שוויון פוליטי

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

כללי

ראו גם נושא תושבות, אזרחות ומעמד בישראל

הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף ב(1) – איסור אפליה, בין השאר מטעמי דעה פוליטית.
  2. פרק כ (1) - כל אדם זכאי לחירות ההתאספות וההתאגדות בדרכי שלום.
  3. סעיף כא – כל אדם זכאי להשתתף בהנהלת ארצו, וזכאי לשוויון בכניסה לשירות במנגנון של ארצו.


האמנה האירופית לזכויות אדם

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 11 - כל אדם זכאי לחירות ההתאספות וההתאגדות בדרכי שלום, לרבות הזכות ליצור ולהצטרף לאיגודים מקצועיים. 

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 3, סעיף 22, פסקה 1 - כל אדם זכאי לחירות ההתאספות וההתאגדות בדרכי שלום, לרבות הזכות ליצור ולהצטרף לאיגודים מקצועיים.
  2. חלק 2, פרק 3, סעיף 25(א) – לכל אזרח הזכות, ללא כל אפליה מהאפליות שצוינו בסעיף 2 לאמנה וללא הגבלות בלתי סבירות, ליטול חלק בענייני הציבור,
  3. חלק 2, פרק 3, סעיף 25(ג) – לכל אזרח הזכות, ללא כל אפליה מהאפליות שצוינו בסעיף 2 לאמנה וללא הגבלות בלתי סבירות, להיכנס בתנאים כלליים של שוויון לשירות הציבורי בארצו.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 15: The Position of Aliens under the Covenant, 1986 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 7 - לזרים, אנשים שאינם אזרחי המדינה, נתונה הזכות להתכנסות שלווה וחופש ההתאגדות.
  2. General Comment No. 18: Non-discrimination, 1989 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 3 - סעיף 25 לאמנה מבטיח השתתפות שווה בחיים הציבוריים של כל האזרחים, ללא ההבחנות המפורטות בסעיף 2 לאמנה.
  3. General Comment No. 25: The right to participate in public affairs, voting rights and the right of equal access to public service, 1996  (תרגום לעברית)
   1. סעיף 1 – סעיף 25 לאמנה מגן על הזכות של כל אזרח לקחת חלק ענייני הציבור, הזכות לבחור ולהיבחר והזכות לקבל גישה לשירות הציבורי ומחייב את המדינה לאמץ אמצעים להבטיח שהאזרחים ייהנו מזכויות אלו.
   2. סעיף 3 – בניגוד לשאר הזכויות באמנה, סעיף 25 מגן על זכויותיהם של "אזרחים", ולכן הבחנה בין אזרחים לאנשים שאינם אזרחים בשטח המדינה היא הבחנה מותרת. לעומת זאת, כל הבחנה אחרת על בסיס סטאטוס אחר מהווה אפלייה.
   3. סעיף 4 – מגבלות החלות על מימוש זכויות המוגנים על ידי סעיף 25 לאמנה צריכים להיות מבוססת על קריטריונים אובייקטיביים וסבירים.
   4. סעיף 5 – פרשנות המושג "ענייני ציבור" לפי סעיף 25(a) לאמנה.
   5. סעיף 6 – פרשנות מצבים בהם אזרחים משתתפים באופן ישיר בניהול ענייני ציבור.
   6. סעיף 12 – חופש ביטוי, התארגנות והתאגדות הם תנאי הכרחיים לניהול אפקטיבי של מערכת בחירות ולמימוש זכות ההצבעה. יש להגן עליהם באופן מלא, תוך התייחסות ספציפיים למיעוטים ואוכלוסיות מוחלשות.
   7. סעיף 23 – התייחסות לצעדים שיש לנקוט כדי להבטיח את הזכות לגישה שווה לתפקידים בשירות הציבורי (סעיף 25(c) לאמנה).
   8. סעיף 24 – בדוחות על המדינה לפרט כיצד הדרישה לשיווין מתקיימת ואילו אמצעים חיוביים הוכנסו.
   9. סעיף 26 - חופש ההתאגדות, הוא תנאי הכרחי להשתתפות החיים הציבוריים ולמימוש זכות ההצבעה.
  4. General Comment No. 34: Freedoms of Opinion and Expression, 2011  (תרגום לעברית)
   1. סעיף 13 – העברה חופשית של מידע ודעות בנושאים ציבוריים ופוליטיים הינה חיונית.
   2. סעיף 18 –זכות הגישה למידע שבידי רשויות ציבוריות: לכל אדם זכות לגבש דעה באופן מושכל והזכות לדעת מי חשוף לפרטיו האישיים. 
   3. סעיף 19 – על המדינות לעשות כל מאמץ ליצור גישה קלה ואפקטיבית לכולם למידע שיש בו עניין ציבורי.
 3. Concluding Observations
  1. Concluding observations on the fourth periodic report of Israel, 2014 (תרגום לעברית) (ראו תגובת המדינה למסקנות (2017))
   1. סעיף 7 – הוועדה חוזרת על קריאתה לעגן במפורש את עיקרון השוויון בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 3, סעיף 8, פסקה 1א. - כל אדם זכאי לחירות ההתאספות וההתאגדות.
  2. חלק 3, סעיף 8, פסקה 1ב. - זכותם של איגודים מקצועיים להקים פדרציות או קונפדרציות ולהתאגד לאיגודים מקצועיים בינלאומיים.
  3. חלק 3, סעיף 8, פסקה 1ג. - זכותם של איגודים מקצועיים למלא את תפקידם באופן חופשי (היקף חופש ההתאגדות).
 2. General Comments
  1. General Comment No. 16: The Equal Right of Men and Women to the Enjoyment of all Economic, Social and Cultural Rights, 2005 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 14 – סטריאוטיפים מגדריים מציבים נשים בחיסרון בכל הנוגע להשתתפותן המלאה בהתפתחות כלכלית, חברתית ופוליטית.
  2. General Comment No. 20: Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (תרגום לעברית)
   1. סעיף 23 – פעמים רבות דעות פוליטיות ואחרות מהוות בסיס לאפליה.
   2. סעיף 24 – מוצא לאומי יכול להוות בסיס לאפליה סיסטמתית בספרה הפרטית והציבורית.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד (CRC)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 15, סעיף 1 - זכות הילד לחופש התאגדות והתקהלות שלווה.
  2. פרק 15, סעיף 2 - היקף חופש ההתאגדות.


