטרופסות והכשרות המשפטית, תשכ"ב- 1962, ולעומת זאת גיל הבגרות המשפטית בשטחים הינו 16 (ע"פ צו מס' 132), היא עבירה על האמנה.
   2. סעיפים 21-22 - יש אפליה של ערבים, בדואים, אתיופים, ילדי עובדים זרים ועוד קבוצות מיעוט בהנאה מזכויות חברתיות ותרבותיות.
   3. סעיפים 61-62 - תקציב החינוך מחולק בצורה לא שוויונית ולא ניתן מספיק לאזרחים הערביים.
  2. הערות סיכום של הועדה ליישום הפרוטוקול האופציונאלי בדבר מעורבות ילדים בסכסוכים מזויינים על ישראל, 2010
   1. סעיפים 8-9 - העובדה שגיל הבגרות בישראל הינו 18 על-פי חוק האפוטרופסות והכשרות המשפטית, תשכ"ב- 1962, ולעומת זאת גיל הבגרות המשפטית בשטחים הינו 16 (ע"פ צו מס' 132) פוגעת בשוויון.


האמנה הבינלאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית (CERD)

(תרגום לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Recommendations
  1. General Recommendation No. 29: Article 1, paragraph 1 of the Convention (Descent), 2002 (תרגום לעברית)
   1. הקדמה - ההגדרה של "מוצא" באמנה רחבה יותר מהמונח "גזע" וכוללת גם אפליה נגד קהילות מובחנות במבחינה ריבודית או בשל תכונות מולדות אחרות.
   2. פרק 1 - פירוט צעדים כללים שעל המדינות לנקוט כדי למנוע אפליה על בסיס מוצא
   3. סעיף 42 - יש לעשות מאמצים מיוחדים לוודא שילדים מקבוצות מוצא מופלות לא סובלים בשוק העבודה בשל מוצאם.
  2. General Recommendation No. 30: Discrimination Against Non-citizens, 2004 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 8 - יש לוודא שאין אפליה כפולה נגד נשים וילדים של אנשים שאינם אזרחי המדינה.
  3. General Recommendation No. 34: Adopted by the Committee Racial discrimination against people of African descent, 2011 (תרגום לעברית)
   1. חלק VI. - יש ליישם אמצעים מיוחדים כדי לוודא שילדים ממוצא אפריקאי לא מופלים כתוצאה מהמוצא שלהם.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. Concluding Observations
  1. הערות סיכום של הועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות, 2011 (תרגום לעברית)
   1. פסקה 19 - המדינה לא מאפשרת נגישות מספיקה לחינוך מיני לכלל הציבור ובמיוחד לילדים ולנשים ערביות בשטחים .
   2. פסקה 33 - שיעור הנשירה מבתי ספר במגזר הערבי גבוה בצורה משמעותית משיעור הנשירה במגזר היהודי. יש לשלב אותם כחלק ממערכת החינוך הכללית ולדאוג לקידומם.
   3. פסקה 35 - ילדים שחיים במזרח ירושלים לא נהנים מנגישות מספקת לחינוך.


שוויון לנשים מקבוצות מיעוט

האמנה הבינלאומית לזכויות אנשים עם מוגבלויות (CRPD)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 6, פסקה 1 - המדינות מכירות בכך שנשים וילדות בעלות מוגבלויות מופלות בצורה כפולה וישמרו על כך שלא יופלו לרעה.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 28: Equality of Rights Between Men and Women, 2000
   1. סעיף 30 – לעיתים אפליה נגד נשים משולבת עם אפליה נוספת (כולל אפליה על בסיס גזע ומוצא לאומי). על המדינות להתייחס לדרכים בהן אפליה על בסיס אחר משפיעה על נשים באופן שונה, ולהתייחס לצעדים הננקטים כדי להתמודד עם השפעות אלו.
   2. סעיף 32 – הזכויות המוענקות לאנשים המשתייכים למיעוטים (כולל חופש תרבות ודת), לפי סעיף 27 לאמנה, לא יכולות להצדיק אפליית נשים ולאפשר הפרת הזכות להנאה שווה של נשים מהזכויות באמנה.על המדינה לפעול למגר תופעות של אפליה אצל קבוצות תרבותיות שונות המפלות נשים.


האמנה הבינלאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית (CERD)

(תרגום לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Recommendations
  1. General Recommendation No. 25: Gender related Dimensions of Racial Discrimination, 2000
   1. יש לתת תשומת לב מיוחדת לכך שלא מתקיימת אפליה של נשים בקבוצות מיעוט בעקבות תרבות המיעוט או גזענות שתוצאותיה משפיעות בעיקר על הנשים בתוך המגזר המופלה.
  2. General Recommendation No. 26: Article 6 of the Convention, 2000
   1. פגיעה בתפיסת הערך העצמי כתוצאה מאפליה גזעית היא פגיעה שעל בתי המשפט לפצות בדינה.
  3. General Recommendation No. 29: Article 1, paragraph 1 of the Convention (Descent), 2002 (תרגום לעברית)
   1. הקדמה - ההגדרה של "מוצא" באמנה רחבה יותר מהמונח "גזע" וכוללת גם אפליה נגד קהילות מובחנות במבחינה ריבודית או מולדות אחרות.
   2. הקדמה - מאשרים מחדש את הגינוי של אפליה נגד אנשים ממוצא אסיאתי ואפריקאי.
   3. סעיפים 11-13 – יש לעשות מאמצים מיוחדים לעזור לנשים מקבוצות מוצא שמופלות גם בשל מוצאם וגם בשל מינם.
  4. General Recommendation No. 30: Discrimination Against Non-citizen, 2004 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 8 - יש לוודא שאין אפליה כפולה של נשים וילדים שאינם אזרחי המדינה.
  5. General Recommendation No. 31: The Prevention of Racial Discrimination in the Administration and Functioning of the Criminal Justice System, 2005
   1. סעיף 41 - יש לדאוג לכך שנשים מקבוצות מיעוט נהנות מהזכויות להן הן זכאיות ולא מופלות לרעה במערכת המשפט.
  6. General Recommendation No. 34: Adopted by the Committee Racial discrimination against people of African descent, 2011 (תרגום לעברית)
   1. חלק V - יש להתחשב בקביעת מדיניות בכך שנשים ממוצא אפריקאי מופלות לרעה הן בשל היותן ממוצא אפריקאי והן בשל היותן נשים.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 4: Adolescent Health and Development, 2003
   1. סעיף 24 - יש למגר תופעות שפוגעות בנשים מקבוצות מיעוט כמו רצח על כבוד המשפחה, נישואין בכפייה ומילת נשים.
  2. General Comment No. 11: Indigenous Children and their Rights under the Convention, 2009
   1. סעיף 28 - בהנחלת מדיניות לקידום ילדים מקבוצות של ילדים יש לעשות מאמצים מיוחדים להשוות בין התנאים של הבנים לבנות.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 5: Persons with Disabilities, 1994
   1. סעיף 19 - יש לשיים לב לאפליה של נשים בעלות מוגבלות אשר סובלות מאפליה כפולה.
  2.  General Comment No. 20: Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (תרגום לעברית)
   1. סעיף 17 - נשים מקבוצות מיעוט סובלות מאפליה כפולה ויש לשיים דגש מיוחד במניעת אפלייתן.
 2. Concluding Observations
  1. הערות סיכום של הועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות, 2011 (תרגום לעברית)
   1. פסקה 19 - המדינה לא מאפשרת נגישות מספקת לחינוך מיני לכלל הציבור ובמיוחד לילדים ולנשים ערביות בשטחים.
   2. פסקה 30 - קיים חוסר שוויון בטיפול בנשים בדואיות בנוגע להשכלה, תעסוקה ובריאות. על המדינה לנקוט בצעדים המתאימים כדי למגר תופעה זו.


האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Recommendations
  1. General Recommendation No. 25: Temporary Special Measures, 2004 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 12 - יש לשיים דגש מיוחד על נשים מקבוצות מיעוט שסובלות מאפליה כפולה.
 2. Concluding Observations
  1. Concluding observations on the fourth and fifth periodic reports of Israel, 2011 (תרגום לעברית)
   1. פסקאות 24-25 - חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) התשס"ג-2003, פוגע בזכות נשים ערביות לחיי משפחה.
   2. פסקאות 34-35 - נשים ערביות ובדואיות מופלות לרעה מבחינת הנגישות שלהן לחינוך בישראל.
   3. פסקה 44 - נשים בדואיות נמצאות בעמדת נחיתות ובמיוחד בכל הנוגע לחינוך, בריאות ותעסוקה.
  2. Concluding observations on the sixth periodic report of Israel, 2017
   1. סעיפים 16-17 – הוועדה קוראת לישראל להקל על נשים מכל קבוצות החברה את הגישה לערכאות משפטיות, ובמיוחד על נשים ערביות, בדואיות, מבקשות מקלט ומהגרות.
   2. סעיף 27(c) – הוועדה קוראת לישראל לנקוט באמצעים חקיקתיים וחינוכיים למיגור פוליגמיה ונישואין בכפייה, במיוחד בקרב האוכלוסייה הבדואית.
   3. סעיפים 42-43 – הוועדה קוראת לישראל לפעול לשיפור תכניות החינוך בקרב קבוצות מיעוטים במדינה, לפעול למניעת נשירתן של בנות ממוסדות החינוך, ולפעול להגברת הייצוג של נשים בסגל מוסדות אקדמיים.
   4. סעיפים 46-47 – הוועדה קוראת לישראל לפעול נגד הפליה במערכת הבריאות, ובמיוחד הפליה נגד נשים ממוצא אתיופי, ערבי ובדואי.

אפליה כלפי לא יהודים

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. Concluding Observations
  1. הערות סיכום של ועדת האו"ם לזכויות אדם בנוגע לדו"ח השלישי של ישראל, 2010 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 20 - ישראל מפלה לא יהודים בהגדרה בלתי פורפורציונאליות של מקומות הקדושים ליהדות.
   2. סעיף 20 - ישראל מפלה לא יהודים בכך שלא מאפשרת להם גישה למקומות הקדושים להם.


האמנה הבינלאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית (CERD)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. Concluding Observations
  1. הערות סיכום של ועדת האו"ם לביעור כל צורות האפליה הגזעית על ישראל, 2007 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 17 - מהעובדה שישראל היא מדינה יהודית לא נובע שמותר להעדיף אינטרסים של יהודים (מלבד בנושא הגירה).
   2. סעיף 19 - לגופים כמו ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל וקרן קיימת לישראל אסור להפלות לא יהודים.
   3. סעיף 23 - הקצאת קרקעות מדינה על בסיס לאום, גזע, צבע או אתניות אסורה. יש לוודא שגם תנאי שדורש שהמועמדים לרכישת שטח יהיו מתאימים לחיי הקהילה לא יפורש בצורה כזו שמפלה ערבים ישראלים.
   4. סעיף 28 - ביקורת על כך שישראל חוקקה חוקים לקידום מוסדות תרבותיים יהודים ולא עשתה זאת באופן דומה לטובת התושבים הערבים.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. Concluding Observations
  1. הערות סיכום של הועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות, 2011 (תרגום לעברית)
   1. פסקה 9 - יש אי שוויון באפשרויות התעסוקה בין האזרחים היהודיים והלא יהודיים במדינה.


שוויון בהתייחס לערבים ובדואים

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. Concluding Observations
  1. Concluding observations on the thirdperiodic report of Israel, 2010 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 17 - המדיניות של ועדות התכנון והבנייה בהענקת אישורי בנייה בגדה המערבית ובמזרח ירושלים, מפלה את האוכלוסייה הערבית אל מול האוכלוסייה היהודית.
   2. סעיף 18 - התושבים של הגדה המערבית מופלים לרעה מבחינת נגישותם למים יחסית לתושבי המדינה.
   3. סעיף 20 - ישראל מפלה לא יהודים בהגדרה בלתי פרופורציונאלית של מקומות הקדושים ליהדות כמקומות קדושים.
   4. סעיף 20 - ישראל מפלה לא יהודים בכך שלא מאפשרת להם נגישות למקומות הקדושים להם.
   5. סעיף 22 - יש אפליה בטיפול בנאשמים לא בוגרים (מתחת לגיל 18) בין מערכת המשפט הישראלית ומערכת המשפט של השלטון הצבאי בגדה המערבית.
   6. סעיף 23 - התייחסות לנגישות שפה - מירב פירסומי המנהל והרשויות, כולל בית המשפט העליון, לא מפורסמים בשפה הערבית.
  2. Concluding observations on the fourth periodic report of Israel, 2014 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 7 – הוועדה חוזרת על קריאתה לעגן במפורש את עיקרון השוויון בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
   2. סעיף 8 – הוועדה קוראת לישראל להגביר את ייצוגם של אזרחים ממוצא ערבי בשירות המדינה.האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. Concluding Observations
  1. Concluding observations on the fourth and fifth periodic reports of Israel, 2011 (תרגום לעברית)
   1. פסקאות 24-25 - חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) התשס"ג-2003, פוגע בזכות נשים ערביות לחיי משפחה.
   2. פסקאות 34,35 - נשים ערביות ובדואיות מופלות לרעה מבחינת הנגישות שלהן לחינוך בישראל.
   3. פסקה 44 - נשים בדואיות נמצאות בעמדת נחיתות ובמיוחד בכל הנוגע לחינוך, בריאות ותעסוקה.
  2. Concluding observations on the sixth periodic report of Israel, 2017
   1. סעיפים 13-14 – הוועדה מבקרת את פרקטיקת ההפרדה המגדרית הנהוגה בזרמים דתיים מסוימים וקוראת לישראל לפעול להחלשתה.
   2. סעיפים 16-17 – הוועדה קוראת לישראל להקל על נשים מכל קבוצות החברה את הגישה לערכאות משפטיות, ובמיוחד על נשים ערביות, בדואיות, מבקשות מקלט ומהגרות.
   3. סעיף 27(c) – הוועדה קוראת לישראל לנקוט באמצעים חקיקתיים וחינוכיים למיגור פוליגמיה ונישואין בכפייה, במיוחד בקרב האוכלוסייה הבדואית.
   4. סעיפים 42-43 – הוועדה קוראת לישראל לפעול לשיפור תכניות החינוך בקרב קבוצות מיעוטים במדינה, לפעול למניעת נשירתן של בנות ממוסדות החינוך, ולפעול להגברת הייצוג של נשים בסגל מוסדות אקדמיים.
   5. סעיפים 46-47 – הוועדה קוראת לישראל לפעול נגד הפליה במערכת הבריאות, ובמיוחד הפליה נגד נשים ממוצא אתיופי, ערבי ובדואי.


האמנה הבינלאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית (CERD)

(תרגום לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. Concluding Observations
  1. הערות סיכום של ועדת האו"ם לביעור כל צורות האפליה הגזעית על ישראל, 2007 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 17 - מהעובדה שישראל היא מדינה יהודית לא נובע שמותר להעדיף אינטרסים של יהודים (מלבד בנושא הגירה).
   2. סעיף 18 - יש לאפשר לפלסטינים לחזור למדינה ולרכושם בכדי לדאוג לשוויון בזכות לחזרה לרכוש.
   3. סעיף 19 - לגופים כמו ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לארץ ישראל וקרן קיימת לישראל אסור להפלות לא יהודים.
   4. סעיף 20 - חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה( התשס"ג-2003, פוגע בזכות האזרחים הערבים.
   5. סעיף 21 - יש לוודא שיהודים לא מקבלים הטבות בשל שירותם הצבאי בצורה המפלה ערבים.
   6. סעיף 22 - יש לדאוג לכך שהפרדה בין יהודים לערבים לא תיצור העדפה של אחת הקבוצות. יש לנסות לצמצם את התחומים בהם יש הפרדה (מגורים, חינוך וכו').
   7. סעיף 23 - הקצאת קרקעות מדינה על בסיס לאום, גזע, צבע או אתניות אסורה. יש לוודא שגם תנאי שדורש שהמועמדים לרכישת שטח יהיו מתאימים לחיי הקהילה לא יפורש בצורה כזו שמפלה ערבים ישראלים.
   8. סעיף 24 - יש לוודא שהמקורות והשירותים לעניין תעסוקה, בריאות וכו' העומדים לרשות ערבים ישראלים הם ברמה שווה לאלה שעומדים לרשות שאר האוכלוסייה.
   9. סעיף 24 - יש לאכוף מדיניות של חוסר אפליה של מעבידים לערבים.
   10. סעיף 27 - יש לוודא שבחינות הפסיכומטרי לא יוצרות תוצאות שמפלות את אפשרות שילובם של ערבים במערכת ההשכלה הגבוהה.
   11. סעיף 28 - ביקורת על כך שישראל חוקקה חוקים לקידום מוסדות תרבותיים יהודים ולא עשתה זאת באופן דומה לטובת התושבים הערבים.
   12. סעיף 29 - ביקורת על כך שישראל לא תבעה פוליטיקאים לדין פלילי בשל אמירות גזעניות אנטי ערביות.
   13. סעיף 34 - ההגבלות המוטלות על חופש התנועה של הפלסטינים בשטחים הכבושים, באמצעות צ'ק פוסטים, גדר ההפרדה, כבישים נפרדים וכו', הן הגבלות שמפלות את התושבים הפלסטינים.
   14. סעיף 35 - מדיניות הריסת הבתים הישראלית פוגעת בפלסטינים בצורה מפלה.
   15. סעיף 37 - יש לחקור ולהעמיד לדין את המתנחלים בחברון אשר פוגעים באוכלוסייה הערבית בכדי להגשים את עיקרון השוויון בפני החוק.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)


 1. Concluding Observations
  1. הערות סיכום של הועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות, 2011 (תרגום לעברית)
   1. פסקה 9 - יש אי שוויון באפשרויות התעסוקה בין האזרחים היהודיים והלא יהודיים במדינה.
   2. פסקה 14 - הפער בין השכר המשולם ליהודים ולערבים בישראל מהווה אפליה ועל המדינה לקחת צעדים בכדי לתקן זאת.
   3. פסקה 17 - שלילת ההיתרים של התושבים הערביים של מזרח ירושלים לביטוח סוציאלי יוצרת אפליה בהשוואה אל מול תושבים אחרים.
   4. פסקה 19 - המדינה לא מאפשרת נגישות מספיקה לחינוך מיני לכלל הציבור ובמיוחד לילדים ולנשים ערביות בשטחים הכבושים.
   5. פסקה 28 - יש תופעה של חוסר במזון בקרב קבוצות מיעוט, ובכללם ערבים, פלסטינים, חרדים וזקנים. על המדינה לדאוג לכך שגם לקבוצות מוחלשות יהיה אמצעים מספיקים לרכישת מזון.
   6. פסקה 30 - יש חוסר שוויון בטיפול בנשים בדואיות בנוגע להשכלה, תעסוקה ובריאות. על המדינה לנקוט צעדים בכדי למגר את תופעת אי השוויון.
   7. פסקה 33 - שיעור הנשירה מבתי ספר במגזר הערבי גבוה בצורה משמעותית משיעור הנשירה במגזר היהודי. יש לשלב אותם כחלק ממערכת החינוך הכללית ולדאוג לקידומם.
   8. פסקה 35 - ילדים שחיים במזרח ירושלים לא נהנים מנגישות מספקת לחינוך.
   9. פסקה 36 - המגבלות שמוטלות על תנועת הפלסטינים בשטחים בצורה מפלה גורמים לכך שלא יכולים להגיע לטקסים דתיים ותרבותיים.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. Concluding Observations
  1. הערות מסכמות של הוועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות הילד בישראל, 2013 (תרגום לעברית)
   1. סעיפים 13-14 - יש פער בין מדדי הבריאות של יהודים וערבים. על המדינה לדאוג לכך שהאמצעים הרפואיים העומדים לרשותה מחולקים באופן שוויוני.
   2. סעיפים 19-20- העובדה שגיל הבגרות בישראל הינו 18 על-פי חוק האפוטרופסות והכשרות המשפטית, תשכ"ב- 1962, ולעומת זאת גיל הבגרות המשפטית בשטחים הינו 16 (ע"פ צו מס' 132), היא עבירה על האמנה.
   3. סעיפים 21-22 - יש אפליה של ערבים, בדואים, אתיופים, ילדי עובדים זרים ועוד קבוצות מיעוט בהנאה מזכויות חברתיות ותרבותיות.
   4. סעיפים 61-62 - תקציב החינוך מחולק בצורה לא שוויונית ולא ניתן מספיק לאזרחים הערביים.
  2. הערות מסכמות של הוועדה ליישום הפרוטוקול האופציונאלי בדבר מעורבות ילדים בסכסוכים מזוינים, 2010
   1. סעיפים 8-9 - העובדה שגיל הבגרות בישראל הינו 18 ע"פ חוק האפוטרופסות והכשרות המשפטית, תשכ"ב- 1962, ולעומת זאת גיל הבגרות המשפטית בשטחים הכבושים הינו 16 (ע"פ צו מס' 132), פוגעת בשוויון.


שוויון לאנשים שאינם אזרחים תחת שלטון המדינה

האמנה הבינלאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית (CERD)

(תרגום לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 1, סעיף 1, פסקה 3 - הוצאה מתחולת ההגדרה של אפליה גזעית הוראות חוק לעניין לאומיות, אזרחות או התאזרחות ובלבד שלא מפלה לאום מסוים.
 2. General Recommendations
  1. General Recommendation No. 11: Non-citizens (Art. 1), 1993
   1. סעיף 1 - סעיף 1, פסקה 2 לאמנה מוציא מתחולת המונח אפליה הבחנה בין אזרחים לאנשים שאינם אזרחים. סעיף 1, פסקה 3, מגדיר שגם בקרב אנשים שאינם אזרחים אין לנהוג בצורה מפלה. לכן גם חקיקה הנוגעת לאלו שאינם אזרחים צריכה לעמוד בסטנדרטיים של שוויון.
  2. General Recommendation No. 20: Non-discriminatory Implementation of Rights and Freedoms, 1996 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 3 - יש זכויות שמנויות בסעיף 5 לאמנה שמאפשרות הבחנה בהענקתם בין אזרחים ללא אזרחים (כמו הזכות לבחור), ויש זכויות שאין להבחין בהענקתם בין אזרחים ואחרים (כמו הזכות לעמידה שווה אל מול החוק).
  3. General Recommendation No. 30: Discrimination Against Non-citizens, 2004 (תרגום לעברית)
   1. כללי – כל ההערה, גם הבחנה בין אזרחים ללא אזרחים, צריכה לעמוד בתנאים של איסור אפליה וצריכה להיות לגיטימית לאור מטרות האמנה.
   2. סעיפים 6-7 - יש לוודא שהחקיקה לא מפלה אנשים שאינם אזרחים במדינה.
   3. סעיף 8 - יש לוודא שאין אפליה כפולה על נשים וילדים של אנשים שאינם אזרחים של המדינה.
   4. סעיף 9 - יש לוודא שרשויות ההגירה לא מפלות על בסיס גזע, מוצא, צבע, ארץ מוצא או אתניות.
   5. סעיף 10 - יש לוודא שאמצעים למלחמה בטרור לא מפלים לא אזרחים ממוצא מסוים (לדוגמא באמצעות profiling).
   6. סעיפים 13-17 – הקניית ושלילת אזרחות צריכה להיעשות ללא אפליה.
   7. סעיפים 18 ו-20 - יש לוודא שלא אזרחים יכולים להשתמש בחוק בכדי לתבוע את זכותם לכך שלא יפלו אותם.
   8. סעיף 21 - יש לחוקק חוק פלילי המחמיר עם עוברי עבירות שעשו זאת מסיבות גזעניות.
   9. סעיף 22 - לאפשר ללא אזרחים להתלונן על פעולות גזעניות של פקידי ממשל, ושיטופלו באמצעות גוף בלתי תלוי.
   10. סעיף 23 - נטל ההוכחה במקרה של תלונה על גזענות בשל גזע, מוצא, צבע, ארץ מוצא או אתניות.
   11. סעיפים 29-31 - יש לוודא שאין מכשולים בדרך של אנשים שאינם אזרחים לחינוך.
 3. Concluding Observations
  1. הערות מסכמות של ועדת האו"ם לביעור על צורות האפליה הגזעית, 2007 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 17 - מהעובדה שישראל היא מדינה יהודית לא נובע שמותר להעדיף אינטרסים של יהודים (מלבד בנושא הגירה שם מותר).
   2. סעיף 18 - יש לאפשר לפלסטינים לחזור למדינה ולרכושם בכדי לדאוג לשוויון בזכות לחזרה לרכוש.
   3. סעיף 20 - חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) התשס"ג-2003, פוגע בשוויון לאיחוד משפחות. יש לדאוג לכך שההגבלות לא מפלות בגין השתייכות לקהילה, לאום ו/או מקום מגורים.
   4. סעיף 26 - יש לדאוג לזכויות של העובדים הזרים במדינה. (אסור לקחת להם דרכונים, אסור לאסור עליהם לקבל את התשלום ישירות).
   5. סעיף 32 - לישראל אסור להפלות בין אזרחים לבין פלסטינים בשטחים הכבושים על בסיס אזרחות.
   6. סעיף 32 - בניגוד לעמדת ישראל, האמנות הבין לאומיות חלות גם על שטחי הגדה המערבית ועל הגולן.
   7. סעיף 34 - ההגבלות המוטלות על חופש התנועה של הפלסטינים בשטחים הכבושים, באמצעות צ'ק פוסטים, גדר ההפרדה, כבישים נפרדים וכו', הן הגבלות שמפלות את התושבים הפלסטינים.
   8. סעיף 35 - העובדה שבשטחים הכבושים הפלסטינים והישראלים נתונים תחת מערכת חוקים שונה שבה פלסטינים נענשים בצורה מחמירה יותר על אותם עבירות מהווה אפליה.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 15: The Position of Aliens under the Covenant, 1986 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 2 - צריך ליישם את הזכויות המוגדרות באמנה לזכויות אדם בלא להפלות כלפי זרים הנמצאים בשטח המדינה (מלבד הזכויות המוגדרות בפירוש כזכויות שאותם לא צריך לתת לזרים).
   2. סעיף 3 - יש לפרש את החוק כך שלזרים שנמצאים בשטח המדינה תינתן הגנה שווה על זכויות האדם שלהם.
   3. סעיף 6 - למדינה מותר להחליט את מי להכניס לתוך שטח המדינה אך אסור לה לקבל את ההחלטה בצורה היוצרת אפליה.
   4. סעיף 10 - למדינה יש זכות לקבוע פרוצדורות להוצאות אנשים שאינם אזרחים משטח המדינה, אך אין להפלות בין אנשים שונים בסיבות שבשלם מגרשים אותם.
  2. General Comment No. 17: Rights of the Child (Art. 24), 1989
   1. סעיף 5 - על המדינות לדווח איך החקיקה בפועל מבטיחה הגנה שמטרתה להסיר אפליה בכל תחום, כולל ירושה, ובמיוחד בין ילדים שהם אזרחים וילדים זרים.
  3. General Comment No. 25: The Right to participate in Public Affairs, Voting Right and the Right of Equal Access to Public Service, 1996 [תרגום לעברית]
   1. סעיף 3 - נתינת זכות הצבעה לאזרחים ולא לאנשים שאינם אזרחים (זרים) בשטח המדינה היא הבחנה מותרת (לפי סעיף 25 באמנה).
  4. General Comment No. 27: Freedom of Movement, 1999 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 3 - כל יחס מבדיל בין אזרחים ולא אזרחים במדינה חייב להיות מנומק בהתאם לקריטריונים המצוינים בסעיף 12(3) של האמנה לזכויות אדם (ובמיוחד חופש התנועה המפורש בסעיף 12).
   2. סעיפים 12-15 - ההבדלים בחופש התנועה הניתן לאזרחים ולאנשים שאינם אזרחים בהתאם לסעיף 12(3), צריכים להיות כתובים בחוק, סבירים ומתאימים למהות הזכות לתנועה.
   3. סעיף 18 - ההבדלים בחופש התנועה הניתן לאזרחים ואנשים שאינם אזרחים בהתאם לסעיף 12(3), צריך לעמוד בתנאים הכלליים האוסרים הבחנה על בסיס גזע,דת, מין וכו'.
   4. סעיף 20 - סעיף 12(4) לאמנה אוסר על איסור כניסה של אנשים למדינת מוצאם כולל גם אנשים שאין להם אזרחות תקפה במדינה אם זהו עדיין מדינתם. כלומר, בהקשר זה לא ניתן להבחין ישירות על פי אזרחות באישור הכניסה למדינה.
  5. General Comment No. 28: Equality of Rights Between Men and Women, 2000
   1. סעיף 17 – יש להבטיח כי נשים זרות זוכות באופן שווה לזכות להגיש טיעונים נגד הגירוש שלהן והמקרה שלהן נבדק כפי שעולה מסעיף 13 לאמנה.
   2. סעיף 31 – אפליה נגד נשים בתחום האזרחות או זכויות אנשים שאינם אזרחים במדינה מהווה הפרה של הסעיף 26 המבטיח את הזכות לשוויון בפני החוק וחופש מאפליה.
  6. General Comment No. 31: Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, 2004
   1. סעיף 10 - המדינה צריכה להבטיח את הזכויות המנויות באמנה לכל האנשים הנמצאים תחת שליטתה, ללא הבדל אם הם אזרחים או אם הזטח נחשב כחלק משטח המדינה.
  7. General Comment No. 32 (Art. 14): Right to Equality before Courts and Tribunals and to Fair Trail, 2007
   1. סעיף 9 - זכות העמידה והזכות לשוויון בבתי משפט נתונה לכל אדם באופן שווה ובכללם למהגרים, אזרחים זרים ועובדים זרים.
 2. Concluding Observations
  1. Concluding observations on the third periodic report of Israel, 2010 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 18 - התושבים של הגדה המערבית מופלים לרעה מבחינת נגישותם למים יחסים לתושבי המדינה.
   2. סעיף 22 - יש אפליה בין הטיפול בנאשמים לא בוגרים (מתחת לגיל 18) בין מערכת המשפט הישראלית ומערכת המשפט של השלטון הצבאי בגדה המערבית.
  2. Concluding observations on the fourth periodic report of Israel, 2014 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 5 – הוועדה מצרה על עמדת ישראל לפיה האמנה אינה חלה בשטחים הכבושים (כך במקור), וקוראת לישראל לפרש את האמנה בכוונה טובה ובמטרה להבטיח שהאנשים הנתונים תחת סמכות השיפוט של ישראל ייהנו מהזכויות שבאמנה.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 6: Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside their Country of Origin, 2005
   1. סעיף 18 - אסור להפלות ילדים שנמצאים ללא ליווי של מבוגר מחוץ למדינת המוצא שלהם.
   2. סעיף 46 - הזכויות המוקנות לילדים ללא ליווי שנמצאים מחוץ למדינת המוצא שלהם כשהם לא אזרחים, צריך להיות שווה לזכויות המוקנות לילדים האזרחים.
  2. General Comment No. 12: The Right of the Child to be Heard, 2009
   1. סעיף 75 - יש לתת זכות טיעון לילדים ללא הבדל, כולל ללא הבדל מהו המוצא המדינתי.
 2. Concluding Observations
  1. הערות סיכום של הוועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות הילד, 2013 (תרגום לעברית)
   1. סעיפים 19-20- העובדה שגיל הבגרות בישראל הינו 18 על-פי חוק האפוטרופסות והכשרות המשפטית, תשכ"ב- 1962, ולעומת זאת גיל הבגרות המשפטית בשטחים הינו 16 (ע"פ צו מס' 132), היא הפליה על פי האמנה.
  2. הערות מסכמות של הוועדה ליישום הפרוטוקול האופציונאלי בדבר מעורבות ילדים בסכסוכים מזוינים, 2010
   1. סעיפים 8-9 - העובדה שגיל הבגרות בישראל הינו 18 ע"פ חוק האפוטרופסות והכשרות המשפטית, תשכ"ב- 1962, ולעומת זאת גיל הבגרות המשפטית בשטחים הכבושים הינו 16 (ע"פ צו מס' 132,) פוגעת בשוויון.
   2. סעיף 10 - ילדים פלסטינים נפגעו בצורה בלתי פרופורציונאלית בעקבות הלחימה בשטחים, יחסית לפגיעה בילדים יהודים.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 12: The Right to Adequate Food, 1999
   1. סעיף 18 - איסור אפליה בזכות הגישה לאוכל, כולל ללא תלות במוצא מדינתי.
  2. General Comment No. 13: The Right to Education, 1999
   1. סעיף 30 - לאנשים שאינם אזרחים יש זכות להקים מערכת חינוך נפרדת לעצמם.
   2. סעיף 34 - שוויון בחינוך לאנשים שאינם אזרחים.
  3. General Comment No. 18: Article 6 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 2006
   1. סעיף 45 - עקרון השוויון בתעסוקה תקף גם לעובדים זרים בשטח המדינה.
  4. General Comment No. 19: The Right to Social Security, 2008
   1. סעיפים 36-38 - לעובדים זרים ואנשים שאינם אזרחי המדינה יש זכות שווה לביטחון סוציאלי.
  5. General Comment No. 20: Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (תרגום לעברית)
   1. סעיף 30 - אזרחות לא אמורה להוות מכשול בגישה לזכויות שמצוינות באמנה.
 2. Concluding Observations
  1. הערות סיכום של הועדה לבחינת יישום האמנה לזכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות, 2011 (תרגום לעברית)
   1. פסקה 16 - העובדה שלעובדים פלסטינים אין יכולת להצטרף להסתדרות העובדים מנוגדת להתחייבות ישראל באמנה.
   2. פסקה 19 - המדינה לא מאפשרת נגישות מספיקה לחינוך מיני לכלל הציבור ובמיוחד לילדים ולנשים ערביות בשטחים הכבושים.
   3. פסקה 28 - יש תופעה של חוסר במזון בקרב קבוצות מיעוט, ובכללם הערבים הפלסטינים בשטחים. על המדינה לדאוג לכך שגם לקבוצות מוחלשות יהיה אמצעים מספיקים לרכישת מזון.
   4. פסקה 31 - החוק לביטוח בריאות מבטח רק תושבים בעלי תעודת תושבות קבועה, כתוצאה מכך פלסטינים בעלי תעודה זמנית, עובדים זרים ופליטים לא יכולים ליהנות מההטבות הקבועות בחוק.
   5. פסקה 32 - לפלסטינים החיים בשטחים הכבושים, ובמיוחד בשטחים שבין הקו הירוק וגדר ההפרדה, יש נגישות נמוכה מאוד למשאבי בריאות.
   6. פסקה 35 - ילדים פלסטינים לא נהנים מנגישות מספקת לחינוך.
   7. פסקה 36 - המגבלות שמוטלות על תנועת הפלסטינים בשטחים בצורה מפלה גורמות לכך שלא יכולים להגיע לטקסים דתיים ותרבותיים.


האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Recommendations
  1. General Recommendation No. 26: Women Migrant Workers, 2006
   1. סעיפים 1-2 – התייחסות כללית להמלצה זו שמטרתה להרחיב על הנסיבות התורמות לפגיעות הספציפית של עובדות זרות לניצול ואפליה מגדרית.
   2. סעיף 4 – הגדרת תחום התייחסות ההמלצה– עובדות זרות בעבודות בהן השכר נמוך ונמצאות בסיכון גבוה לאפליה וניצול וייתכן כי אף פעם לא יהיה זכאיות לתושבות קבע או אזרחות.
   3. סעיף 5 – התייחסות לעובדות זרות, להבדיל מעובדים זרים באופן כללי, מנקודת מבט של אי-שוויון מגדרי וראייה מגדרית מסורתית.
   4. סעיפים 6-7 – כל עובדות זרות זכאיות להגנה על זכויות האדם שלהן, כולל הזכות להיות חופשיות מאפליה ולהגנה מפני אפליה.
   5. סעיף 9 – כדי לקדם את השוויון האמנה מתייחס הן למדינת המקור של הנשים, המדינות בהן עוברות ומדינות היעד.
   6. סעיף 11 – בשובן למדינות מוצאן עובדות זרות עלולות להיתקל באפליה מגדרית.
   7. סעיפים 13-15– עם הגעתן למדינת היעד, עובדות זרות יכולות להיתקל בצורות שונות של אפליה דה-פקטו ודה-יורה.
   8. סעיף 17 – עובדות זרות סובלות לעיתים מאי-שוויון שמאיים על בריאותן והיעדר גישה לשירותי בריאות.
   9. סעיף 23, פסקה (a) – באחריות מדינות המוצא והיעד לגבש מדיניות מגדרית, הרגישה לשיקולי מגדר, ומבוססת על שוויון ואי-אפליה.
   10. סעיף 24 – צעדים שעל מדינות המקור לנקוט בהם. כולל ביטול מגבלות מפלות על הגירה.
   11. סעיף 25, פסקה (a) – על מדינות המעבר לנקוט בכל האמצעים המתאימים להבטיח כי לא יופרו זכויות אדם של נשים מהגרות העוברות בשטחן. בין השאר להבטיח כי משטרת הגבולות ורשות ההגירה יפעלו תוך רגישות מגדרית ובצורה שאינה מפלה נשים מהגרות.
   12. סעיף 26 – על מדינות היעד לנקוט בכל האמצעים המתאימים כדי להבטיח אי-אפליה ושוויון זכויות לעובדות זרות (פירוט אמצעים שיש לכלול).
  2. General Recommendation No. 27: Older Women and Protection of their Human Rights, 2010 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 18 – נשים מבוגרות במעמד פליטות או חסרות נתינות, וכן עבדות זרות, לעיתים קרובות מתמודדות עם אפליה, התעללות והזנחה.
 2. Concluding Observations
  1. הערות סיכום של ועדת האו"ם לביעור כל צורות האפליה נגד נשים בישראל, 2011 (תרגום לעברית)
   1. פסקה 12 - הוועדה מבקרת את עמדת ישראל לפיה היא לא מחויבת להחיל את האמנה גם בשטחי הגדה המערבית. ישראל מחויבת בדאגה לשוויון בין נשים לגברים בכל השטחים שבשליטתה.
   2. פסקה 23 - ישראל לא מגנה מספיק על זכויות הנשים בשטחי הגדה.
   3. פסקה 41 - ישראל פוגעת בזכויות העצירות הפלסטינאיות.


פסיקה - טריבונאלים בינלאומיים

 1. בית הדין האירופי לזכויות אדם (ECtHR)
  1. Application No. 9214/80; 9473/81; 9474/81: Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom, 1985
   1. פסקה 10 – רקע. עתירה בטענה לאפליה על בסיס גזע ומגדר: מספר נשים מבריטניה שנדחתה בקשתן לאפשר לבעליהן, בעלי אזרחות ומוצא שונה, להצטרף עליהן בבריטניה.
   2. פסקה 75 – אכן יש חוקים שונים החלים על מהגרים ממין זכר, כאשר הרציונאל המנחה הוא שיותר סביר שאלו יחפשו עבודה ובהתאם תהיה להם השפעה גדולה יותר על שוק העבודה. העותרות טוענות שממשלה מתעלמת מהשינוי בתפקיד האישה בחברה המודרנית.
   3. פסקאות 77-79 – לפי הועדה אין סיבה מוצדקת ליחס השונה בין נשים וגברים בכל הנוגע להגירה ומדובר באפליה על בסיס מגדר. לאור חשיבות שוויון בין המינים לא ניתן להכליל שוני זה תחת מרחב התמרון שנתון לממשלה.
   4. פסקאות 84-85 – לא הייתה אפליה על בסיס גזע. רוב מדיניות ההגירה יוצרות הבחנה על בסיס לאום, ואופן עקיף גם על בסיס גזע ומוצא אתני. מהמדיניות הבריטית לא עולה כי היה הבדל אמיתי בהתייחסות על בסיס גזע. בית המשפט קיבל את גישת הממשלה כי מטרת מדיניות ההגירה הייתה להגביל הגירה לצורכי תעסוקה (הגנה על שוק העבודה) ולא על בסיס גזע.
   5. פסקאות 87-88 – טענה לאפליה על בסיס מקום לידה (אחת העותרות נולדה בקולוניות ולא באנגליה עצמה). לפי בית המשפט מדיניות זו מוצדקת ובעלת סיבות סבירות.
  2. Application No. 12313/86: Moustaquim v. Belgium, 1991
   1. פסקאות 48-49 – גירוש אדם שהוא לא אזרח מהמדינה בשל תיק פלילי, אך לא גירוש אדם שהוא כן אזרח מהמדינה שיש לו תיק פלילי, לא מהווה אפליה.
  3. Application No. 17371/90: Gaygusuz v. Austria, 1996
   1. רקע – עתירה של אזרח תורכי שעבד באוסטריה במשך שנים רבות, ונדחתה בקשתו לסיוע חירום (סוג של סיוע סוציאלי) כמקדמה על חשבון הפנסיה שלו מכיוון של אזרח אוסטריה. בעתירה טען כי ההבחנה בין אזרחי אוסטריה למי שאינו אזרח אינה מוצדקת והדבר מהווה אפליה.
   2. פסקה 42 – לפי בית המשפט כאשר ישנה הבחנה על בסיס אזרחות, על המשיב נטל הוכחה כבד כדי להוכיח שיש לכך סיבה מוצדקת ולא מדובר באפליה.
   3. פסקאות 45 -50 – המדינה טענה כי השוני ביחס מתבסס על העובדה שלמדינה יש אחריות מיוחדת כלפי אזרחיה. אולם לפי בית המשפט, לאור העובדה שהעותר היה תושב, עבד באוסטריה כדין ושילם מסים כנדרש. לאור העובדה שהסירוב מתבסס על שיקול האזרחות באופן בלעדי, לפי בית המשפט היחס השונה לאנשים שאינם אזרחי אוסטריה לא מבוסס על "סיבה אובייקטיבית וסבירה" והדבר מהווה אפליה.
  4. Application No. 77782/01: Luczak v. Poland , 2007
   1. פסקאות 54-60– אפליה על בסיס אזרחות במתן הטבות סוציאליות (חקלאי צרפתי בפולין שלא הסכימו לקבל אותו לתכנית ביטוח לאומי לחקלאים בגלל שהוא לא פולני. נקבע שבגלל שהוא גר בפולין ומשלם מיסים למדינה אי הקבלה מהווה אפליה).


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים