שונות

מתוך eidhr

קפיצה אל: ניווט, חיפוש


The Minerva Center for Human Rights

The Hebrew University of Jerusalem

תוכן עניינים

כללי

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 7: The Right to Adequate Housing Forced Evictions, 1997
   1. סעיף 10 - חל איסור אפליה בעת הפקעת קרקעות.
  2. General Comment No. 20: Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights (תרגום לעברית)
   1. סעיפים 1-6– מבוא: אפליה מערערת את הגשמת הזכויות הכלכליות, חברתיות ותרבותיות. הכרה בשוויון ואי-אפליה באמנה.
   2. סעיף 31 – התייחסות לאפליה על בסיס מצב משפחתי.
   3. סעיף 32 – על המדינות להבטיח כי הנטייה מינית של אדם לא תהווה מכשול למימוש הזכויות באמנה.
  3. General Comment No. 21: Right of Everyone to Take Part in Cultural Life, 2009
   1. סעיף 7 – ההחלטה האם לממש את הזכות לקחת חלק בחיי התרבות באופן נפרד או במשותף עם אחרים, הינה בחירה תרבותית ויש להכיר, לכבד ולהגן עליה באופן שווה.
   2. סעיף 16 – פירוט התנאים למימוש הזכות לקחת חלק בחיי התרבות על בסיס שווה וללא אפליה.
   3. סעיפים 21-22 – האמנה אוסרת על אפליה במימוש הזכות לקחת חלק בחיים התרבותיים. בפרט אין להפלות אדם משום שבחר להשתייך לקהילה תרבותית מסוימת.
   4. סעיף 23 – ביטול על צורות האפליה במטרה להבטיח מימוש הזכות של כל אדם לקחת חלק בחיי התרבות, יכולה להיות מושגת במקרים רבים באמצעות משאבים מוגבלים.
   5. סעיף 25 – על המדינות להבטיח במיידי הנאה שווה, לגברים ולנשים, מזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות.
   6. סעיפים 32-33 – סעיף 15 לאמנה כולל את זכותם של מיעוטים לקחת חלק בחיי התרבות כמו גם לקדם ולשמר את תרבותם\ תוך דגש על שילוב והיעדר אפליה. על המדינות להכיר, לכבד ולהגן על תרבויות המיעוטים
   7. סעיפים 38-39 – עוני מגביל את היכולת של האדם לממש את זכותו להשתתף, בתנאים שווים, בחיים התרבותיים. תרבות, כמושג חברתי, צריכה להיות ברת השגה לכל על בסיס שווה ולא מפלה.
   8. סעיף 49, פסקה a – החובה לכבד את הזכות כוללת אימוץ אמצעים שיאפשרו לאנשים את הזכות שלא להיות נתון לאפליה על בסיס זהות תרבותית.
   9. סעיף 49, פסקה e – החובה לכבד את הזכות כוללת אימוץ אמצעים שיאפשרו לאנשים להשתתף באופן חופשי וללא אפליה בתהליך קבלת ההחלטות.
   10. סעיף 50, פסקה d – החובה לכבד ולהגן על הזכות כוללת גם חקיקה ואכיפה של חקיקה האוסרת על אפליה על רקע זהות תרבותית.
   11. סעיף 52, פסקה b – החובה לממש את הזכות לקחת חלק בחיי תרבות כוללת אימוץ מדיניות המאפשרת לאנשים המשתייכים לקהילות תרבותיות מגוונות לממש את הזכות ללא אפליה ובאופן חופשי.
   12. סעיף 52, פסקה g – החובה לממש את הזכות לקחת חלק בחיי תרבות כוללת נקיטת האמצעים המתאימים לתיקון צורות אפליה מבניות.
   13. סעיף 52, פסקה d – החובה לממש את הזכות לחיי תרבות מחייבת את המדינות לנקוט בכל האמצעים כדי להבטיח גישה לכל, ללא אפליה על רקע כלכלי או כל מעמד אחר למוסדות תרבות.
   14. סעיף 55, פסקה d – בליבת הזכות לחיי תרבות, החובה לבטל את החסמים המגבילים את הגישה של אדם לתרבות, ללא אפליה.
   15. סעיפים 60 ו-66 – על המדינות להראות כי נקטו בצעדים המתאימים כדי להבטיח את כיבוד והגנה על הזכות לחיי תרבות, במסגרת המשאבים הזמינים, ולהראות כי אין אפליה בין נשים וגברים בהנאה מהזכות.
   16. סעיף 69 – העצמה תרבותית כך שכולם יוכלו ליהנות מערכי התרבות שלהם על בסיס שווה.
 2. דוחות תקופתיים של ישראל לוועדת האו"ם לזכויות אדם
  1. הדו"ח התקופתי השלישי של ישראל לוועדה ליישום האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, 2010
   1. סעיף 650 – בג"ץ 4112/99 עדאלה נ' עיריית תל אביב ואחרים: עתירה בנושא מעמד השפה הערבית, לאור זכות הפרט לשפה והזכות לשוויון.
   2. סעיף 651 – הפניה למידע נוסף על הזכות להשתתפות שווה בפעילות תרבותית.
   3. סעיף 657 – פסיקה של בג"ץ הנוגעת להקצאת כספים לספורט נשים כדי לתקן אי-שוויון ארוך שנים

אמנה בין-לאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית (CERD)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Recommendations
  1. General Recommendation No. 30: Discrimination Against Non-citizens, 2004 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 38 - יש להבטיח, ללא אפליה, את זכות הגישה של לא אזרחים לכל שירות ציבורי (תחבורה, מסעדות, בתי מלון וכו').


האמנה נגד עינויים ונגד יחס ועונשיים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים (CAT)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No 2: Implementation of Article 2 by States Parties, 2007
   1. סעיף 21 - איסור אפליה בהגנה מפני עינויים.

האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

  1. General Recommendation No. 37: on the gender-related dimensions of disaster risk reduction in the context of climate change, 2018
   1. סעיף 2: נשים וילדות נוטות לסבול במיוחד מהשלכותיהם של שינויי אקלים ואסונות טבע; הדבר נכון במיוחד לגבי נשים וילדות המשתייכות לקבוצות מיעוט.
   2. סעיף 26: על המדינות החברות לוודא כי קיים עיגון לזכויות אדם, ובמיוחד לעיקרון השוויון ואי-ההפליה, בכל הצעדים הננקטים על-ידיהן במסגרת מדיניות ההתמודדות עם שינויי אקלים.
   3. סעיפים 59-60: יש לוודא השקעה מיוחדת במיגון תשתיות חינוך מפני השלכותיהם של שינויי אקלים – שכן זכותן של נשים וילדות לחינוך, אשר הינה פגיעה ומוגבלת גם בהווה בשל מכשולים חברתיים, תרבותיים וכלכליים, עלולה להינזק עוד יותר לאחר אסונות טבע.


פסיקה - טריבונאלים בינלאומיים

 1. ועדת האו"ם בדבר ביעור כל צורות האפליה הגזעית
  1. Communication No. 17/1999: B.J. v. Denmark, 2000
   1. פסקאות 6.3-7 – לפי הועדה, מניעת כניסה של אדם למקום ציבורי בו ניתן שירות מסוים, על רקע לאומי או אתני בלבד, מהווה חוויה משפילה שראוי שתזכה את האדם בפיצוי כספי. לא תמיד סנקציה פלילית נגד העבריין תהווה פיצוי מספיק עבור הנפגע. על המדינות החברות לנקוט באמצעים ההכרחיים כדי להבטיח בחינה של תביעות הנפגעים מאפליה גזעית לפיצוי הוגן והולם, כולל פיצוי כספי.
 2. בית הדין האירופי לזכויות אדם (ECtHR)
  1. Application no. 15890/89: Jersild v. Denmark, 1994
   1. רקע – עתירה של עיתונאי שהורשע בעקבות שידור ראיון עם חברי קבוצה קיצונית גזענית.
   2. פסקאות 35-37 – לאור חשיבות חופש הביטוי של העיתונאים והעובדה שמטרת שידור הראיון לא הייתה גזענית, בית המשפט פוסק כי הייתה בהרשעתו הפרה של חופש הביטוי.


שוויון בתנאי מאסר

האמנה נגד עינויים ונגד יחס ועונשיים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים (CAT)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No 2: Implementation of Article 2 by States Parties, 2007
   1. סעיף 21 - החוק צריך להגן על כל העצורים מפני עינויים באותה רמה וללא אפליה על בסיס גזע, צבע, אתניות, גיל, דת, דעה פוליטית, מוצא מדינתי, מגדר, נטייה מינית וכו'.


האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 21: Replaces General Comment 9 Concerning Humane Treatment of Persons Deprived of Liberty, 1992 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 4 - אין להפלות בין תנאי הכליאה של אסירים שונים.
  2. General Comment No. 28: Equality of Rights between Men and Women (article 3), 2000 (תרגום לעברית)
   1. סעיף 15 – מדינות צריכות לספק את כל המידע הרלוונטי הנוגע לחובה להבטיח כי זכויותיהם של אנשים שנשללה חירותם מוגנים בתנאים שווים לגברים ולנשים. התייחסות לסוגיות פרטניות שיש לדווח עליהן באשר ליחס בבתי הכלא לנשים ולגברים.


אמנה בין-לאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית (CERD)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Recommendations
  1. General Recommendation No. 13: Training of Law Enforcement Officials in the Protection of Human Rights, 1993
   1. סעיפים 1-2 - כחלק מהתחייבות המדינות כי הרשויות הציבוריות לא ינקטו בפועל באפליה גזעית, יש דגש על ביצוע סמכויות עיכוב ומעצר באופן המכבד את כבוד האדם וזכויות האדם ללא הבדל.
  2. General Recommendation No. 31: The Prevention of Racial Discrimination in the Administration and Functioning of the Criminal Justice System, 2005
   1. סעיף 20 – על המדינות לפעול כדי למנוע תשאול, מאסר וחיפוש המתבסס על מאפיינים חיצוניים בלבד של האדם או השתייכותו לקבוצה אתנית או גזעית.
   2. סעיף 23 – יש להבטיח לכל העצורים, ללא קשר לגזע, ללאום או לקבוצה האתנית אליה משתייכים, הנאה מהזכויות הבסיסיות.


האמנה לביטול כל צורות האפליה נגד נשים (CEDAW)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Recommendations
  1. General Recommendation No. 26: Women Migrant Workers, 2006
   1. סעיף 26, פסקה (j) – יש להבטיח כי עובדות זרות במעצר לא מופלות לרעה.

פסיקה - טריבונאלים בינלאומיים

 1. בית-הדין האירופאי לזכויות אדם
  1. Application No. 16986/12: Alexandru Enache v. Romania, 2017 (בצרפתית בלבד)
   1. בית-הדין האירופאי לזכויות אדם בחן טענה שקיימת לכאורה הפליה נגד גברים במדיניות לפיה הוצאה להורג של אסירות תעוכב אם הן בהריון או אימהות לפעוטות שגילם מתחת לשנה. בית-הדין אישרר את הנוהג לפיו ניתן למדינות האיחוד מרחב פעולה משמעותי (דוקטרינת margin of appreciation), והוסיף לכך התייחסות לצורך של נשים בקבלת הגנה על הריונן ועל אימהותן. בכך קבע בית-הדין כי לא כל מדיניות של הבחנה על בסיס מגדרי מהווה הפליה.יחסים חד מיניים

האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות (CESCR)

(תרגום האמנה לעברית) (الترجمة للّغة العربيّة)

 1. General Comments
  1. General Comment No. 22: the right to sexual and reproductive health, 2016
   1. סעיף 8: מצבה של הזכות לבריאות מינית משקף במקרים רבים תחומי אי-שוויון חברתי כגון מגדר, מוצא אתני, עוני, מוגבלויות, וגורמים אחרים. על המדינות החברות לפעול לפתרון תחומי אי-השוויון הללו, בין השאר כדי לשפר את אפשרותם של פרטים לנצל זכות זו.
   2. סעיפים 9-10: קיימת תלות הדדית בין הזכות לבריאות מינית לבין הזכות לאי-הפליה מכל הסוגים.
   3. סעיף 17: יש לוודא כי עלותם של שירותי בריאות מינית נותרת נגישה לכל, בהתאם לעיקרון השוויון.
   4. סעיף 23: הזכות לשוויון בהקשר של הזכות לבריאות מינית מחייבת הכרה וכבוד לכל הנטיות המיניות והסטטוסים המגדריים.
   5. סעיפים 25-26: זכותן של נשים לבריאות מינית הינה קריטית עבור עצמאותן ויכולתן לקבל החלטות מהותיות בנוגע לחייהן. יש לפעול למיגור הפליה מגדרית, ישירה ועקיפה כאחת.
   6. סעיף 34: על המדינות החברות לפעול מידית למיגור הפליה נגד יחידים וקבוצות במטרה לאפשר מימוש מלא של הזכות לבריאות מינית.

פסיקה - טריבונאלים בינלאומיים

 1. ועדת האו"ם לזכויות אדם
  1. Communication No. 488/1992: Nicholas Toonen v. Australia, 1994
   1. רקע – עתירה לפיה סעיפים בחוק הפלילי הטזמני שמגדירים פעילות הומוסקסואלית בהסכמה, בין שני מבוגרים ובפרטיות, כפעילות פלילית, מפלים ומהווים פגיעה בפרטיות.
   2. פסקה 8 – גם אם אין הסעיפים נאכפים הרי ואין ערובה שלא יאכפו בעתיד ואלו מהווים אפליה ופגיעה בפרטיות. הועדה דחתה את הנימוק כי הדבר נועד למנוע התפשטות של מחלת האיידס בנימוק שאין אמצעי זה סביר או מידתי.
   3. סעיף 8(7) – לעניין סעיף 2(1) לאמנה לזכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR), הקובע איסור אפליה, וסעיף 26, לפיו כל בני האדם שווים בפני החוק, אפליה על בסיס מין (כלשון הסעיף), כוללת גם אפליה על בסיס נטייה מינית.
  2. Communication No. 902/1999: Joslin v. New Zealand, 2002
   1. רקע – שתי זוגות של לסביות טענו להפרה של האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ומדיניות (ICCPR) לאחר שנשללה מהן היכולת להתחתן בניו-זילנד.
   2. פסקאות 8-9 – הועדה פסקה שהאמנה לא מטילה על המדינות החברות חובה להכיר בנישואים שאינם בין גבר לאישה, וסעיף 23 לאמנה מכיר בזכות לנישואים של גבר ואישה בלבד. לכן אין מדובר בהפרה של האמנה.
 2. בית הדין האירופי לזכויות אדם (ECtHR)
  1. Application no. 30141/04: Schalk and Kopf v. Austria, 2010
   1. פסקאות 94-95 – גם זוג מאותו מין זכאי ליהנות מ"חיי משפחה", לפי סעיף 8 לאמנה האירופאית לזכויות אדם. אין הבדל דה-פקטו במובן זה בין זוג מאותו מין לזוג בו שני אנשים ממין שונה.
   2. פסקאות 96-97 – הגדרת אפליה לפי סעיף 14 לאמנה (יחס שונה ללא צידוק אובייקטיבי ולגיטימי). יש לציין שלמדינות החברות ישנו מרחב פעולה בהערכת אילו הבדלים במצבים דומים מצדיקים יחס שונה. יחס שונה המתבסס באופן בלעדי על מגדר שונה או נטייה מינית, דורש נטל הוכחה כבד כדי להצדיקו. אולם, יש מרחב תמרון רחב בכל הנוגע לאמצעים כלכלים ומדיניות חברתית.
   3. פסקאות 109-110 – בית המשפט קבע כי אפשרות רישום הזוגיות המוקנית לזוג מאותו המין, מהווה תחליף מספיק לנישואים – מקנה מעמד חוקי ושווה או דומה לנישואים. למרות שעדין יש הבדל בין רישום לנישואין, לאור מרחב הפעולה המוקנה למדינה, אין הדבר מהווה אפליה.
  2. Application no. 46386/10: Hallier and Others v. France, 2017 (בצרפתית; להלן קישור לסיכום פסק-הדין באנגלית)
   1. בית-הדין האירופי לזכויות אדם דוחה עתירת אישה שביקשה לקחת חופשת לידה המיועדת לאב הביולוגי לאחר שבת-זוגה ילדה. בית-הדין קובע שהפגיעה בשוויון מידתית וממילא אינה נעשית על בסיס מגדר או נטייה מינית, שכן מטרת ההסדר בחוק היא לאפשר לאב הביולוגי (ולו בלבד) לקחת חלק בחיי הרך הנולד.
  3. Applications nos. 26431/12; 26742/12; 44057/12 and 60088/12: Orlandi and Others v. Italy, 2017
   1. פסקאות 137-138 – בית-הדין בוחר לבחון את הסוגיה דרך האספקלריה של הזכות לחיים פרטיים ולא הזכות לשוויון.
   2. פסקאות 191-211 – בית-הדין קובע שרשויות איטליה פעלו שלא במידתיות בסרבם לרשום זוגות מאותו המין שנישאו בחו"ל כנשואים במרשם האיטלקי.
 3. בית הדין האירופי לצדק (ECJ)
  1. Case No. 267/06: Maruko v. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, 2008
   1. חקיקה שלא נותנת זכויות שוות לבן זוג מאותו מין של אדם שנפטר לזכויות שניתנות לבעל ואישה, פוגעת בעיקרון השוויון על בסיס נטייה מינית ובכך גם מנוגדת למשפט הבין לאומי.
 4. בית-המשפט העליון של ארה"ב
  1. Masterpiece Cakeshop, Ltd. v. Colo. Civil Rights Comm’n, 2018
   1. בית-המשפט העליון של ארה"ב קבע ברוב דעות כי סירוב לספק שירותים מסוימים (במקרה הנדון, אפיית עוגת חתונה) לבני-זוג מאותו המין, כמו גם התנגדות עקרונית מסיבות דתיות לחתונה חד-מינית, מהווה דעה המוגנת תחת חופש הדת – וככזו, עשויה לגבור על זכותו לשוויון של הזוג ולא לעלות כדי הפליה אסורה. זאת בתלות במצב החקיקה במדינה הרלוונטית, אם כי בכל מקרה על הוועדות האחראיות לדון בעניינים כגון אלה מתוך ניטרליות כלפי הדת.


חזור לתוכן עניינים

חזור לעמוד הראשי

The European Union
This project is funded

by the European Unionהפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.
כלים אישיים