האמנה הבינלאומית בדבר ביעור כל צורות האפליה הגזעית (CERD)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 1, סעיף 5, פסקה ה2. - שוויון בזכות לייסד איגודים מקצועיים ולהצטרף אליהם.
 2. General Recommendations
  1. General Recommendation No. 20: Non-discriminatory Implementation of Rights and Freedoms (תרגום לעברית)
   1. סעיף 1 – המדינות שהן צד לאמנה יבטיחו שוויון במימוש זכויות פוליטיות ואזרחיות ללא אפליה גזעית.
  2. General Recommendation No. 22: Article 5 and Refugees and Displaced Persons, 1996 (תרגום לעברית)
   1. פסקה 2(d) - לפליטים החוזרים למדינת מוצאם יש זכות שווה להשתתפות מלאה בענייני הציבור וגישה שווה לשירותיים ציבוריים.
  3. General Recommendation No. 23: Indigenous Peoples, 1997 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 4 (d) – יש להבטיח כי לבני עמים ילידים זכויות שוות להשתתף בחיים הציבוריים וכי אין החלטות הנוגעות באופן ישיר לזכויותיהם ולאינטרסים שלהם המתקבלות ללא הסכמתם מדעת.
  4. General Recommendation No. 29: Article 1, paragraph 1 of the Convention (Descent), 2002 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 27 – על המדינות להבטיח ייצוג של קהילות מוצא בגופי קבלת ההחלטות.
  5. General Recommendation No. 30: Discrimination Against Non-citizens, 2004 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 13 – יש לוודא כי קבוצות מסוימות של אנשים שאינם אזרחים אינם מופלים לרעה ביחס לגישה לאזרחות או התאזרחות.
   2. סעיפים 14-15 – שלילת אזרחות על בסיס גזע, צבא, יחוס משפחתי, מוצא לאומי או אתני מהווה הפרה של חובת המדינות ליחס בלתי-מפלה.
  6. General Reccomendation No. 34: Adopted by the Committee Racial discrimination against people of African descent, 2011 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 45 - הבטחת שוויון הזדמנויות בהשתתפות בכל גופי השלטון המרכזי והמקומי לאנשים ממוצא אפריקאי .
   2. סעיפים 46-48 - יש להבטיח לאנשים ממוצא אפריקאי אפשרות שווה להשיג אזרחות ולהנות מהאזרחות, ואין לשלול מהם את האזרחות באופן מפלה, על בסיס מוצא.


אמנה בדבר ביטול אפליה נגד נשים לצורותיה (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. חלק 2, סעיף 7 - המדינות ינקטו באמצעים המתאימים כדי לבטל את האפליה נגד נשים בחיים המדיניים והציבוריים של המדינה.
  2. סעיף 8 – המדינות ינקטו באמצעים המתאימים כדי להבטיח לנשים הזדמנות שווה לייצג את ממשלתן במישור הבינלאומי.
  3. חלק 2, סעיף 9(2) – על המדינות להבטיח שוויון זכויות לנשים בכל הנוגע לאזרחותן.
 2. General Comments
  1. General Recommendation No. 21: Equality in Marriage and Family Relations, 1994 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 6 – יש נשים המשוללות זכות הצבעה או זכות להתמודד על משרה ציבורית וייתכן שאף נשללת מהן גישה להטבות ציבוריות.
   2. סעיפים 11-12 – בהתייחס לחיים הפרטיים והציבוריים, אין שום הצדקה על יישום חוקים או מנהגים שונים ומפלים.
  2. General Recommendation No. 23: Political and Public Life, 1997 (תרגום לעברית)
   1. כללי – המדינות החברות ינקטו בכל האמצעים המתאימים כדי לבטל אפליה נגד נשים בחיים הפוליטיים והציבוריים, ובמיוחד יבטיחו תנאים שווים לתנאי הגברים.
   2. סעיף 1 – אפליה נגד נשים מהווה מכשול להשתתפותן השווה בחיים הפוליטיים, החברתיים, הכלכליים והתרבותיים במדינותיהם.
   3. סעיף 5 - המדינות מחויבות להבטיח שוויון לנשים בהשתתפות בענייני הציבור, בין השאר להבטיח זכות שווה להשתתף באיגודים מקצועיים, תעשייתיים וכל צורת ארגון אחרת המתעסקת בעניינים פוליטיים וציבוריים.
   4. סעיף 7 – הדגש ששמה האמנה על חשיבות שוויון הזדמנויות והשתתפות בחיים הציבוריים וקבלת החלטות, מתבטא בהצעת הועדה לבדוק את החוקים והמדיניות לאור הערות וההמלצות להלן
   5. סעיפים 8-12- רקע וגורמים שונים לפער בין פעילות הנשים והגברים בספרה הציבורית.
   6. סעיפים 13-14, ו-24 – למרות שעיקרון השוויון בין המינים נכלל בחוקות וחוקים של רוב מדינות והארגונים הבינלאומיים, עדין לא הושג שוויון מה שמתבטא בהשתתפות נמוכה בחיים הציבוריים והפוליטיים.
   7. סעיפים 15 ו-27 – אמצעים זמניים ומיוחדים להתמודדות עם אי-השוויון בחיים הפוליטיים. אין זה מספיק להסיר חסמים דה-יורה, שכן אי-השוויון יכול להיגרם בצורה לא מכוונת על-ידי פרקטיקות והליכים המקדמים למעשה גברים.
   8. סעיף 22 – מפלגות פוליטיות חייבות לאמץ את עקרונות הדמוקרטיה והזדמנות שווה ולנסות ולאזן בין מספר המועמדים הגברים לנשים.
   9. סעיף 25 – סעיף 7(b) לאמנה דורש מהמדינות החברות להבטיח כי לנשים תהיה זכות להשתתף באופן מלא ולהיות מיוצגות בעיצוב המדיניות הציבורית בכל המגזרים והרמות.
   10. סעיפים 26 ו-28 – אחריות המדינות למנות נשים לתפקידי קבלת החלטות בכירים ואחריות המפלגות לשלבם באופן שווה במפלגות.
   11. סעיף 29 – דוגמאות לאמצעים שאומצו על-ידי מספר מדינות על מנת להבטיח השתתפות שווה של נשים בתפקידי ממשל בכירים.
   12. סעיף 35 – לפי סעיף 35 על המדינות להבטיח לנשים אפשרות שווה להשתתף ולייצג את המדינה ברמה הבינלאומית.
   13. סעיף 38 – יש מעט הזדמנויות שוות עבור נשים וגברים לייצג את ממשלותיהם במישור הבינלאומי ולהשתתף בעבודת ארגונים בינלאומיים. לעיתים קרובות תוצאה של היעדר קריטריונים אובייקטיבים.
   14. סעיפים 41-42 – יש לחוקק ולוודא שהחקיקה הקיימת מתאימה לשוויון בין נשים וגברים בייצוג בחיים הפוליטיים והבינלאומיים (סעיפים 7-8 לאמנה), ולנקוט באמצעים המתאימים כדי להבטיח כי ארגונים שונים לא מפלים נשים.
   15. סעיפים 45-47– פירוט המטרות של האמצעים שיש לזהות, יישם ולפקח על האפקטיביות שלהם תחת סעיף 7 לאמנה.
   16. סעיפים 48 ו-50 – פירוט הנושאים שעל המדיה לדווח עליהם לוועדה תחת סעיפים 7 ו-8 לאמנה
   17. סעיף 49 –האמצעים שיש ליישם ולפקח עליהם תחת סעיף 8 לאמנה כוללים כאלו שנועדו להבטיח איזון מגדרי טוב יותר של החברות בכל גופי האו"ם ובמינוי לארגוני עובדים עצמאיים.
  3. General Recommendation No. 25: Temporary Special Measures, 2004 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 9 – שוויון בתוצאות בהשפעה הפוליטית של נשים ובקבלת ההחלטות.
   2. סעיף 18 – מטרתה האמצעים שהמדינות נוקטות בהם תחת סעיף 4, פסקה 1 לאמנה, הינה לקדם שוויון בהשתתפות נשים בפוליטיקה.
  4. General Recommendation No. 27: Older Women and Protection of their Human Rights, 2010 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 17 – לעיתים קרובות מופלות נשים מבוגרות באופן שפוגע בהשתתפותן בחיים הפוליטיים ותהליכי קבלת ההחלטות
   2. סעיף 39 – על המדינות להבטיח כי לנשים מבוגרות יש אפשרות להשתתף בחיים הפוליטיים והציבוריים.
 3. Concluding Observations
  1. Concluding observations on the sixth periodic report of Israel, 2017 (תרגום לעברית)
   1. סעיפים 10-11 – הוועדה קוראת לישראל לקבוע הגדרה ברורה להפליה (ישירה ועקיפה) של נשים, כמו גם אסטרטגיה למיגור הפליה שכזו, במיוחד בקרב קבוצות מיעוטים.


האמנה הבינלאומית לזכויות אנשים עם מוגבלויות (CRPD)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 18, פסקה 1 – הכרה בזכותם השווה של אנשים עם מוגבלויות לאזרחות ותושבות.
  2. סעיף 21 – על המדינות לנקוט בצעדים המתאימים כדי להבטיח לאנשים עם מוגבלויות חופש ביטוי שווה וגישה שווה למידע.
  3. סעיף 27, פסקה 1 (c) – על המדינות להבטיח בחקיקה כי אנשים עם מוגבלויות יוכלו לממש על בסיס שווה את זכותם להתאגדות.
  4. סעיף 27, פסקה 1 (g) – על המדינות להעסיק, באופן שווה, אנשים עם מוגבלויות במגזר הציבורי.
  5. סעיף 29 – על המדינות להבטיח לאנשים עם מוגבלויות זכויות פוליטיות ואפשרות שווה ליהנות מהן.
  6. סעיף 29, פסקה (a) – המדינות יבטיחו כי אנשים מוגבלויות יכולים להשתתף באופן שווה ואפקטיבי בחיים הפוליטיים והציבוריים, כולל הזכות לבחור ולהיבחר.
  7. סעיף 29, פסקה (b) – על המדינות לקדם באופן אפקטיבי סביבה בה אנשים עם מוגבלויות יכולים להשתתף באופן אפקטיבי בחיים הציבוריים, ללא אפליה ועל בסיס שווה.


פסיקה - טריבונאלים בינלאומיים

 1. בית הדין האירופי לזכויות אדם (ECtHR)
  1. Application No. 8348/78 and 8406/78: Glimmerveen and Hagenbeek v. the Netherlands, 1979
   1. בית המשפט דחה עתירה של חברי מפלגה ימנית הולנדית שהורשעו בהחזקת כרוזים המסיתים לאפליה גזעית, וניסו להתגונן מכוח חופש הביטוי והזכות לבחירות חופשיות. בית המשפט, קבע כי מדובר בניצול לרעה של הזכויות באמנה ופעולה בניגוד לרוח האמנה שעלולה לפגוע זכויות וחירויות של אחרים.
  2. Application No. 15615/07: Féret v. Belgium , 2009
   1. רקע – עתירה של יושב ראש מפלגה שהורשע בפרסום חומר המסית לאפליה, הפרדה ושנאה במסגרת מסע הבחירות.
   2. הכרעה (עמוד 3) – ההשפעה של שיח גזענות ושנאת זרים מועצמת בתקופת בחירות, שם הטיעונים באופן טבעי נהיים תקיפים יותר. התמודדות עם בעיות הקשורות להגירה על-ידי אפליה גזעית סביר שתגרום ללחץ חברתי וערעור מוסדות הדמוקרטיה. במקרה הנוכחי היה צורך חברתי לוחץ להגן על זכויות המהגרים ולכן ההרשעה של יושב ראש המפלגה מוצדקת ולא מדובר הפרה של חופש הביטוי.
 2. בית הדין האירופי לצדק (ECJ)
  1. Case No. 158/97: Badeck and Others, 2000
   1. פסקאות 23 ו-38: אמצעי שנועד לתת עדיפות לקידום נשים בתחומים בשירות הציבורי בהם אין הן מיוצגות כראוי, ייחשב כתואם את החוק הבינלאומי והתוכנית לקידום מעמד האישה כאשר: 1) אין הוא נותן עדיפות אוטומטית ללא כל תנאי לנשים, כאשר שני המועמדים מתאימים באותה מידה; 2) המועמדים נתונים להערכה אובייקטיבית, תוך התחשבות בנתונים הספציפיים.
   2. הכרעה: התייחסות לשאלות של ייצוג נשים בשירות הציבורי, בתחום האקדמאי, בוועדי עובדים, בגופים אדמיניסטרטיביים ובהכשרות מקצועיות.


הזכות לבחור ולהיבחר

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
   1. חלק 2, פרק 3, סעיף 25(ב) – לכל אזרח הזכות, ללא כל אפליה מהאפליות שצוינו בסעיף 2 לאמנה וללא הגבלות בלתי סבירות, להצביע ולהיבחר בבחירות אמת, כלליות, חשאיות ושוות.
   2. חלק 2, פרק 3, סעיף 25(ג) – לכל אזרח הזכות, ללא כל אפליה מהאפליות שצוינו בסעיף 2 לאמנה וללא הגבלות בלתי סבירות, להיכנס בתנאים כלליים של שוויון לשירות הציבורי בארצו.
 2. General Comments
  1. General Comment No. 25: The Right to Participate in Public Affairs, Voting Rights and the Right of Equal access to Public Service, 1996 (תרגום לעברית)
   1. ס' 1 – סעיף 25 לאמנה מגן על הזכות של כל אזרח לקחת חלק ענייני הציבור, הזכות לבחור ולהיבחר והזכות לקבל גישה לשירות הציבורי ומחייב את המדינה לאמץ אמצעים להבטיח שהאזרחים ייהנו מזכויות אלו.
   2. סעיף 7 –התייחסות למצב בו אזרחים משתתפים באופן עקיף בניהול ענייני הציבור, באמצעות נציגים נבחרים.
   3. סעיפים 10 ו15-14 – מגבלות החלות על מימוש הזכות להצביע בבחירות ובמשאלי עם צריכות להיקבע בחוק, ולהתבסס על קריטריונים אובייקטיביים וסבירים.
   4. סעיף 11 – על המדינות לנקוט באמצעים יעילים כדי להבטיח שכל אדם זשכאי להצביע יוכל לממש זכות זו.
   5. סעיף 12 – חופש ביטוי, התארגנות והתאגדות הם תנאי הכרחיים לניהול אפקטיבי של מערכת בחירות ולמימוש זכות ההצבעה. יש להגן עליהם באופן מלא, תוך התייחסות ספציפיים למיעוטים ואוכלוסיות מוחלשות.
   6. סעיף 16 – תנאים פרוצדוראליים הקשורים להגשת מועמדות צריכים להיות סבירים ולא מפלים.
   7. סעיף 20 – צעדים שעל המדינות לנקוט בהם כדי להבטיח שתהליך הבחירות יהיה הליך הוגן, ללא משוא פנים, התואם את הקבוע בחוק וסעיפי האמנה.
   8. סעיף 21 – בכל שיטת בחירות מדינתית יש להבטיח את העיקרון לפיו "אדם אחד, קול אחד" ולהבטיח כי המשקל הניתן לכל קול שווה.


הכרזת האו"ם לכל באי עולם בדבר זכויות אדם (UDHR)

(תרגום ההכרזה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 21, פסקה 1 – כל אדם זכאי להשתתף בהנהלת ארצו, בין השתתפות ישירה ובין דרך נציגות שנבחרה בבחירות חופשיות.
  2. סעיף 22, פסקה 2 - רצון העם, כפי שבא לידי ביטוי בבחירות כשרות, תקופתיות, ושוות, הוא היסוד לסמכותה של הממשלה.


האמנה הבינלאומית בדבר ביעור כל צורות האפליה הגזעית (CERD)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. פרק 1, סעיף 5, פסקה ג – לכל אדם, ללא הבחנה על בסיס גזע, צבע או מוצא לאומי או אתני, זכות להשתתף בבחירות, לבחור ולהיבחר, על בסיס של הצבעה אוניברסלית שווה.
 2. General Recommendation
  1. General Recommendation No. 20: Non-discriminatory Implementation of Rights and Freedoms, 1996 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 3 – חלק מהזכויות המוזכרות באמנה, כמו הזכות לבחור ולהיבחר, הן זכויות הניתנות לאזרחי המדינה (להבדיל מזכויות המוענקות לכל האנשים שגרים בשטח המדינה).
  2. General Recommendation No. 29: Article 1, paragraph 1 of the Convention (Descent), 2002 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 28 – על המדינות לנקוט באמצעים מיוחדים כדי להבטיח לקהילות מבוססות-מוצא זכות לבחור ולהיבחר על בסיס שווה, ושיהיה להם ייצוג מתאים בגופים ממשלתיים וחקיקתיים.
  3. General Reccomendation No. 34: Adopted by the Committee Racial discrimination against people of African descent, 2011 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 43 - יש להבטיח לאנשים ממוצא אפריקאי זכות על בסיס שווה להשתתף בבחירות, לבחור ולהיבחר.


אמנה בדבר ביטול אפליה נגד נשים לצורותיה (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)


 1. נוסח האמנה
  1. פרק 2, סעיף 7, פסקה א - המדינות שהן צד לאמנה יבטיחו לנשים, בתנאים שווים לתנאי הגברים, אפשרות להצביע בכל בחירות ומשאלי-עם ולהיות כשרות להיבחר לכל הגופים הציבוריים.
 2. General Comments
  1. General Recommendation 21: Equality in Marriage and Family Relations, 1994 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 6 – יש נשים המשוללות זכות הצבעה או זכות להתמודד על משרה ציבורית וייתכן שאף נשללת מהן גישה להטבות ציבוריות.
  2. General Recommendation No. 23: Political and Public Life, 1997 (תרגום לעברית)
   1. כללי – לנשים זכות שווה להצביע בכל הבחירות ומשאלי העם ולהיות בעלות זכות להיבחר לכל הגופים הנבחרים באופן פומבי.
   2. סעיפים 6 ו-18 – יש להבטיח שוויון, דה-יורה ודה-פקטו, במסגרת המערכת הפוליטית בה לכל אזרח זכות לבחור ולהיבחר בבחירות תקופתיות אמיתיות שנערכו על בסיס זכות בחירה אוניברסאלית ובהצבעה חשאית.
   3. סעיף 20 – גורם הפוגעים בזכות לבחור ולהיבחר.
   4. סעיף 23 – זכות הבחירה של נשים לא צריכה להיות כפופה למגבלות ותנאים שאינם חלים על גברים.
   5. סעיף 45(d) – על המדינות לסייע לנשים לממש את זכותן לבחור ולהיבחר.


האמנה הבינלאומית לזכויות אנשים עם מוגבלויות (CRPD)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. נוסח האמנה
  1. סעיף 29, פסקה (a) – המדינות יבטיחו כי אנשים מוגבלויות יכולים להשתתף באופן שווה ואפקטיבי בחיים הפוליטיים והציבוריים, כולל הזכות לבחור ולהיבחר.


פסיקה - טריבונאלים בינלאומיים

 1. בית הדין האירופי לזכויות אדם (ECtHR)
  1. Application No. 69949/01: Aziz v. Cyprus, 2004
   1. רקע – סירוב לאפשר לעותר לבחור בבחירות הפרלמנטאריות לאור העובדה שחבר בקהילה התורכית-קפריסאית לא יכול לבחור בבחירות היווניות-קפריסאיות.
   2. פסקאות 36-38 – ביהמ"ש קבע שהעובדה שהעותר לא יכול להצביע מהווה אפליה על בסיס אתני במימוש הזכות לבחור. העובדה שהעותר הוא תורכי-קפריסאי לא מהווה סיבה מוצדקת ונסיבה אובייקטיבית לאור העובדה שבנסיבות שנותרו תורכיים-קפריסאיים לא יכלו להצביע כלל בבחירות הפרלמנטאריות.


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים